Het nieuwe arbeidscontract van D66

D66 doet vandaag een moedige poging om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Met de zeven pagina's tellende notitie 'De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers' bespreekt de partij de tweedeling op de arbeidsmarkt: je hebt twee miljoen werknemers met een flexbaan en vijf miljoen werknemers met een vaste baan. De eerste groep is groeiende, de tweede tanende. D66 laat, verwijzend naar de OESO, zien dat een steeds grotere groep werknemers naar verwachting nooit meer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt ('Als deze groei in dit tempo doorzet, werkt in 2025 de helft van de lager opgeleiden op basis van een flexcontract'). De werkgever mag voor een periode van maximaal twee jaar tijdelijke arbeidscontracten aanbieden aan een werknemer. In de praktijk komt dit erop neer dat na twee jaar afscheid wordt genomen van de werknemer, die vervolgens bij een andere werkgever weer opnieuw aan die twee jaar van tijdelijke contracten begint. En zo voort. U begrijpt dat dit grote onzekerheid voor werknemers met zich meebrengt en dat is gewoon niet goed. Daar staan de werknemers met een vast contract tegenover. Die zijn weliswaar insider op de arbeidsmarkt, maar op een andere manier onzeker: 'werknemers die wel een vast contract hebben, blijven vaak zitten waar ze zitten. Ook als ze eigenlijk wel een andere baan zouden willen, maar hun zekerheden niet durven opgeven'. In internationaal perspectief, zo blijkt uit de notitie, zijn de Nederlandse flex-contracten erg flex en de vaste contracten erg vast. De Nederlandse werknemer met een vast contract kent de hoogste ontslagbescherming in de OESO-wereld. Tijd voor maatregelen derhalve en die worden op de laatste anderhalve pagina uit de doeken gedaan. We knippen/plakken het centrale idee integraal:

'Investeren in een nieuw arbeidscontract
Om de tweedeling tussen tijdelijke en vaste werknemers op de arbeidsmarkt te doorbreken, wil D66 – naast het verlagen van de belasting op arbeid en het verkleinen van de financiële risico’s bij ziekte – de muren tussen tijdelijke en vaste contracten neerhalen. Wij willen gelijke zekerheden voor alle werknemers. D66 wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor onbepaalde tijd. Om dat contract voor onbepaalde tijd daadwerkelijk voor alle werknemers toegankelijk te maken, vraagt dit wel om een verdere modernisering van het ontslagrecht en een forse investering in scholing en begeleiding van werknemers en werklozen'
.

Afbouw van de ontslagbescherming
De oplossing klinkt erg als de gouden oplossing voor de NS. Schaf de dienstregeling af en geen trein is ooit nog vertraagd. Op eenzelfde wijze concludeert D66: 'met deze aanpassingen maken we een gemoderniseerd vast contract bereikbaar voor de bijna 2 miljoen mensen die nu op flexbasis werken'. De mensen met een vast contract krijgen daarmee wel een iets minder vast contract, want zegt D66: 'D66 wil een ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, waarbij het ontslag achteraf getoetst kan worden aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen. Het contract voor onbepaalde tijd verandert daardoor, maar daar staat tegenover dat draaideurconstructies, waarbij werkgevers voor structureel werk flexwerknemers met minder zekerheden inzetten, verdwijnen'. Vervolgens somt D66 enige flankerende maatregelen op. Zo moet de ontslagvergoeding omhoog en, in tegenstelling tot nu, daadwerkelijk ingezet worden voor de zoektocht naar een nieuwe baan. Eveneens dient er meer werk gemaakt te worden van scholing. 'Op dit moment In 2014 volgde slechts 18 procent van de mensen tussen 25 en 65 een opleiding. Om dat percentage op te krikken vindt D66 dat iedereen individuele opleidingspot moet krijgen en uiteraard: 'de overheid moet deze individuele opleidingsbudgetten maximaal faciliteren en (fiscaal) stimuleren'. Tot slot pleit D66 ervoor om langdurige werklozen aan de slag te krijgen door miljoenen te stoppen in bemiddeling en training van deze groep.

Voorstellen waar niemand tegen zal zijn
Wat opvalt aan de notitie is dat D66 het zichzelf nergens moeilijk maakt. Zo moet de wig - het verschil tussen de loonkosten van de werkgever en het uiteindelijke nettoloon van de werknemer - verkleind worden. Daar zal niemand het mee oneens zijn. In welke mate en waar dat van betaald moet worden krijgen we helaas niet te horen. Sterker nog, door het (goede plan voor het) opleidingsbudget wordt de wig juist groter. Maar geen woord daarover van de democraten die ook opmerkelijk mistig doen over uitzendkrachten. Die worden een paar keer terloops genoemd, maar onduidelijk blijft wat het eindplan is. Een ondernemer kan goede redenen hebben om een tijdelijk arbeidscontract aan te bieden. Zet je een streep door die mogelijkheid, dan moeten we niet verbaasd zijn als uitzendbureaus de lachende derde worden. Dat is prima voor die sector, maar niet echt handig als je de wig wilt verkleinen. Zou je uitzendkrachten eveneens ongewenst verklaren, dan sloop je weer flexibiliteit uit de arbeidsmarkt die noodzakelijk is om de arbeidsmarkt mee te laten ademen met de stand van de economie.

Maar hoe zit het met het belangrijkste onderdeel?
De crux van het verhaal is natuurlijk de afbouw van de ontslagbescherming. Het is een buitengewoon goed idee dat iemand die olifant in de kamer eens een keer bespreekt, maar het is erg eenvoudig om dat in twee alinea's af te raffelen. Niemand wenst vuistdikke dossiers en lange procedures bij ontslag, maar dat los je helaas niet op door minder vuistdikke dossiers en lange procedures te wensen. Hoe ga je aantonen dat je tante Miep van 61 ontslaat, omdat ze na 37 jaar opeens niet meer functioneert? Enfin, we zijn geen arbeidsrechtgeleerden en daarom sluiten we onze klachtennotitie af met twee opmerkelijke electorale feitjes. Een coherente analyse van de arbeidsmarkt kan niet plaatsvinden zonder de positie van de uitzendkracht en de zzp'er uitvoerig te bespreken. Helaas wordt de zzp'er nog minder genoemd dan de uitzendkracht. Alleen in een voetnoot wordt opgemerkt dat zzp'ers gelukkig met zichzelf zijn en in de mediaspin maakt D66 duidelijk dat er niet aan de positie van zzp'ers wordt getornd. Dat lijkt ons onmogelijk als je de problemen op de arbeidsmarkt wenst te bestrijden, maar geen politieke partij wil zijn belangrijkste kiezersgroep voor het hoofd stoten. En niks politieks is D66 vreemd, wat ook blijkt uit de liefdesverklaring aan de langdurig werklozen. Tot nu toe werd die groep exclusief bediend door PvdA-minister Asscher met zijn [onbekend aantal] euro's verslindende banenplannen, maar vandaag halen de democraten van het midden de geplaagde PvdA links in. Erg flauw! Net als de rest van de notitie die linea recta in de papierkliko kan. Rest ons daarom te strooien met linkjes: de notitie, eerdere D66-plannen, de effectiviteit van projecten voor werklozen en agitprop over de wet werk en zekerheid.

Reaguursels

Inloggen

Zuiver politiek opportunisme van dat clubje. Puur overlevingsdrang en hang naar pluche. De zzp-er onaantastbaar verklaren is als met de handen voor de ogen op een ravijn af jakkeren: "ik hoor niks en ik zie niks". De fiscale discriminatie is immens, en leidt tot een zwaar fiscaal gesubsidieerde bovenklasse en onderklasse. De rekening komt bij ..... iets er tussenin zeg maar.

npo | 22-08-16 | 12:26 | + 1 -

Hey Deense lul houdt eens op met jezelf constant te herhalen en jezelf te quoten!

exqueeseme | 22-08-16 | 12:19 | + 0 -

vanhetgoor.
Een werknemer wil geld verdienen, niet eigen geld in het bedrijf stoppen.
Als hij voor een gedeelte in aandelen wordt betaald, ontvangt hij dus een lager loon in geld.
Intussen moet hij wel doorgaan met het onderhouden van zijn gezin.
Als het later goed blijkt te zijn gegaan met "zijn" bedrijf, moet hij alsnog een deel van zijn aandelen gaan verkopen. Dat is dan een vorm van uitgesteld loon. De hoogte daarvan varieert met de conjunctuur, en ook van de geleverde inspanning van zijn collega's. Zelf heeft hij hier geen invloed op.
Bij de huidige vaste lasten een onmogelijk groot risico voor een werknemer.
Volgende goede idee ...........

mickey99999 | 21-08-16 | 22:58 | + 3 -

gummetjes | 21-08-16 | 15:40 |

De Nederlandse ambtenaar laat beide situaties toe.

Ik herinner mij een werknemer die zich ziek melde. Bij controle bleek dat hij bezig was om in een pand een bedrijf te beginnen. Timmeren, metselen, electra and you name it. Ik heb toen de betreffende uitkeringsinstantie daar van op de hoogte gebracht, ambtenaren dus.

Reactie terug was: Waar bemoeit u zich mee? Wie denkt u wel niet dat u bent? Die werknemer heeft zijn ziekte exact 365 dagen volgehouden.

Ik vond dat toen schokkend. Nu niet meer. Je went er aan. Aan die ambtenaren.

duitse herder | 21-08-16 | 16:44 | + 2 -

duitse herder | 21-08-16 | 13:07

Zullen komen of willen komen?

gummetjes | 21-08-16 | 15:40 | + 1 -

En net op de telex binnen, landelijk 4,2%

29. juli 2016
I juni faldt bruttoledigheden for anden måned i træk og var på 111.100 fuldtidspersoner. Det svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Geen contracten en geen ontslagtoestanden die altijd in het nadeel zijn van de werknemer, korte termijn of lange termijn. Zie Nederland met 3.000.000 mensen in een uitkeringssituatie die ze niet meer uit zullen komen !

Want regels zijn belangrijker dan hun welzijn.

duitse herder | 21-08-16 | 13:07 | + -6 -

In mijn grote werkgebied waarbij het bedrijfsleven sterk is vertegenwoordigd, is de werkloosheid 2,9% en dalende.

Hoe komt dat? De werkgever kan zelf beslissen om iemand te ontslaan.

Hoe simpel en effectief wil je het nog hebben?

duitse herder | 21-08-16 | 13:06 | + -6 -

Walgelijk, hoe de politiek de burgers misbruikt! Waarom moet alles de laatste decennia anders? Waarom struikelen de politici over elkaar om de sociale voorzieningen af te breken?
Heel simpel ,men laat zich gebruiken om de globalisering verder uit te rollen. Wat betekent globalisering voor de Nederlanders, heel simpel U gaat steeds minder verdienen of wordt vervangen door een "goedkope arbeidskracht (lees buitenlander!)" . Is dit wat men vooruitgang noemt? Ja, voor het grootkapitaal is dit prachtig, arbeiders hebben niets meer te zeggen, weg met die democratische beginselen, dat strookt immers niet met het bedrijfsleven, daar is de ongelijkheid enorm!
Onze toekomst is eenvoudig te voorspellen, een kleine steeds rijker wordende top (de 1%, het grootkapitaal) en een steeds groter wordende onderklasse, die wordt uitgespeeld en misbruikt. Dit is de zoveelste zet van D66 om hieraan mee te werken, walgelijk!

Martin_K | 21-08-16 | 12:52 | + 3 -

Goh. een opleidingspool van D66, jihaaa ik zie alweer een bevolkingsgroep een gat in de lucht springen, namelijk de ZZP-ende wolkenfietsers met een trainingsprogrammaatje. Weer zo'n ballonnetje wat gedoemd is om te mislukken.

Wanneer investeren we weer in onderwijs? de leerfabrieken met 5.000+ leerlingen laten zien dat de kwaliteit van onderwijs met sprongen achteruit gaat. Het niveau van de opleidingen is regionaal te verschillend.

De werkmoraal is om te janken bij de jeugd en tot 21 jaar te beschermd door pappie en mammie. (kijkend naar mijn verzuim overzicht meldt een 19 jarige zich 33% vaker ziek of afwezig dan een ouder personeelslid. En zodra je er wat van zegt krijg je gelijk een boze moeder in de winkel, of nog erger een boze Finse loverboy. Terug naar de basis van kleine scholen, met persoonlijke aandacht voor de leerlingen waarbij de zwakke schapen de aandacht krijgen die ze verdienen en daardoor toch kunnen groeien en straks bloeien.

Voor dat volk wat niet wil of niet kan (maar dat is een kwestie van willen) gewoon de LTS weer terug, leer maar lassen, betonvlechten, schilderen of behangen. Ga dan maar met je handen werken zodat je 's avonds te moe bent om met je kansenvrienden te hangen.

Dan de eerder genoemde schilder. Dankzij de Ascher wet duiken al deze vakmannen in het zwarte circuit, een goede schilder verdiend met 3 dagen beunen wat hij bij zijn baas in 5 dagen verdiend. Stukje WW of bijstand erbij en je lacht je gek. Pakkans is 0,0.

gummetjes | 21-08-16 | 12:15 | + 11 -

vanhetgoor | 21-08-16 | 11:11

Welk geld van welke arbeider dan ?

imgur.com/LEa8eUe
twitter.com/seven__/status/6031470315...

Verder: in Nederland is in 2016 e.v. de arbeider geen ondernemer. Hij is inmiddels volgepropt met allerlei soorten beschermende regels en een beroep kunnen doen op allerlei financiële potjes en potten dat deze een gebruiker van de maatschappij is geworden. Geen leverancier.

duitse herder | 21-08-16 | 12:04 | + -7 -

- "Zo moet de ontslagvergoeding omhoog en, in tegenstelling tot nu, daadwerkelijk ingezet worden voor de zoektocht naar een nieuwe baan."
- D66 introduceert het Communisme66: geld dat je krijgt mag je niet vrij besteden, maar moet aan de cursusmaffia (nieuwe soort maffia) besteeds worden.
Hun reclame spotjes leveren te weinig op. Gedwongen op cursus. Dit gaat de kloof tussen scholing en vacatures echt niet oplossen.
-
- Begin eens met het aanpakken van de ontslagbescherming. Gewoon max. 3 maanden opzegtermijn, ongeacht of je ziek bent. Doet even zeer, maar dan beseft iedereen dat ie moet zorgen dat ie van waarde is voor een bedrijf.
Die cursussen vraagt ie dan zelf wel om. Een werkgever die een werknemer wil behouden, bied dat wel. Voor de rest kan alles zo de prullenbak in. Of stuur het naar Communistisch Venezuela.
In een aantal landen werkt een korte simpele ontslagprocedure prima. Dit lijkt me wel geschikt.
Een ZZP'er is een flexibele werknemer, laat die maar met rust. Alleen zijn belastingvoordeel mag niet dusdanig zijn, dat ie een contract werknemer beconcurreert. Dus moet ie gewoon een wettelijk minimum tarief hebben, afgeleid van het wettelijk minimum loon.
Probleem opgelost.

Raider Twix | 21-08-16 | 12:01 | + 0 -

D66 = Eurofiel.
EU = open grenzen waardoor tienduizenden NLers hun baan aan polen of bulgaren kwijtraakten omdat die lui met de helft van het salaris van de NLer nog steeds goed kunnen rondkomen. Daarbij geven die Oostblokkers een groot deel van hun inkomen niet eens uit in NL dus 2 keer een nadeel.
EU = mega import van zogenaamde asielzoekers dus die komen er als arbeidsconcurrenten ook nog bij.
Conclusie: D66 is juist de oorzaak van het verzieken van onze arbeidsmarkt. Eerst stelselmatig de boel verrotten en als het kaf verdronken is beginnen met geneuzel over vaste contracten ? Wat een zielige vertoning. De EU sloopt meer dan U lief is en D66 wrijft er bij in hun handen. Why ?

Rest In Privacy | 21-08-16 | 11:37 | + 21 -

Prima Pechtold....

Maar doe dan eerst eens iets aan het feit dat 52% van het inkomen naar de staat gaat en dan 70% van het besteedbaar inkomen in de woonlasten verdwijnt!
Als wij gemiddeld 40% van het besteedbaar inkomen kwijt zouden zijn aan woonruimte (zoals in Duitsland en Frankrijk), dan zou een versoepeling van het ontslagrecht bij vaste contracten in Nederland mogelijk zijn. Tot die tijd kan men het echter volledig schudden en hebben werkgevers gewoon een aantal stokslagen nodig.

Tel Aziaat | 21-08-16 | 11:29 | + 6 -

Het tekent t peil vd DK reaguurder dat er nog serieus ingegaan wordt ook op dit verkiezingsgemmetje.

Hier (op DK en in Den Haag) wordt nog altijd het stokoude 'it's the economy, stupid!" aanbeden.
Die economie staat evenzolang al niet meer in dienst van haar gemeenschap maar is omgevormd tot buizenpost vol rijkdom & vermogen van werkend naar rijk.

D66 en VVD beginnen wat flatulent te worden onder druk van de naderende TK2017.
En jahoor, natte scheten met herroepbare voorstellen en beloften vergiftigen het Hollandse luchtruim

DinkyToy | 21-08-16 | 11:24 | + 3 -

Ik ben niet zo heel erg gecharmeerd van D'66 en de reden daarvoor is dat het opportunisten zijn. D'66 heeft geen visie en de enige beweegreden om met (voorstellen tot) 'beleid' te komen is de mogelijkheid om zich in te likken bij de kiezer om zodoende weer in een kabinet te geraken en daarmee hogere wachtgelden af te dwingen.

In deze samenvatting van dit plan voor de arbeidscontracten staat helemaal niets dat revolutionair is, sterker nog het is allemaal oude koek, plannetjes die niet werken of die alleen maar een verschuiving veroorzaken en geen verbetering.

Wat er volgens mij moet gebeuren is het volgende, een onderneming bestaat uit twee soorten mensen, aan de ene kant is daar het kapitaal, de investeerder dus. En aan de andere kant is daar de arbeid, dat is de werknemer dus. Samen zijn zij de onderneming, er is maar een probleem en dat is dat als er groei is dan gaat alleen de waarde van het aandeel omhoog en de werknemer krijgt niets meer voor zijn prestatie. Toch is arbeid een belangrijk bestanddeel van een onderneming, zonder arbeid bestaat een onderneming alleen op papier. Waar ik naar toe wil is het volgende, elke werknemer krijgt jaarlijks in aandelen een rechtvaardig deel van de groei bijgeschreven. De arbeider wordt daarmee ook aandeelhouder en hij kan met het functioneren van zijn bedrijf ook armer worden of rijker. Op dit moment is het zo dat alleen de aandeelhouder de waarde van zijn aandeel ziet groeien als er winst wordt gemaakt. De geleverde prestatie van de arbeider wordt genegeerd. En dat is onrecht want ook de verrichtingen van de werknemers is essentieel. Zodra de werknemer mede-eigenaar wordt van het bedrijf is er ook zekerheid voor later, als hij niet meer kan werken, dan heeft hij zijn aandelen nog, en die kan hij als hij dat wil verkopen of wachten op het dividend. Dit vereenvoudigt dan ook de ondernemingsraad, die kan weg. De structuur van bedrijven zal wel moeten veranderen, het zullen allen naamloze vennootschappen moeten worden waarbij de aandeelhouders, dat zijn de investeerders en de werknemers samen, evenveel te zeggen hebben. De investeerder heeft in aanvang evenveel zeggenschap als nu, maar naar mate het bedrijf groeit worden ook de aandelen meer waard. Dat wordt weer omgezet in een waarde stabilisatie van de oorspronkelijke aandelen en de uitgifte van nieuwe aandelen die dan worden verdeeld onder het personeel. Omdat elke werknemer in deze nieuwe constructie mede-eigenaar is wordt ontslagrecht plotseling onbelangrijk, want de werknemer werkt in zijn eigen bedrijf en als hij niet functioneert dan kost het hem zelf geld en dan is het verstandig om op te stappen.

Waarom komt D'66 niet met echte plannen, zoals mijn plan met aandelen voor arbeiders! Ik weet wel waarom, D'66 heeft geen behoefte aan bezittende klasse die woont in een arbeiderswijk. D'66 wil de mensen dom en arm houden, dan kunnen ze met schijnbaar leuke ideetjes de mensen een rad voor ogen draaien en daar tot in den eeuwigheid mee door blijven gaan. Zodra de arbeiders kapitalisten zijn geworden kunnen zij zelf beslissen waar ze willen werken, er is geen WW meer nodig en geen AOW, geen pensioenfonds want het geld van de arbeider zit in het bedrijf waarvoor hij werkt.

Solliciteren wordt makkelijker, de werkgever vraagt hoeveel geld de arbeider meeneemt, en als dat voldoende is om mede-aandeelhouder te worden dan kan hij er bij komen. Niemand zit te wachten op steuntrekkers of mensen die niet verstandig met hun geld omgaan.

vanhetgoor | 21-08-16 | 11:11 | + 2 -

Diogenes. | 21-08-16 | 09:09 |

Plato: Waar vind je wijsheid? Aristoteles: Hoe word je een wijze?

duitse herder | 21-08-16 | 10:29 | + -9 -

Deze misstand bestaat al decennia lang, en nu eindelijk wordt er één politicus wakker.
Belachelijk.

Bret24286011 | 21-08-16 | 10:19 | + 0 -

-weggejorist-

Diogenes. | 21-08-16 | 09:09 | + 8 -

koekje erbij? | 20-08-16 | 22:35 |

De ww duurt 1 jaar en daarna wordt de werkende in het uitkeringscircuit gedumpt. Daar komt hij niet meer in uit.

Ander terrein: onderzoeken op het gedrag van een sollicitant die na 6-8 maanden na talloze afgewezen sollicitaties nog geen baan heeft, levert op dat deze sollicitant het mentaal opgeeft. Daarna gaat hij over op sociaal gewenst gedrag om de uitkeringsinstanties te bedienen.

duitse herder | 21-08-16 | 07:41 | + 7 -

InclinedtoLiberty | 21-08-16 | 00:53 |

Misschien, heel misschien, zal er de volgende jaren iets veranderen op het ontslaggebied. Edoch de basis niet, dwz dat anderen dan de werkgever zelf een vergunning moeten afgeven voor een ontslag. Die remmende factor blijft bestaan. Alsmede en vooral die bepaling dat de werkgever 2 jaar lang moet blijven doorbetalen bij ziekte e.d. Wat heeft hij te maken met een ziekte van een ander? Hij is een werkgever en die werk wil geven aan een ander.

De nederlandse overheid en de politiek, lees ambtenaren, bemoeit zich mee met op een voor hun volstrekt onbekend terrein. Men verzint maar wat om hun eigen falen te camoufleren. En legt dat vervolgens op het bordje van de werkgever.

Kortom... wat cosmetische ingrepen ipv een effectief beleid overlaten aan de eindverantwoordelijke van een bedrijf, de werkgever zelf.

duitse herder | 21-08-16 | 07:29 | + -10 -

In mijn grote werkgebied waarbij het bedrijfsleven sterk is vertegenwoordigd, is de werkloosheid 2,9% en dalende.

Hoe komt dat? De werkgever kan zelf beslissen om iemand te ontslaan.

Hoe simpel en effectief wil je het nog hebben?

duitse herder | 21-08-16 | 06:57 | + -22 -

@InclinedtoLiberty

idd een zak geld en doei nou ja een zak geld een paar maandjes krijg je mee.en duitse herder is een Deense lul

straatkat | 21-08-16 | 05:51 | + -14 -

www.oecd.org/employment/emp/oecdindica...
Als ik dit zo lees, is de ontslagbescherming in Nederland bijzonder laag vergeleken bij landen als Frankrijk en Duitsland. Ik weet niet waar het krankzinnig hoge en fictieve verhaal van de oeso ontslag in onmogelijk vandaag komt. Ik weet van zeer dichtbij dat het alleen de overheid is waar om politieke redenen ontslag soms erg lastig is. In het gewone recht kun je een kleine MKB'r zijn met een slechte advocaat zijn en wordt je genekt. De schuldige daaraan is m.i. dat de meeste advocaten procestechnisch van onvoldoende kwaliteit zijn. Ik heb meerdere malen ouderen ontslagen, in de meeste gevallen geeft je een paar maanden aan geld mee als ze een vast contract hebben. De hoogte hangt een beetje af van de geldende opzegtermijn, je eigen haast en onderhandelingsvermogen. Het aantal ontslagzaken dat bij een goede advocaat weer terug in dienst moet, zijn op 1 hand te tellen. Dus zak geld, en je hebt het ontslag. Persoonlijk vindt ik dat de ontslagbescherming dan niet veel meer voorstelt.
De flexwerker zou de flexibele schil van een bedrijf moeten zijn. Permanente banen moeten een permanentere contractsbasis hebben, al het andere is misbruik van het recht en of van de medewerker. De goed verdienende zzp'er heeft voldoende macht om zelf te onderhandelen, de uitzendkracht wordt gewoon door iedereen genaaid. Iedereen een uitzendbaan, en daar gaan we nu naar toe, is idioot, vooral omdat veel bedrijven geen OR rechten geven aan uitzendkrachten ook al is 80% van het bedrijf uitzendkracht. Kijk naar de semi overheidsdienst CAK waar GEEN enkele medewerker op de belvloer de afgelopen 10 jaar een vast contract op die afdeling heeft gekregen, terwijl er honderden mensen werken op uitzendbasis en voorheen tijdelijke contracten.
De mogelijkheid om vast te stellen dat tijdelijke contracten in meerderheid niet tot vaste contracten leiden maar wel een permanent verschijnsel zijn zouden bij een rechtzaak tot onslagvergoedingen moeten leiden. Het contract zou recht moeten doen aan de feitelijke gang van zaken

InclinedtoLiberty | 21-08-16 | 00:53 | + 14 -

Ik ben voor afschaffen van ontslagbescherming, mits dit gepaard gaat met de invoering van een (leefbaar!) basisinkomen.
Al denk ik dat werkgevers dat helemaal niet willen omdat hun huidige riante onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt dan in een klap foetsie is.

John Toroflex | 20-08-16 | 23:12 | + -1 -

@Diogenes. | 20-08-16 | 22:58
Antwoord: Neen.

ProAsfalt | 20-08-16 | 23:07 | + 6 -

-weggejorist-

Diogenes. | 20-08-16 | 22:58 | + 17 -

duitse herder | 20-08-16 | 21:28
Kijkt u even bij onze werkeloosheidscijfers even naar WIE er vooral werkeloos zijn, nee niet de WW ,want dat zijn mensen die al gewerkt hebben.
Bijstand dus en dan vooral de afkomst. Ja ,ik zal wel racist wezen.

Waarschijnlijk hadden we ook aan de 4 procent gezeten.

koekje erbij? | 20-08-16 | 22:35 | + 34 -

Feynman | 20-08-16 | 21:45 |

Ik verwijs je even naar de 1.000.000 nederlandse ambtenaren met vaste contracten van beton. Dat loopt fantastisch. Toch ?

duitse herder | 20-08-16 | 22:09 | + 5 -

Pechtold is een Eurofiel van het zuiverste soort ,die laten hier liefst miljoenen afrikanen Europa binnenstromen ,wat moeten die gaan doen ? allemaal tandartsen ,met de verkeerde boor . We kunnen ze allemaal gaan onderhouden ,en lulletje rozenwater komt met een arbeidsprogramma. He kluns ,wat dacht je van eerst de eigen bevolking een baan ,de jeugd ,en stoppen met al die goudzoekers hier na toe te halen . Een kiesdrempel voor minimaal 10 zetels ,zou die hele flutpartij van je opheffen .

fleurtje | 20-08-16 | 22:07 | + 39 -

De Nederlandse vaste aanstelling is al lang niet meer het heilige huisje wat maar gedacht wordt. ALS management een fatsoenlijk dossier opbouwt van niet functioneren DAN is een ontslag best mogelijk. Je moet dat als management alleen eventjes duidelijk maken dat iemand zijn werk niet volledig doet, en geweigerd heeft zijn werk weer op te pakken. Waarom dat een brug te ver is, blijft duister.

Feynman | 20-08-16 | 21:45 | + 14 -

Uw Verzekeringsadvis | 20-08-16 | 21:03 |

Dat was ik vergeten.

Reken er op dat achter de schermen de Nederlandse advocaten alles in het werk zullen stellen om het vooral zo te laten. Of juist nog gunstiger... hoe gecompliceerder hoe beter. Voor hun dan.

duitse herder | 20-08-16 | 21:42 | + -12 -

Het grote plaatje in Den Haag is en blijft het voorrang geven (boven alles) aan en faciliteren van winsten.

DinkyToy | 20-08-16 | 21:37 | + -5 -

En net op de telex binnen, landelijk 4,2%

29. juli 2016
I juni faldt bruttoledigheden for anden måned i træk og var på 111.100 fuldtidspersoner. Det svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Geen contracten en geen ontslagtoestanden die altijd in het nadeel zijn van de werknemer, korte termijn of lange termijn. Zie Nederland met 3.000.000 mensen in een uitkeringssituatie die ze niet meer uit zullen komen !

Want regels zijn belangrijker dan hun welzijn.

duitse herder | 20-08-16 | 21:28 | + -24 -

Evenals Noorwegen is geen ontslagvergunning nodig.

duitse herder | 20-08-16 | 21:25 | + -9 -

Uw Verzekeringsadvis | 20-08-16 | 21:03 |

Onzin, onzin en onzin. Juist contracten bieden weerstand. Wat doe je met iemand die binnen een contract van bv 2 jaar misstanden gaat veroorzaken?

Ieder bedrijf heeft een moment dat er behoefte is aan een nieuwe kracht door een productiestijging. Maar is die stijging blijvend? Veel bedrijven zeggen dan laat maar zo, als die stijging terugloopt zitten we met de gebakken peren. Nieuwe aangenomen personeel dus.

Hier krijgt de werknemer dat voordeel van de twijfel. Zet die productiestijging niet door dan kan de werkgever de man/vrouw ontslaan.

Zie dus het resultaat van 2,9% werkloosheid hier !
En landelijk 4,2% !

Nederland is hierin dom, achterlijk en afremmend bezig in de economie van 2016/2017 !

duitse herder | 20-08-16 | 21:15 | + -5 -

@duitse herder | 20-08-16 | 20:35 |
Dus minder regels, gewoon een vast contract, opgelost, heeft altijd prima gewerkt, werknemers willen zekerheid en ik blijf er bij dat je daar als bedrijf alleen maar voordeel bij hebt.
We hebben het over werknemers en niet over ondernemers zoals u en ik, daarom zijn wij ondernemer en zij werknemer, zekerheid.

Uw Verzekeringsadvis | 20-08-16 | 21:03 | + 6 -

witchmaster | 20-08-16 | 20:45

Iets met leugens ?

duitse herder | 20-08-16 | 20:52 | + 0 -

Kan iemand mij uitleggen waarom D666 samen met die verekte VVD na de staten verkiezing de grootste zijn geworden ?
Ik weet zeker gezien het percentage hier ook enkele op een van die 2 partijen heeft gestemd !!!

witchmaster | 20-08-16 | 20:45 | + 3 -

In mijn grote werkgebied waarbij het bedrijfsleven sterk is vertegenwoordigd, is de werkloosheid 2,9% en dalende.

Hoe komt dat? De werkgever kan zelf beslissen om iemand te ontslaan.

Hoe simpel en effectief wil je het nog hebben?

duitse herder | 20-08-16 | 20:39 | + -32 -

ProAsfalt | 20-08-16 | 20:06 |

Nee het is een slimme voedingsbodem van D66 voor hun D66 rechters.

duitse herder | 20-08-16 | 20:38 | + -8 -

Uw Verzekeringsadvis | 20-08-16 | 20:17

Ze denken allemaal in Nederland in termen van zekerheden. Ze stoppen alles in contracten met regels. Ik noem dat kopiegedrag van kopiegedrag. Dat werkt niet. Calvijn gedoe.

Hoe meer regels hoe moeilijker juist keuzes worden en juist minder afname van een dienst. Mensen belanden in een woud van: maar als er dit of dat dan gebeurt, wat dan ?

Geef mensen zelf vrijheid van keuzes maken. Kunnen hun eigen toekomst bepalen en veilig stellen.

Ook dit zal niet leiden tot meer werkgevers of meer werkgelegenheid. Of minder werklozen. De regels kan ook hier weer een eigen leven leiden.

duitse herder | 20-08-16 | 20:35 | + -4 -

En toch heeft die Pechtold gelijk, wat is er mis met vaste contracten, als het tegenzit kan je ook vaste lieden dumpen.
Vorige week heb ik weer een bedrijfje over de streep getrokken, 8 man vast 15 via een uitzendclub.
Waarom, de kosten krijg je met een opslag ( ZW flex etc. verhaal ) v/d uitzendjongens gewoon voor je kiezen terwijl de uitzendjongens al standaard een aardige opslag moeten betalen die voor geen enkele branche zo hoog is.
Plus je hebt te maken met een 2 deling binnen je bedrijf 1 e en 2 e -rangs werknemers.
Hoe blij met alle positieve gevolgen van dien kun je de uitzend figuren maken door ze er echt bij te laten horen, motivatie etc.
Ook zie ik idd een beweging, net als Asscher, dat bedrijven2 jaar wel erg kort vinden, net ingewerkt en dan weer voor 6 maanden weg, aantal vaste contracten neemt hier door echt toe, is prima.
Voorts is het nog steeds zo dat mensen huisje, boompje beestje oftewel zekerheid willen en al dat spannende gelul van ik wil elke 2 jaar een nieuwe uitdaging is grosso modo flauwekul.
Wat te denken van iemand van 24 die ik v/d week sprak en 9,28 per uur krijgt ( bruto ) ,dat kan niet kan je niet van leven.
Dan nog de schilder die ik een tijdje geleden sprak, ook min.loon uiteraard, stel je voor zeg, 2 jaar en dan 6 maanden geen werk, vrouw een baan ( min.loon uiteraard ) dus geen bijstand, wat dan, de criminaliteit worden zulk soort lieden door onze overheid ingejaagd, simpel als dat, vast contract minder criminaliteit.

Uw Verzekeringsadvis | 20-08-16 | 20:17 | + 26 -

Als het uit de hoek van D'66 komt dan weet je één ding zeker dat het ten koste gaat van de arbeider en ten gunste van de baas.
Want "(...) verdere modernisering van het ontslagrecht " betekent niets anders dan het ontslagrecht slopen. De weinige zekerheden voor de arbeider afbreken. Totaal afbreken.
Een heel leven lang een flexcontract voor iedereen. Elke dag kun je eruit worden gedonderd om niets. Een puist op je neus gekregen nadat je 20 jaren goed hebt gefunctioneerd? Jammer dan, ontslag per SMS als het aan D'66 ligt.

Dus kopieert D'66 gewoon het arbeidssysteem van de USA.

ProAsfalt | 20-08-16 | 20:06 | + 39 -

Winston1 | 20-08-16 | 18:57 | + 0 -
Dat zelfde kereltje van dat zelfde partijtje vond juist het sneller kunnen ontslaan de oplossing tegen werkeloosheid.

Als je goed had gelezen had je begrepen dat dit nieuwste plan behelst het aantrekkelijker maken van een vaste baan (voor de werkgever) door het makkelijker te maken om mensen sneller te kunnen ontslaan...

FW Ta-183 Huckebein | 20-08-16 | 19:33 | + 15 -

En net op de telex binnen, landelijk 4,2%

29. juli 2016
I juni faldt bruttoledigheden for anden måned i træk og var på 111.100 fuldtidspersoner. Det svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

duitse herder | 20-08-16 | 19:14 | + -37 -

duitse herder | 20-08-16 | 18:23

Evenals Noorwegen.

duitse herder | 20-08-16 | 19:04 | + -27 -

gentle giant | 20-08-16 | 18:38
Of 50% er uit, en de andere 50% vragen welke regeltjes het meeste van hun tijd kosten, die regeltjes schrappen, en dan nog een keer herhalen.

W_F | 20-08-16 | 19:01 | + 14 -

Dat zelfde kereltje van dat zelfde partijtje vond juist het sneller kunnen ontslaan de oplossing tegen werkeloosheid.
Maar ja, was ook de partij die vroeger voor referenda en gekozen bestuurders WAS.
Bij de volgende verkiezingen ( als we die nog krijgen ) is D666 en zn hauptman zeker ineens tegen de EUSSR.

Winston1 | 20-08-16 | 18:57 | + 31 -

En doe die kraan dicht, dan gaan we dweilen.

gentle giant | 20-08-16 | 18:46 | + 24 -

Ga het basisinkomen goed doorrekenen, trap er 20 % ambtenaren uit en je bent er.

gentle giant | 20-08-16 | 18:38 | + -2 -

In mijn grote werkgebied waarbij het bedrijfsleven sterk is vertegenwoordigd, is de werkloosheid 2,9% en dalende.

Hoe komt dat? De werkgever kan zelf beslissen om iemand te ontslaan.

Hoe simpel en effectief wil je het nog hebben?

duitse herder | 20-08-16 | 18:23 | + -22 -

D66 ziet u het liefst als dagloner binnen de EU, wel het liefst rond uw 70e een pil van Drion om vervolgens uw organen te oogsten voor zieke jonge dagloners.

kapotte_stofzuiger | 20-08-16 | 18:17 | + 73 -

En D66 blijft dus toch bij haar credo dat "de markt" alles oplost. Net als zoutzuur...

Leuk om iedereen een vaste baan te beloven, als je gewoon de druk omlaag voor alle lonen laat bestaan: alle ZZP'ers, uitzendkrachten, Polen en illegalen die niet volgens CAO betaald hoeven te worden. Het eindresultaat is een vast hongerloon voor iedereen.

frank87 | 20-08-16 | 18:16 | + 43 -

Weer een reden erbij om NIET op de eurofiele doodspartij D66 te stemmen.

kapotte_stofzuiger | 20-08-16 | 18:16 | + 44 -

Ik las het vanmorgen en was verrast over het compleet gebrek aan niveau en intelligentie van onze kleine dictactor en anti-democraat.
Meer woorden wil ik niet aan dat kleine bekrompen veilingmeestertje vuil maken.

diddley2 | 20-08-16 | 18:00 | + 73 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken