11 topics
#duur

Amsterdamse huizenprijzen groeien harder dan u hebben kan

Voor de mensen die altijd trots zijn als ons land meetelt en ergens hooggenoteerd staat in een lijstje ongeacht waar het over gaat hebben we er weer eentje. Op de schaal van betaalbaarheid is onze hoofdstad (Amsterdam, red.) het hardst uit de bocht gevlogen, merkt consultancybureau Knight Frank op. Knight Frank vergeleek 32 wereldsteden en uit die steden blijkt dat in Mokum de betaalbaarheid het meest gedaald is. 'Amsterdam, Vancouver and Auckland saw real house prices outstrip real income growth by 59%, 46%, 32% respectively. This evident disparity between the two indicators is a clear contributing factor to these cities falling into the ‘least affordable’ quadrant.' Die 59% komt uit de huizenprijzen de afgelopen vijf jaar gecorrigeerd voor inflatie met 63,6% zijn gestegen terwijl het inkomen maar 4,4% toenam (plaatje hieronder). Natuurlijk is alles relatief als je lonen en huizenprijzen tegenover elkaar zet en gaat het dan om lokaal betaalbaar. Met dat in gedachte kunt u beter in perspectief plaatsen dat de steden Stockholm en Mumbai samen in het lijstje van de redelijk betaalbare steden komen te staan. Of Dubai en Manila in de lijst allermeest betaalbaar. Maar goed, Amsterdam is dus relatief reteduur. Wist u nog niet he?

Lees verder

Goed nieuws. Uw energielasten gaan dit jaar maar met €290 omhoog

De Consumentenbond domineert het nieuws vandaag weer met dingen die u al zou kunnen en misschien wel moeten weten. Maar zo'n bom als vandaag over de gestegen energielasten, slaat natuurlijk wel in. Dat levert goede headlines op en daar kunnen handige politici op rechts als op links weer mee aan de haal. Nu weet u misschien dat het belastingplan 2019 voorziet in een verhoging van de energiebelasting voor gas en een verlaging van de energiebelasting voor elektriciteit. Ook de heffingsvermindering energiebelasting wordt verlaagd. Vorig jaar kreeg een huishouden nog een korting van €309 op de energiebelasting. Die korting is nu verlaagd naar €258, waardoor de belasting dus omhoog gaat. Voor wat betreft de nieuwe belastingmaatregelen zouden huishoudens gemiddeld zo'n €130 meer gaan betalen. Daar bovenop komen de prijsverhoging van de leveranciers. Hoe komt de Consumentenbond nou op die stijging €290? Allereerst komt het op €186 extra door de overheidsingrepen, en de rest komt van de energieleveranciers. Hiervoor heeft men een gemiddeld energieverbruik van 3000 kilowattuur stroom en 1500 kubieke meter gas aangehouden. Overigens kwam energievergelijker Gaslicht.com ook al eens met een berekening, die nog hoger uitviel: een 'gemiddeld gezin' betaalt volgens Gaslicht liefst €360 meer dan vorig jaar. Dat bedrag werd vervolgens door staatssecretaris van EZ Mona Keijzer in twijfel getrokken waarop Gaslicht-ginger Ben Woldring in het AD de kans kreeg van zich af te bijten. Gaslicht.com ging overigens uit van 3500 kilowattuur stroom en 1500 kubieke meter gas. Iets wat Keijzer een kwart te hoog achtte. Daarnaast kwam Pricewise eerder tot een gemiddelde (ook op basis van verbruik 3.500 kWh en 1.500 m3) van €346 per jaar. Dan kunnen we dus concluderen dat die €290 van de Consumentenbond een ontzettende meevaller is. Maar wat voor nieuws dit bericht van de Consumentenbond werkelijk vertegenwoordigt, is de vraag. Het blijven ramingen. De prijzen van energieleveranciers verschillen uiteindelijk aanzienlijk per huishouden. Als u thuis de gaskraan heeft dichtgedraaid vervallen die vastrechten. Heeft u uw huis helemaal de moeder geïsoleerd en andere duurzaamheidsmaatregelen getroffen, dan scheelt dat ook. En dan kunt u ook nog overstappen naar een andere aanbieder om de kosten te drukken. En laat de Consumentenbond nou die mogelijkheid bieden, overigens in samenwerking met Pricewise (pdf). Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Nibud kunt u trouwens die hogere energiekosten prima hebben. Zijn gaan uit van een toename van de koopkracht van respectievelijk 1,6% en een bandbreedte van -0,8 tot +2,7%. Maar woede over prijsstijgingen wint het doorgaans altijd van zoiets sufs als dalende inkomstenbelastingen en stijgende brutolonen. Dat begrijpt de Consumentenbond ook. 

Dichter bij uw werk gaan wonen: OV en auto-gebruik allebei tyfusduur

Alles wordt duurder. (Zorg)verzekeringen, boodschappen, huizen, alles. En dus ook het openbaar vervoer en autogerelateerde kosten. Die prijzen zijn tussen 2009 en november 2018 nagenoeg gelijk op gegaan, zoals u in bovenstaand grafiekje kunt zien. Die vervoersprijzen stegen in die periode meer dan de gemiddelde consumentenprijzen, meldt het CBS, met de kanttekening dat de laatste ontwikkelingen van brandstofprijzen en het OV niet zijn meegenomen. In december gingen de brandstofprijzen omlaag en als gezegd zijn er dit jaar btw- en accijnsverhogingen doorgevoerd. 'In november 2018 was het openbaar vervoer 23 procent duurder dan in 2009. Een rit in de bus, tram en taxi steeg gemiddeld harder in prijs dan een treinkaartje. In dezelfde periode stegen de autokosten met 22 procent. De algemene stijging van consumentenprijzen bedroeg 15 procent. Hierbij zijn de prijzen en kosten vergeleken met het jaargemiddelde van 2009.' De autogerelateerde kostenpost die het sterkst in prijs is gestegen was de verzekering: 45%, gevolgd door parkeren dat gemiddeld 27% duurder werd. En als we dan in ogenschouw nemen dat zowel investeren in meer asfalt of beter openbaar vervoer allebei geen eindoplossing opleveren, zit er niks anders op. Dichter bij de zaak gaan wonen. En anders de elektrische fiets pakken over de tweewielersnelweg

Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Lees verder

Ai. Basiszorgverzekering is sinds invoering zorgstelsel 74% duurder geworden

Kijkt u eens naar deze mooie grafiek hierboven, die komt van onderzoeker Moneyview waarin het premieverloop vanaf 2006 – het jaar waarin het nieuwe zorgstelsel werd geïntroduceerd – staat weergegeven. Duidelijk he? Hierin zien we dat de zorgpremies voor verzekerden die geen gebruik maken van hun zorgverzekering  in de afgelopen 13 jaar met 74% zijn gestegen. Voor verzekerden die wel hun eigen risico opmaakten is de stijging inclusief dat eigen risico 68%. Voor 2013 gold een verlaging van ongeveer € 2,- per maand. Daar staat wel een verhoging van het eigen risico van €150 tegenover. Sinds 2015 laten de zorgpremies weer een stijgende lijn zien. Overigens is in 2008 nog wat veranderd aan het stelsel. De no-claim-teruggaaf voor wie geen zorg nodig had, werd vervangen door het eigen risico. Dit eigen risico is tot 2016 opgelopen maar sinds dat jaar bevroren op €385 per jaar, tot het jaar 2022. Het eigen risico blijft dus gelijk, maar de premies blijven stijgen. Voor 2019 geldt dat de premies voor de basisverzekering met het verplichte eigen risico met gemiddeld 5,6% zullen stijgen. Voor 2018 was dat nog ongeveer 2%. Bijna alle zorgverzekeraars hebben de premies verhoogd, behalve Promovendum en Besured, waar de premies gelijk zijn gebleven. 'Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze aanbieders vorig jaar de premies met circa 10% hebben verhoogd', aldus Moneyview. Lijkt ons inderdaad een prima toevoeging. 

Lees verder

JOH! 98,8% van de huizen in Wassenaar onbetaalbaar voor leraar

Weet u nog, dat mitsen en maren-rapport van JLL, waarin we konden lezen dat huren vaak voordeliger is dan kopen maar desalniettemin de 'betaalbaarheid' van koophuizen nog steeds op orde is? Vandaag komt huizenprijsrekenaar Calcasa met eenzelfde conclusie. 'De betaalbaarheid op basis van een aflossingsvrije hypotheek, berekend door de netto woonlasten te delen door het netto inkomen, is nog steeds goed: de gestegen woningwaarden worden gecompenseerd door de lage rente.' Calcasa meldt dat het percentage van het netto inkomen dat aan de woning wordt besteed, de afgelopen twee jaar gestegen is van 14,6% naar 15,8%. Aflossingsblije hypotheken ja, daar weet u alles van. Maar hoe zit het met annuïtair? Daar steeg het percentage van 30% naar 34%. Dat is best fiks, in twee jaar tijd, maar door de lage rente worden de gestegen huizenprijzen nog redelijk in toom gehouden aldus de taxateurs. Nou goed, hier werden de netto woonlasten door het netto inkomen gedeeld, maar hoe zit het met de verhouding woningwaarde / inkomen? Plaatje: 

Lees verder

Kosten energietransitie: maximaal €159 miljard

U kent hem, de energietransitie die ons land zich heeft voorgenomen. Er was een klimaatakkoord uit 2015 en daarop volgde de Klimaatwet in Nederland. Daarin is opgenomen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 vergeleken met 1990 met ten minste 95% moet zijn afgenomen. Daarnaast moet in 2050 alle energie CO₂-neutraal worden opgewekt. Keimooi allemaal, maar een overgang naar een energievoorziening met een veel lagere broeikasgasuitstoot kost sowieso heel veel geld. Wist u al, maar nu heeft DNB nog eens gekeken (pdf) naar verschillende scenario's, waarin de overgang schokgewijs wordt doorgevoerd. Wat is de impact daarvan op de financiële sector? De toezichthouder gaat hier uit van vier verschillende scenario's, met uiteraard vier verschillende prijskaartjes: van €48 miljard tot €159 miljard. Scenario 1 in de stresstest: een 'beleidsschok', waarbij bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd met een 'forse, abrupte stijging' van de prijs van CO₂-uitstoot met $100 per ton. Voor uw beeld: de prijs ligt volgens de toezichthouder op dit moment rond de €25 per ton, maar toch is deze forse verhoging volgens DNB te billijken. 'Een dergelijke forse, abrupte en brede stijging van de CO₂-prijs past in een stress-scenario. Volgens sommige schattingen liggen de maatschappelijke kosten van CO₂-uitstoot zelfs hoger', klinkt het. Wordt dit wereldwijd toegepast, (alle scenario's hebben een 'een mondiale scope', dixit DNB) dan leidt dit tot een plotselinge 'afwaardering van activa, met gevolgen voor de balansen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.' Maar als energiekosten omhoog gaan, gaan productiekosten ook omhoog, waardoor bedrijven minder gaan investeren en het bbp terugloopt. Kosten: €111 miljard. 

Lees verder

FNV wint, AOW-leeftijd toch langzamer omhoog (maar hoe duur wordt dat!)

Kijk eens aan. Het kabinet is dan toch bereid om de AOW-leeftijd minder snel te gaan verhogen dan dat het eerder voor ogen had. Maar om het starre pensioenstelsel om te vormen, wordt deze concessie dan toch gedaan, meldt de Volkskrant vandaag. 'De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021 maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt', lezen we. Hoe de tussentijdse verhogingen tussen 66 jaar en 67 er uit gaan zien is nog niet duidelijk uiteraard, maar volgens de Volkskrant gaat dit €0,5 miljard kosten. Zoals u weet is de verhoging van de AOW-leeftijd een doorn in het oog van de vakbond. Want zware beroepen en ellende. Nu heeft de vakbond de schijn ook een beetje tegen omdat een groot deel van haar leden grijs haar heeft en helemaal niets voelt voor enige hervormingen. Die vakbondshakjes in het zand leidden begin dit jaar zelfs tot duistere voorspellingen over een vastlopend pensioendebat en een bijna vallend kabinet, maar de realiteit is toch meer het poldermodel. Wouter Koolmees stapt niet op, Wouter Koolmees geeft de vakbond een handreiking. Hebben we een doorbraak? Mwah. Als u een beetje opgelet heeft dan weet u dat er nog meer pensioen-halszaken zijn (KEIMOOI FILMPJE) die nog lang niet opgelost lijken. Voor wat betreft de vakbond is ook het afschaffen van de doorsneepremie een heet hangijzer. Want 45-plussers belanden hierdoor tussen de wal en het schip nu hun jongere collega's niet meer gaan storten in de collectieve pensioenpot, terwijl ze dat zelf wel voor hun oudere collega's hebben gedaan. Om die mensen te compenseren, moet het kabinet met miljarden op te proppen komen, vinden de vakbonden. De vraag is dus of ze met een trager oplopende AOW-leeftijd opeens toeschietelijker gaan zijn met de plannen rond de doorsneepremie. Het antwoord hebben we ook. Dan doen ze niet. Sluiten we af met die kosten van €500 miljoen, die deze wijziging moet gaan kosten. DENK liet dit voor zijn partijprogramma als eens doorrekenen door het CPB. In het plan van DENK werd de pensioenleeftijd van 67 van 2021 verschoven naar 2023. Daar kwam men op een verhoging van de AOW-uitgaven in 2021 van €1,1 miljard. Dan is die €500 miljoen voor een nog tragere verhoging misschien iets te positief ingeschat. Hier, hoort u het eens van een ander:

Lees verder

Oh jee. Prijzen kinderopvang gaan helemaal niet omlaag

Het werd met veel tamtam aangekondigd door staatssecretaris van Sociale Zaken en Kinderopvang Tamara van Ark afgelopen zomer: 'Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten'. In het bijbehorende bericht op de site van het Rijk werd het al een beetje afgezwakt naar een maatregel om de groeiende kosten voor opvang te compenseren. Per 1 januari worden er namelijk nieuwe kwaliteitseisen voor opvang ingevoerd. Eerst was de verhouding 1 leider of leidster staat tot 4 baby's, nu is dat 1:3. En dat kost geld, waardoor er per 1 januari een aanpassing volgt. 'Een hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Daarom verhoogt het kabinet de vergoeding per uur. Hiervoor is vooruitlopend al in 2017 geld gereserveerd. Door de verhoging van de maximum uurprijs worden ondernemers gecompenseerd voor de hogere kosten en kunnen ouders een hogere uurprijs vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag.' Kijken we nu naar het volgende tabelletje. 

Lees verder

Woningmarkt retekrap! Er valt bijna niets meer te kiezen, prijzen schieten omhoog

Dat zeggen wij niet, maar onderzoekers van de TU Delft in hun zogenoemde Monitor Koopwoningmarkt (pdf) over het tweede kwartaal van 2018. Komt 'ie: 'De krapte-indicator (...) op de markt van bestaande woningen staat inmiddels op een waarde 3,8.' Dat is een andere manier om te zeggen dat er bar weinig huizen te koop staan en voor de liefhebber hebben we die te gekke krapte-indicator boven dit stukje geplakt. Krap hè? Wat cijfers dan die de universiteit van het Kadaster en de NVM heeft gepikt: in het tweede kwartaal van 2018 waren er 52.900 transacties van woningen en 38.600 verkochte woningen, een daling van 10% ten opzichte van een jaar geleden. Door die krapte wordt de prijs uiteraard ook opgedreven: de gemiddelde verkoopprijs ligt inmiddels met €284.639 ruim boven het niveau van net voor de GFC in 2008, toen was dat €259.425. Naast het geringe aanbod spelen ook andere factoren een rol in de stijgende prijzen. Zoals de inkomensgroei, de opkomst van vastgoedbeleggers als Benno Junior in de grote steden en natuurlijk de lage hypotheekrente, in volgorde van klein naar groot. U begrijpt ook meteen dat de starter het haasje is. En als zo'n starter dan toch de moed en wat spaargeld bij elkaar raapt om een eerste stap in de boze huizenmarktwereld te zetten, dan wel met de nodige ingebouwde zekerheid. Daardoor neemt het aantal Startersleningen en NHG-hypotheken weer toe. Voor de toename wat betreft die laatstgenoemde hypotheek-escape geldt waarschijnlijk ook dat de maximale kostengrens voor een NHG-garantie dit jaar is verhoogd naar €265.000. Im Westen nichts Neues. Sluiten we af met nog een prachtige indicator, de Eigen Huis Marktindicator hieronder. In dit grafiekje ziet in het tweede kwartaal van dit jaar een lijntje langzaam naar beneden meanderen. Als we u vertellen dat hier het vertrouwen in de koopwoningmarkt wordt gemeten en dat de 100 lijn = neutraal en alles daarboven is positief en daaronder is somber dan snapt u hem. 'Wanneer deze trend zich doorzet, zullen er voor het einde van dit jaar voor het eerst sinds augustus 2014 weer meer huishoudens zijn die geen vertrouwen in de woningmarkt hebben dan huishoudens die positief zijn gestemd.' Geen zorgen jongens, hulp is onderweg

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken