8 topics
#duur

Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Lees verder

Ai. Basiszorgverzekering is sinds invoering zorgstelsel 74% duurder geworden

Kijkt u eens naar deze mooie grafiek hierboven, die komt van onderzoeker Moneyview waarin het premieverloop vanaf 2006 – het jaar waarin het nieuwe zorgstelsel werd geïntroduceerd – staat weergegeven. Duidelijk he? Hierin zien we dat de zorgpremies voor verzekerden die geen gebruik maken van hun zorgverzekering  in de afgelopen 13 jaar met 74% zijn gestegen. Voor verzekerden die wel hun eigen risico opmaakten is de stijging inclusief dat eigen risico 68%. Voor 2013 gold een verlaging van ongeveer € 2,- per maand. Daar staat wel een verhoging van het eigen risico van €150 tegenover. Sinds 2015 laten de zorgpremies weer een stijgende lijn zien. Overigens is in 2008 nog wat veranderd aan het stelsel. De no-claim-teruggaaf voor wie geen zorg nodig had, werd vervangen door het eigen risico. Dit eigen risico is tot 2016 opgelopen maar sinds dat jaar bevroren op €385 per jaar, tot het jaar 2022. Het eigen risico blijft dus gelijk, maar de premies blijven stijgen. Voor 2019 geldt dat de premies voor de basisverzekering met het verplichte eigen risico met gemiddeld 5,6% zullen stijgen. Voor 2018 was dat nog ongeveer 2%. Bijna alle zorgverzekeraars hebben de premies verhoogd, behalve Promovendum en Besured, waar de premies gelijk zijn gebleven. 'Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze aanbieders vorig jaar de premies met circa 10% hebben verhoogd', aldus Moneyview. Lijkt ons inderdaad een prima toevoeging. 

Lees verder

JOH! 98,8% van de huizen in Wassenaar onbetaalbaar voor leraar

Weet u nog, dat mitsen en maren-rapport van JLL, waarin we konden lezen dat huren vaak voordeliger is dan kopen maar desalniettemin de 'betaalbaarheid' van koophuizen nog steeds op orde is? Vandaag komt huizenprijsrekenaar Calcasa met eenzelfde conclusie. 'De betaalbaarheid op basis van een aflossingsvrije hypotheek, berekend door de netto woonlasten te delen door het netto inkomen, is nog steeds goed: de gestegen woningwaarden worden gecompenseerd door de lage rente.' Calcasa meldt dat het percentage van het netto inkomen dat aan de woning wordt besteed, de afgelopen twee jaar gestegen is van 14,6% naar 15,8%. Aflossingsblije hypotheken ja, daar weet u alles van. Maar hoe zit het met annuïtair? Daar steeg het percentage van 30% naar 34%. Dat is best fiks, in twee jaar tijd, maar door de lage rente worden de gestegen huizenprijzen nog redelijk in toom gehouden aldus de taxateurs. Nou goed, hier werden de netto woonlasten door het netto inkomen gedeeld, maar hoe zit het met de verhouding woningwaarde / inkomen? Plaatje: 

Lees verder

Kosten energietransitie: maximaal €159 miljard

U kent hem, de energietransitie die ons land zich heeft voorgenomen. Er was een klimaatakkoord uit 2015 en daarop volgde de Klimaatwet in Nederland. Daarin is opgenomen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 vergeleken met 1990 met ten minste 95% moet zijn afgenomen. Daarnaast moet in 2050 alle energie CO₂-neutraal worden opgewekt. Keimooi allemaal, maar een overgang naar een energievoorziening met een veel lagere broeikasgasuitstoot kost sowieso heel veel geld. Wist u al, maar nu heeft DNB nog eens gekeken (pdf) naar verschillende scenario's, waarin de overgang schokgewijs wordt doorgevoerd. Wat is de impact daarvan op de financiële sector? De toezichthouder gaat hier uit van vier verschillende scenario's, met uiteraard vier verschillende prijskaartjes: van €48 miljard tot €159 miljard. Scenario 1 in de stresstest: een 'beleidsschok', waarbij bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd met een 'forse, abrupte stijging' van de prijs van CO₂-uitstoot met $100 per ton. Voor uw beeld: de prijs ligt volgens de toezichthouder op dit moment rond de €25 per ton, maar toch is deze forse verhoging volgens DNB te billijken. 'Een dergelijke forse, abrupte en brede stijging van de CO₂-prijs past in een stress-scenario. Volgens sommige schattingen liggen de maatschappelijke kosten van CO₂-uitstoot zelfs hoger', klinkt het. Wordt dit wereldwijd toegepast, (alle scenario's hebben een 'een mondiale scope', dixit DNB) dan leidt dit tot een plotselinge 'afwaardering van activa, met gevolgen voor de balansen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.' Maar als energiekosten omhoog gaan, gaan productiekosten ook omhoog, waardoor bedrijven minder gaan investeren en het bbp terugloopt. Kosten: €111 miljard. 

Lees verder

FNV wint, AOW-leeftijd toch langzamer omhoog (maar hoe duur wordt dat!)

Kijk eens aan. Het kabinet is dan toch bereid om de AOW-leeftijd minder snel te gaan verhogen dan dat het eerder voor ogen had. Maar om het starre pensioenstelsel om te vormen, wordt deze concessie dan toch gedaan, meldt de Volkskrant vandaag. 'De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021 maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt', lezen we. Hoe de tussentijdse verhogingen tussen 66 jaar en 67 er uit gaan zien is nog niet duidelijk uiteraard, maar volgens de Volkskrant gaat dit €0,5 miljard kosten. Zoals u weet is de verhoging van de AOW-leeftijd een doorn in het oog van de vakbond. Want zware beroepen en ellende. Nu heeft de vakbond de schijn ook een beetje tegen omdat een groot deel van haar leden grijs haar heeft en helemaal niets voelt voor enige hervormingen. Die vakbondshakjes in het zand leidden begin dit jaar zelfs tot duistere voorspellingen over een vastlopend pensioendebat en een bijna vallend kabinet, maar de realiteit is toch meer het poldermodel. Wouter Koolmees stapt niet op, Wouter Koolmees geeft de vakbond een handreiking. Hebben we een doorbraak? Mwah. Als u een beetje opgelet heeft dan weet u dat er nog meer pensioen-halszaken zijn (KEIMOOI FILMPJE) die nog lang niet opgelost lijken. Voor wat betreft de vakbond is ook het afschaffen van de doorsneepremie een heet hangijzer. Want 45-plussers belanden hierdoor tussen de wal en het schip nu hun jongere collega's niet meer gaan storten in de collectieve pensioenpot, terwijl ze dat zelf wel voor hun oudere collega's hebben gedaan. Om die mensen te compenseren, moet het kabinet met miljarden op te proppen komen, vinden de vakbonden. De vraag is dus of ze met een trager oplopende AOW-leeftijd opeens toeschietelijker gaan zijn met de plannen rond de doorsneepremie. Het antwoord hebben we ook. Dan doen ze niet. Sluiten we af met die kosten van €500 miljoen, die deze wijziging moet gaan kosten. DENK liet dit voor zijn partijprogramma als eens doorrekenen door het CPB. In het plan van DENK werd de pensioenleeftijd van 67 van 2021 verschoven naar 2023. Daar kwam men op een verhoging van de AOW-uitgaven in 2021 van €1,1 miljard. Dan is die €500 miljoen voor een nog tragere verhoging misschien iets te positief ingeschat. Hier, hoort u het eens van een ander:

Lees verder

Oh jee. Prijzen kinderopvang gaan helemaal niet omlaag

Het werd met veel tamtam aangekondigd door staatssecretaris van Sociale Zaken en Kinderopvang Tamara van Ark afgelopen zomer: 'Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten'. In het bijbehorende bericht op de site van het Rijk werd het al een beetje afgezwakt naar een maatregel om de groeiende kosten voor opvang te compenseren. Per 1 januari worden er namelijk nieuwe kwaliteitseisen voor opvang ingevoerd. Eerst was de verhouding 1 leider of leidster staat tot 4 baby's, nu is dat 1:3. En dat kost geld, waardoor er per 1 januari een aanpassing volgt. 'Een hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Daarom verhoogt het kabinet de vergoeding per uur. Hiervoor is vooruitlopend al in 2017 geld gereserveerd. Door de verhoging van de maximum uurprijs worden ondernemers gecompenseerd voor de hogere kosten en kunnen ouders een hogere uurprijs vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag.' Kijken we nu naar het volgende tabelletje. 

Lees verder

Woningmarkt retekrap! Er valt bijna niets meer te kiezen, prijzen schieten omhoog

Dat zeggen wij niet, maar onderzoekers van de TU Delft in hun zogenoemde Monitor Koopwoningmarkt (pdf) over het tweede kwartaal van 2018. Komt 'ie: 'De krapte-indicator (...) op de markt van bestaande woningen staat inmiddels op een waarde 3,8.' Dat is een andere manier om te zeggen dat er bar weinig huizen te koop staan en voor de liefhebber hebben we die te gekke krapte-indicator boven dit stukje geplakt. Krap hè? Wat cijfers dan die de universiteit van het Kadaster en de NVM heeft gepikt: in het tweede kwartaal van 2018 waren er 52.900 transacties van woningen en 38.600 verkochte woningen, een daling van 10% ten opzichte van een jaar geleden. Door die krapte wordt de prijs uiteraard ook opgedreven: de gemiddelde verkoopprijs ligt inmiddels met €284.639 ruim boven het niveau van net voor de GFC in 2008, toen was dat €259.425. Naast het geringe aanbod spelen ook andere factoren een rol in de stijgende prijzen. Zoals de inkomensgroei, de opkomst van vastgoedbeleggers als Benno Junior in de grote steden en natuurlijk de lage hypotheekrente, in volgorde van klein naar groot. U begrijpt ook meteen dat de starter het haasje is. En als zo'n starter dan toch de moed en wat spaargeld bij elkaar raapt om een eerste stap in de boze huizenmarktwereld te zetten, dan wel met de nodige ingebouwde zekerheid. Daardoor neemt het aantal Startersleningen en NHG-hypotheken weer toe. Voor de toename wat betreft die laatstgenoemde hypotheek-escape geldt waarschijnlijk ook dat de maximale kostengrens voor een NHG-garantie dit jaar is verhoogd naar €265.000. Im Westen nichts Neues. Sluiten we af met nog een prachtige indicator, de Eigen Huis Marktindicator hieronder. In dit grafiekje ziet in het tweede kwartaal van dit jaar een lijntje langzaam naar beneden meanderen. Als we u vertellen dat hier het vertrouwen in de koopwoningmarkt wordt gemeten en dat de 100 lijn = neutraal en alles daarboven is positief en daaronder is somber dan snapt u hem. 'Wanneer deze trend zich doorzet, zullen er voor het einde van dit jaar voor het eerst sinds augustus 2014 weer meer huishoudens zijn die geen vertrouwen in de woningmarkt hebben dan huishoudens die positief zijn gestemd.' Geen zorgen jongens, hulp is onderweg

Lees verder

Kijk. Nóg een reden om niet aan kinderen te beginnen

De kinderopvangsector in ons land vliegt nog meer alle kanten op dan een peuter in een wasmachine dan een koe die in de lente voor het eerst naar buiten mag. Eerst waren er de wachtlijsten, toen volgde een faillissementsgolf en alle onwelriekende uitwassen die daaruit voortvloeiden en nu kunnen kinderdagverblijven geen personeel vinden. Gekkigheid, die nog meer versterkt wordt door wettelijke kwaliteitseisen die per 2019 ingaan. Nu is de toegestane ratio 1 leidster staat tot 4 kinderen, per genoemde datum wordt dat bijgesteld tot 1 staat tot 3. Met als gevolg dat er minimaal 2500 nieuwe arbeidsplekken nodig zijn, zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van ABN Amro. En dat dus in een markt waar het al krap is. Gevolg is een 'war for talent', zoals de bank het verwoordt. Door de aantrekkende economie en de verruimde inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag zijn meer mensen gaan werken en daardoor meer kinderen naar de opvang gebracht. De kinderopvang telde in 2016 volgens de Belastingdienst een recordaantal van 823.000 kinderen. En meer kinderen = meer werkgelegenheid, waardoor het UWV verwacht dat het aantal werknemers in de branche dit jaar met 3,7% stijgt naar 85.000; het niveau van voor de financiële crisis van 2008-2009. En ook in de hieropvolgende jaren zal er nog sprake zijn van een stijgende trend. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken