6 topics
#oosv

Vuilnisman accepteert asperges van klant. Is ontslag wegens omkoping terecht?

Tijd om over te schakelen naar de rechtszaal voor een hoger beroepje over een ontslag op staande voet. Uit ervaring weet u dat zo'n oosv'tje doorgaans een kansloze missie is. In dit geval gaat het om een vuilniswagenchauffeur die in maart 2018 na 17 jaar trouw dienstverband eruit geknikkerd wordt. Ten kantore van zijn werkgever hoort de chauffeur van de 'manager integriteit' dat uit onderzoek is gebleken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan 'zwartladen'. Lekker bijverdienen door meer afval van de klant mee te nemen dan contractueel is afgesproken. In plaats van de extra kilo's te factureren voor zijn werkgever, zou de chauffeur 'geld en/of goederen van een of meerdere klanten [hebben] aangenomen, ogenschijnlijk als tegenprestatie voor geleverde diensten'. Plus, zo stelt de werkgever, heeft onze chauffeur de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Is onze afvalophaler het uiteraard niet mee eens. Samenvattend: het besluit van de werkgever voldoet niet aan de eisen voor een oosv en onze vuilophaler wil een kleine 75k aan vergoedingen zien. Er blijken door de werkgever enkele observaties te zijn gedaan gedurende het contact met een klant, maar daaruit blijkt niet dat de chauffeur geld of goederen heeft aangenomen. Een confrontatie met de medewerker volgt, want hij is bij de klant wel gespot met een plastic zak. Nee, die zak bevat geen stapels bankbiljetten of een gouden Rolex. Points d'amour - beter bekend als asperges - zijn volgens de chauffeur de schamele inhoud van de tas. Reden voor de werkgever om nog eens te wijzen op het huishoudelijk reglement. Uit dat document blijkt dat geschenken accepteren, anders dan 'vormen van verteer van geringe waarde welke ter plekke genuttigd kunnen worden', verboden is. Tis aan de rechter om te bepalen of een zak asperges tellen als een groot geschenk. Sowieso heeft de werkgever volgens de rechter niet voldoende onderbouwd dat een tasje asperges 'een ongepast voordeel vormt'. En daar komt bij dat het niet vast is komen te staan of de asperges een tegenprestatie voor het wegmoffelen van extra afval waren. Resteert wat geneuzel over registratie van afvalcontainers en het naleven van veiligheidsvoorschriften, maar daar maakt de rechter eveneens gehakt van. Toedeledokie en of de werkgever even €68.000 aan vergoedingen en gemaakte proceskosten wil aftikken.

Financieel specialist verzwijgt eigen bankroet, wordt ontslagen. Terecht?

In de rechtszaal vindt u doorgaans meer vermaak dan bij de gemiddelde kleinkunstenaar. Zo ook in Haarlem. Daar vond de rechter een financial controller voor zijn snufferd die op staande voet was ontslagen door bagageafhandelaar Menzies. Om daar te mogen werken is een Schipholpas nodig. Voor die pas heeft men dan weer een Verklaring van geen bezwaar nodig. Hierbij toetst de AIVD of u 'eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust' bent. Op Schiphol gaat het tenslotte om onze collectieve veiligheid en het voorkomen van hysterische programma's van Alberto Stegeman. Dus wordt onze controller op het screeningsformulier gevraagd naar 'Bijzondere omstandigheden', met als toelichting: Zijn er nog feiten, omstandigheden of bijzonderheden in uw werk- of uw privé-omgeving die in verband met de vervulling van de vertrouwensfunctie relevant zijn? Denk aan mogelijke verslaving, financiële problemen of andere feiten en/of omstandigheden die u kwetsbaar maken voor bijvoorbeeld chantage en/of manipulatie.*' Hier vult onze vriend 'nee' in. Bij de AIVD gaan blijkbaar ook de duimen omhoog, dus gaat de controller op 12 februari 2018 tegen een salaris van €4.300 exclusief vakantiegeld aan de slag. 

Lees verder

Ontslag op staande voet hoeft niet meer op staande voet

Er was eens een onderwijzer die zijn computer volstouwde met kinderporno en derhalve door de politie werd opgepakt. De school schorste de man onmiddellijk, nam vervolgens de tijd om de zaak uit te zoeken en beëindigde uiteindelijk met een vaststellingsovereenkomst het arbeidscontract. Allemaal in het kader van een stukje zorgvuldigheid. Vervolgens vroeg de man een ww-uitkering aan en die werd toegewezen door het UWV. Nu wil het geval dat in het onderwijs de oud-werkgever de ww-uitkering betaalt. De school verzocht daarom het UWV de ww-uitkering niet toe te kennen. De man is immers verwijtbaar werkloos en wanneer een werknemer iets te verwijten valt, dan volgt geen of een lagere ww-uitkering. Maar het UWV en de rechter vonden dat de man wel recht had op een ww-uitkering. De reden: uiteraard valt de man van alles te verwijten, maar de school heeft hem niet op staande voet ontslagen. Of iets formeler: de school 'heeft niet eenzijdig of via de rechter een onmiddellijke of spoedige beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligd'. Mag u zelf vinden of dat rechtvaardig is, maar de hoogste bestuursrechter van ons land vindt van niet en gooit subiet de eigen regels om. Via welke weg of tijdspanne de werkgever de werknemer op straat gooit is niet meer van belang. Het gaat bij het vaststellen of iemand verwijtbaar werkloos is alleen nog maar om wat de werknemer heeft uitgespookt. Lijkt ons rechtvaardig. Uitspraak hier; gloednieuwe criteria om vast te stellen of u verwijtbaar werkloos bent na de breek.

Lees verder

De snelle weg naar een ontslagvergoeding? In augustus elke dag te laat op uw werk verschijnen

Het faal-oosv'tje van de dag komt ditmaal uit Leimuiden. Zoals u weet gaat een ontslag op staande voet meestal fout en zo ook bij een productiemedewerker die werkt(e) voor een bedrijf in Aziatische producten. Het specifieke probleem betrof hier dat de productiemedewerker nogal vaak te laat op het werk verschijnt. Als we goed hebben geteld zo'n dertig keer in meer (drie kwartier) of mindere mate (tien minuten). Op een dag heeft de werkgever het wel geschoten en legt de werkgever de volgende keuze voor: je neemt zelf ontslag of we gaan aan de slag met een beëindigingsovereenkomst. Helaas maakt de werknemer geen keuze en daarop stelt de werkgever dat geen andere mogelijkheid resteert dan een ontslag op staande voet. Dat gaat dus fout zegt de rechter die onze productiemedewerker op alle fronten gelijk geeft. Voor een verslag van deze casus met alle nuances en vermakelijke details verwijzen we u graag naar deze geweldige uitspraak die leest als een spannend jongensboek. Aan bod komen geheime audiotapes, camerabeelden met rennende productiemedewerkers en de vraag of achtergrondgeluiden erop wijzen dat a) de medewerker dreigend met zijn vuisten op tafel sloeg of b) met de ontslagpapieren op tafel tikte. Het antwoord op deze laatste kwestie zullen we helaas nooit weten. Wel weten we dat veelvuldig te laat komen gratis geld betekent. De werkgever kan van werknemers die structureel niet op tijd beginnen af, maar dan moet er wel een transitievergoeding gelapt worden. De rechter: 'op grond van artikel 7:673 lid 7, onderdeel c, BW is de transitievergoeding niet verschuldigd, indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer'. En volgens de wetsgeschiedenis betekent dat diefstal of het vertrouwen schaden of ziek melden terwijl je eigenlijk werkziek bent. Te laat op je werk verschijnen behoort daar niet toe, zegt de rechter die ook stelt dat timing voor deze functie niet heel erg cruciaal is. Kortom, klaar met uw werk (als het niet iets betreft met al te strakke tijdschema's)? Flikker de wekker uit het raam.

Arbeider meldt zich ladderzat bij de fabriek (incl. fles Kräuterlikör van 35%). Ontslag terecht?

Vraag in de titel betekent nee en al helemaal als de zaak wordt voorgelegd aan een rechter die hoogstwaarschijnlijk ook van een borreltje houdt. De compassie met een iets te dronken arbeider is in ieder geval aanzienlijk. Uit het feitenrelaas van de werkgever: 'Aangezien uit uw gedrag was op te maken dat u onder invloed verkeerde en u naar de alcohol rook is u gevraagd mee te werken aan een alcoholtest. U werkte hier vrijwillig aan mee en de uitkomst was dat bij u een alcoholpromillage van 2,99 werd gemeten, terwijl u in uw werkzaamheden volkomen nuchter dient te zijn'. De baan van de man heeft namelijk iets te maken met 'scherpe messen en machines' en verhoudt zich slecht met dingen dubbel zien. En ook: 'Wij hebben u gehoord en onderzoek gedaan naar uw drankmisbruik en u biechtte vervolgens ook nog op een fles Kräuterlikör van 35% in uw tas mee naar het werk te hebben genomen, welke ook door u is getoond. Deze feiten vormen elk afzonderlijk maar ook in samenhang een dringende reden voor dit ontslag op staande voet'. Nu hoeven wij u niet uit te leggen dat een ontslag op staande voet bijna altijd fout gaat en natuurlijk is dat ook in deze rechtszaak het geval. Komt-ie: de man was ladderzat, maar heeft nooit eerder een waarschuwing gekregen, dus dat levert geen dringende reden voor ontslag op. Bovendien heeft de man die dag geen flikker uitgevoerd, dus niemand liep gevaar. Dan zou je verwachten dat de man weliswaar niet op staande voet, maar alsnog ontslagen zou kunnen worden zonder transitievergoeding en alles. Maar ook die vlieger gaat niet op. Er gelden huisregels en die verbieden het 'om onder werktijd onder invloed van alcohol te zijn'. Maar, zegt onze rechter, 'niet is opgenomen dat dit voor [de werkgever] ook een reden vormt om het dienstverband met een werknemer direct te beëindigen. Voorts is niet komen vast te staan dat [de man] aan het werk was toen hij onder invloed van alcohol verkeerde, maar slechts dat hij onder invloed op zijn werk is verschenen'. Dus mag de werkgever lappen en +2,99 voor de rechter, want voor een beetje gezelligheidsdrinker zijn dat maar een paar pilsjes. 

Zit u stiekem bitcoins te minen op het werk? Let dan goed op

Voor meer hilariteit uit de rechtszaal gaan we naar een meneer die systeembeheerder is bij 'een landelijke organisatie met ervaring op het gebied van schuldhulpverlening en insolventie en helpt mensen met schulden bij het vinden van een oplossing voor hun problematiek.' Wij denken dat het om sociaal.nl gaat, maar pin ons er niet op vast. Die systeembeheerder vindt het leuk om bitcoins te minen en heeft thuis een aantal machines staan waarmee hij dat kan doen. Maar op een goed moment heeft hij het: waarom niet ook zo'n machine installeren in de serverkast op het werk? U begrijpt waar dit naartoe gaat. De computer wordt gevonden, de man is er gloeiend bij en hij wordt op staande voet ontslagen. De werkgever neemt het de man kwalijk dat hij de computersystemen op de zaak voor privédoeleinden heeft gebruikt, dat hij het bedrijf heeft blootgesteld aan gevaren van buitenaf '(virus, hacken en gijzeling)' en dat hij stroom heeft gestolen voor het minen van de bitcoins. Ook wijst de werkgever naar een bepaling in een personeelshandboek over nevenwerkzaamheden, die niet mogen worden verricht als deze 'in strijd zijn met de belangen van de werkgever'. Volgens de werkgever valt daar ook het minen van bitcoins onder. Daarnaast neemt de werkgever het extra hoog op omdat hij als systeembeheerder moedwillig misbruik heeft gemaakt van zijn positie binnen het bedrijf. De man vindt dit uiteraard zwaar overtrokken en wil via de kantonrechter een transitievergoeding van €8.886,16 bruto, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van €9.330,47 bruto en een billijke vergoeding van €50.000 bruto, plus rente. Daarnaast wil hij nog zo'n €7.500 voor gemaakte juridische en buitengerechtelijke kosten. De werkgever stelt daar een bedrag tegenover van €4.050,00 voor de geleden schade die door de man is veroorzaakt. MAAR WAT ZEGT DE RECHTER?

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken