109 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#rekenrente

Pensioenfondsen in de problemen. De NOS probeert te duiden

De grootste Nederlandse pensioenfondsen verkeren in zwaar weer. De beleggingsresultaten in het afgelopen kwartaal waren uitstekend; de aanhoudend dalende rente zorgt echter voor dalende dekkingsgraden. Reden voor de NOS om uit te pakken met een alleraardigst artikel over de nakende pensioenkortingen des doods. Wij pakken uit dat artikel de cijfers en de toelichting, want met die toelichting gaat het ietwat mis. 'Feitelijk is er voldoende geld voor de pensioenen voorhanden, maar de verplichtingen drukken de dekkingsgraden', tikt de NOS. Het aardige is dat die maar nergens op slaat (breuken zijn altijd lastig) en dat feitelijk juist helemaal niet 'voldoende geld voorhanden' is*. Dat laat het NOS-staatje feitelijk nou juist zo mooi zien. De verplichtingen (=de huidige waarde van de toekomstig uit te keren pensioenen) zijn hoger dan de bezittingen (obligaties, aandelen, vastgoed, etc.), maar dus omdat wegens opdat dientengevolge zijn de dekkingsgraden laag**.

*wel bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw (waar overigens de verplichtingen van Q4-2018 verkeerd staan weergegeven). Mocht u een dezer dagen huilende pensioenfondsbestuurders op tv of in de krant zien, dan weet u dat ze niet het uit 2015 daterende beste topic over rentevisies ter wereld ooit hebben gelezen.
**men zou kunnen betogen dat de rekenrente omhoog zou kunnen. Dan dalen de verplichtingen en is er rekentechnisch gezien wel voldoende pensioenvermogen. Maar dat zijn dan wetgevings- en glazenbolwensen en nog steeds geen feiten, en zie verder het uit 2015 daterende beste topic over rentevisies ter wereld ooit.

Hollandse huishoudens houden meer over. Ondanks schrapende overheid

De teltijgers uit Heerlen/Den Haag trakteren ons vandaag op een hoop cijfers. Niet alleen de bedrijfswinsten zijn gestegen, ook het totale reële beschikbare inkomen (dat wat men kan uitgeven of sparen) van huishoudens nam met 2,6% toe. Da's de sterkste groei sinds 2001. Maar, zo nuanceert het CBS, dat komt deels door de relatief lagere groei van het beschikbaar inkomen in 2017. Directeur-grootaandeelhouders mochten niet langer in eigen beheer pensioen opbouwen. De opgebouwde pensioentegoeden mochten met belastingkorting worden afgekocht, waardoor huishoudens relatief meer belasting betaalden in 2017 (en de overheid een meevallertje had). Desalniettemin waren er in 2018 meer banen en verdienden werknemers gezamenlijk €17,1 miljard meer dan een jaar eerder. Inkomsten uit collectieve pensioenregelingen, de AOW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stegen, terwijl men minder ontving uit werkloosheidsuitkeringen. Merkt het CBS verder nog even op dat het financieel vermogen van huishoudens eveneens is gestegen. Heeft u niet direct wat aan, want dat bestaat voornamelijk uit pensioenaanspraken. De waarde van deze afspraken is mede als gevolg van de gedaalde rekenrente gestegen. Gaan we nog even verder in mineur. De overheid haalde een overschot van €11 miljard op de begroting. Het overschot van anderhalve procent was een stukje hoger dan de 0,8% waar in de Miljoenennota 2019 van werd uitgegaan. Ondertussen steeg de belasting- en premiedruk naar een recordhoogte van 38,4%. 'De toename van de belastingen en premies in 2018 met 14 miljard euro kwam voor een groot deel door de btw, de vennootschapsbelasting en de loon-en inkomstenheffing.' Maar vlak de kleine belastingen - mede dankzij sommige tariefstijgingen - niet uit. 'Relatief sterk, elk met meer dan 10 procent, stegen de opbrengsten uit de dividendbelasting (lol!), de opslag op de energierekening, de overdrachtsbelasting, de accijnzen op tabak, de belasting van personenauto en motorrijtuigen (BPM) en de kansspelbelasting.' Ondanks het overschot stegen de overheidsuitgaven wel met €13 mrd (4,1%). Extra geld ging naar zorg, loonkosten voor ambtenaren, de Europese Unie en de wederopbouw van het kapotgewaaide Sint Maarten. Mag u hieronder nu suggesties doen voor uw favoriete belastingverlaging of extra overheidsuitgave. Wij gaan traditiegetrouw voor het vliegdekschip

U heeft gestemd. Zo denkt uw partij over het pensioenstelsel

We pakken bovenstaande motie erbij om inzichtelijk te maken hoe uw partij over pensioenhervormingen denkt. De Tweede Kamer, die op 12 maart over deze motie stemde, is weliswaar geen Eerste Kamer, maar iedereen weet dat reflectie door senatoren sinds mensenheugenis is ingeruild voor partijpolitiek, dus biedt de motie een handig doorkijkje in wat uw stem doet voor het stelsel. In het linkerrijtje ziet u de partijen die geen gemorrel aan onze pensioenfondsen wensen en voor een hogere rekenrente zijn. In dat geval worden pensioenfondsen rijker en hoeft niemand gekort te worden op zijn pensioen en volgt weldra indexatie. In het rechterrijtje ziet u de partijen die pensioenfondsen willen laten rekenen met de huidige kunstmatig lage rente, die actuarissen opschepen met ingewikkelde vragen over de afschaffing van de doorsneepremie en de solidariteit van ons stelsel ondermijnen door te kiezen voor verdere individualisering van uw pensioenopbouw. Voorlopige conclusie: de meerderheid is nog steeds voor pensioenhervormingen en tegen gratis bier.

Aandelenfondsen boekten eind 2018 grootste verlies ooit. Toch geen pensioenkortingen

Eind 2018 hadden we gezamenlijk (dat zijn een paar Nederlandse particuliere beleggers en iedereen zijn Nederlandse pensioenfonds) €850 miljard in beleggingsfondsen zitten. De september ervoor was dat nog €906 miljard. De daling kwam nagenoeg geheel voor rekening van de aandelenfondsen die in één kwartaal €44 miljard verloren aka 12% dipten aka het belegde vermogen zagen dalen van €358 miljard naar €314 miljard. DNB, die dit allemaal heeft becijferd: 'De gemeten daling is ongeveer in lijn met de verliezen op internationale aandelenbeurzen in dezelfde periode: in Nederland verloor de AEX 12,2%, in Amerika noteerde de S&P een verlies van 12,6%, en de wereldindex MSCI World noteerde 12,4% negatief'. Gelukkig, zegt de toezichthouder, gaat het begin 2019 weer wat beter met de aandeeltjes (AEX +10%, S&P +10% en MSCI World ook +10% sinds 1/1). Dat is fijn voor de particuliere beleggers, maar voor uw pensioenfondsen maakt het bitter weinig uit.

Lees verder

Hans de Boer (VNO): Oudere werknemers schuldig aan de pensioenproblemen

De politie klimt vandaag massaal op de barricade voor een goed pensioen. U kunt dat via Facebook live volgen, maar beter van niet want samengevat is men 'tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III' en om daar uiting aan te geven zijn 'het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EN het bolwerk van werkgeverskoepel VNO/NCW demonstratief geblokkeerd'. Dat betekent twee dingen: a) we zien vooral grijze politieagenten koffie drinken voor de deur van die gebouwen en b) jongere agenten delen vandaag bekeuringen uit. Degenen die zich vandaag wel met het politiewerk bezighouden begrijpen immers dat ze niks hebben aan het politievakbondenfeestje waar uitsluitend de oudere agenten gratis bier krijgen. Voor de deur van VNO stuitten de demonstratief blokkerende agenten op voorzitter Hans de Boer. Die stond klaar met een megafoon om te laten weten dat de werkgevers vandaag met nieuwe pensioenvoorstellen komen en dat het de vakbonden zijn die schuld hebben aan het klappen van het pensioenakkoord in november. Vinden we geinig dat Hans dat zegt, zeker in een toespraak voor de vakbondsachterban. De bonden beweren dat het kabinet juist nergens zin in had. Voor de liefhebber (maar dan moet u echt een heul grote liefhebber zijn) hieronder de beelden van onze vingerwijzende Hans die muisgrijze agenten professionals noemt. Na het filmpje iets meer over de pensioenwensen van de werkgevers, maar niet nadat we de vakbondsgekte inzake pensioenen tonen (met bewijs natuurlijk, want het gaat om de polities).

Lees verder

Yes! Kabinet publiceert plan om pensioenstelsel te hervormen

Het kabinet heeft een tienpuntenplan neergelegd om het pensioenstelsel te hervormen. Dat plan houdt voornamelijk in dat nog van alles onderzocht moet worden. Of het polletiek en met de bonden gaat lukken, weten we niet. Hier het tienpuntenplan dat eigenlijk maar uit 8 punten bestaat:

1) MOEILIJKSTE: er wordt nader onderzoek gedaan naar het afschaffen van de doorsneepremie.

2) Het Shell-Pensioen wordt uitgebreid (boeit nu niet zo, komen we op terug).  

3) Fondsen beleggen nu het geld van elke deelnemer op dezelfde wijze. Dat is onhandig. Dus mag geld van jongeren vol in aandelen en het geld van ouderen gaat naar een spaarrekening. Of iets daartussen. Wel belangrijk, 'omdat hierdoor de deling van renterisico tussen jong en oud wordt opgeheven en een beter naar leeftijd gedifferentieerd beleggingsbeleid kan worden gevoerd'.    

4) BELANGRIJKSTE: het kabinet gaat faciliteren dat de pensioenvermogens omgezet mogen worden naar persoonlijke potjes. Dus niks geen gehannes met grepen in de pensioenpot, maar eigen rekening eerst (het kabinet komt met waarderingsregels die bepalen wat de waarde is van uw pensioenaanspraak). Fondsen hoeven niet over te stappen; het is een keuze van de werknemers en -gevers in branche of bedrijf.  

5) LEUKSTE: Zij die met pensioen gaan mogen een bedrag ineens opnemen met een maximum van 10% van de pensioenaanspraken; werkenden mogen een deel van de maandelijks te betalen pensioenpremie omzetten in aflossingen op de hypotheek (eerst nog onderzoek #gaap).

6) oud nieuws, gepresenteerd als nieuwnieuws, maar iets over communicatie.  

6) ZZP'ers: 'het kabinet is geen voorstander van een verplichting voor alle zelfstandigen om pensioen op te bouwen. Wel kan het opbouwen van pensioen door zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker worden gemaakt'.  

7) Verbetering nabestaandenpensioen, dat is altijd goed.  

8) VOOR DE VABONDEN: iets met de koppeling van aow-leeftijd en pensioen en levensverwachting (=wisselgeld).  

9) oud nieuws, dat DE DIJSS doet onderzoek naar de rekenrente.

 Ah! Deze update zal u verbazen maar de bonden zijn boos.

De Dijss keert terug om pensioenfondsen te slopen

Jeroen Dijsselbloem, naast voormalig minfin ook voormalig voorzitter van de Eurogroep en bezoeker van de DK-studio, gaat de Commissie Parameters leiden. Dat klonk vrijdag al in de wandelgangen en vandaag is het officieel want het staat in de Staatscourant. De commissie krijgt een fijne taak. Het moet een oordeel geven over de rekenrente en rendementen die pensioenfondsen per 2020 dienen te hanteren. Dan hebben we het over dekkingsgraden en pensioenkortingen. Miljoenen pensioenen staan op het punt gekort te worden wegens te lage dekkingsgraden, dus het advies van de commissie gaat hoe dan ook belangrijk wezen. De metaalfondsen moeten waarschijnlijk korten per 2020; op deze kortingen heeft de commissie geen invloed. De ambtenarenpensioenen moeten misschien per 2021 worden gekort; op die mensen heeft de commissie wel invloed (hele kortingenoverzicht hier). De commissie bepaalt niet of het huidige stelsel goed of slecht is. Het heeft de opdracht om naar de onderliggende waardes te kijken waarmee pensioenen worden berekend (explainer). Wat is in de toekomst naar verwachting de inflatie, het rendement op aandelen, obligaties, alles en welke economische scenario's moeten pensioenfondsen hanteren? Daarnaast bekijkt de commissie of de systematiek achter het bepalen van de rekenrente op de lange termijn beter kan. Zoals u weet zeggen pensioenfondsen vandaag pensioenen toe die ergens na het jaar 2100 worden uitgekeerd. Die pensioenen moeten worden gewaardeerd tegen de marktprijs voor de risicovrije rente (bijv. Nederlandse staatsobligaties). Het probleem is alleen dat er geen markt is voor risicovrije rentes na het jaar 2100, want Nederland geeft obligaties met zulke lange looptijden niet uit. Daarvoor is er dan de ultimate forward rate. Die ufr is  een ingewikkeld verhaal, maar doet momenteel 2,3% en is het percentage dat pensioenfondsen moeten betrekken in de berekening van hun pensioenverplichtingen op de lange termijn. Lang verhaal kort: het vermoeden is gerezen dat die tot te positieve rekenresultaten leidt.

Lees verder

Joh! Pensioen blijkt onbetaalbaar te wordenDe gewone werkmans wordt dit jaar gebeten door de hond, de kat of de hond en de kat. Ongeveer een derde van de deelnemers aan bedrijfstakpensioenfondsen ziet een groter deel van het loon opgaan aan pensioenpremies. Dan zijn er ook nog werknemers die de pensioenpremie niet zien stijgen, maar die voor hetzelfde geld wel een lager pensioen krijgen. De echte verliezers zijn zij die worden gebeten door de kat en de hond. In dat geval stijgt de pensioenpremie en daalt de pensioenopbouw. Kortom, zo concluderen deskundigen in het Financieele Dagblad dat onderzoek deed naar pensioenstats voor 2019 (plaatje), de rek is er qua pensioenen wel een beetje uit. De premies kunnen niet nog veel hoger, want nu al werkt een voltijdswerknemer een dag in de week voor het pensioen. Daarnaast teren veel pensioenfondsen in op het vermogen door te lage pensioenpremies te heffen. Daar schreven we eerder al uitgebreid over en betekent bijvoorbeeld in de zorg dat een zuster met een inkomen van €30.000 ongeveer €2.000 per jaar te weinig aan premie betaalt en de dokter €10.000 (zou jaarlijks €29.900 moeten zijn, is €19.757, cijfers 2018). Met als resultaat dat zorgpensioenfonds PFZW in de problemen zit en de pensioenen niet kan indexeren en mogelijk moet korten. Gelukkig en ter compensatie voor de oudere deelnemers worden de reguliere pensioenpotten dan weer legaal geplunderd omwille van de vut. Enfin, gedoetjes allemaal weer natuurlijk en de grote vraag is wat te doen. Hebben we twee hoopgevende antwoorden op: 1) vandaag leggen deskundigen in de Tweede Kamer dingen uit over de rekenrente (die is laag, dus vandaar dat pensioen zo duur is). Kunnen we samengevat van zeggen dat de ene helft van de deskundigen voor een hogere rekenrente is, de andere helft tegen. 2) Pensioenminister Wouter Koolmees gaat eind deze maand een brief schrijven over een nieuw stelsel waarin de voornoemde problemen niet meer bestaan. Komt dus allemaal goed met uw pesjoen.

Lol. FNV gaat staken wegens mislukt pensioenakkoord

Is toch schitterend, dit. Er is geen pensioenakkoord en dat gaat er voorlopig ook niet komen. De toenaderingspoging duurde zeven jaar, maar de kloof tussen kabinet en vakbond was uiteindelijk toch te groot. Eergisteren zei minister Koolmees in een brief aan de Kamer dat er voorlopig geen akkoord gaat komen en volgende week dinsdag volgt er een plenaire vergadering waarin het mislukken van de onderhandelingen nog eens onder de loep worden genomen (sprekerslijst hiero). En wat doen de bonden? Die beraden zich ook op vervolgstappen. Voor morgenmiddag staat er een actiebijeenkomst op de rol met -de naam zegt het al- als belangrijkste agendapunt 'het bespreken en vaststellen van nieuwe acties'. Hierbij zalt niet afgeweken worden van de eisen-top 4, wordt met klem aangekondigd:

1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen;
2. Regel indexatie voor elke generatie
3. Biedt een pensioen voor iedereen, óók flex en ZZP
4. Verslechteringen zullen wij nooit accepteren

En wat voor wapen wordt er mogelijk ingezet? Staken natuurlijk! Althans, als er genoeg animo voor is, meldt vice-voorzitter Tuur Elzinga van de bond in gesprek met BNR.  Maar goed, als minister Koolmees bereid is om 'het regeerakkoord open te breken', willen ze met graagte weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Gaat natuurlijk niet gebeuren. En zo zijn we weer terug bij af, als we dat al niet waren. Koolmees heeft sowieso al de handen vol aan Kamerleden. Zo nam hij gisteren de ruimte om Martin van Rooijen van 50Plus nog eens uit te leggen hoe rekenrente werkt. 

Lees verder

Pensioenfondsen melden bloedbad. Vakbonden willen vroegpensioen

In een maand tijd bijna 3% van je beleggingsportefeuille zien verdampen? Het overkwam 's lands grootste pensioenfonds ABP waar de beleggingsportefeuille in oktober kromp van €419 miljard naar €407 miljard. Daarmee daalde de dekkingsgraad van het ambtenarenfonds naar 102,1% (september: 105,9%). Elektrofonds PME ging bijna 2,9%-punt neer om op 100,5% uit te komen. Het kleine fonds voor de verloskundigen duikelde met vergelijkbare procentpunten naar iets van (dat mag iets duidelijker, dames!) 86%. Eerder las u al over de klappen bij metaalfonds PMT, de voorspelling van het bloedbad en voor wie meer wil weten over dekkingsgraden is er een explainer. Deze klappen komen op een interessant moment.  Aan de hand van de huidige rekenregels moeten miljoenen pensioenen volgend jaar mogelijk gekort gaan worden, en wegens bloody oktober wordt die kans alleen maar groter. Maar de vakbonden en de oppositie zien pensioenkortingen niet zitten. Dus vinden er onderhandelingen plaats tussen werkgevers, werknemers en Rutte persoonlijk om tot een pensioenakkoord te komen. Daarvan weten tot nu toe het volgende: de vakbonden hebben een plan bedacht om het huidige stelsel met al zijn gebreken overeind te houden, maar de rekenrente en de buffereisen zo aan te passen dat pensioenen niet hoeven te worden gekort, maar wel kunnen worden geïndexeerd. Alleen ziet het kabinet dat van die rekenrente anders, dus dat onderdeel wordt geparkeerd. Naast de parkeerplek van de zzp'ers. De onderhandelaars worden het daar niet over eens, dus krijgen zzp'ers voorlopig geen pensioenverplichting om de oren. De strijd schijnt zich nu toe te spitsen op een tijdelijk lagere aow-leeftijd (wat blafveel belastinggeld kost) en een door de werkgevers te betalen vroegpensioen. De persoonlijke pensioenpotten, ooit opgenomen in het regeerakkoord, lijken te sneuvelen. Kortom, de jongere pensioendeelnemer schiet waarschijnlijk geen moer op met het pensioenakkoord, maar dan had die jongere ook maar geen werknemer moeten worden in een vergrijzend land.

Update:
Pensioenfonds dokters en zusters (na ABP de grootste) meldt zojuist een dekkingsgraad van 100,4% (september: 103,4%).

Update:
'Bedrijven (dus niet particulieren, red.) die zzp’ers inhuren, moeten voor hen pensioenpremie gaan betalen. Dit is een voorwaarde die de vakbeweging stelt in de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel', meldt de Volkskrant

Foto: DEN HAAG - Premier Mark Rutte komt aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het pensioenoverleg. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN 14-11-2018

Linktip: Energie vergelijken