16 vragen over de Europese pensioenroof

Uitlegtopic
Uitlegtopic
Iedereen is plotsklaps als de dood dat onze pensioenen in handen vallen van Zuid-Europese geldverkwisters. Allemaal als gevolg van poepsaaie nieuwe EU-wetgeving die ergens in 2018 in de Nederlandse wetboeken moet staan. Het gaat om de IORP-II-richtlijn en IORP staat voor Institutions for Occupational Retirement Provision, waarmee de EU wil aangeven dat het eisen stelt aan kort gezegd pensioenfondsen. Die hele richtlijn stelt geen fluit voor, maar kennelijk zorgt het feit dat de wetgeving uit EUROPA komt voor ophef!1!! (zie plaatje boven). Na de breek geven we antwoord op 16 prangende vragen.

1. Gaat de EU over onze pensioenen?
Ja. De EU is de hoogste bestuurslaag die we kennen en die gaat daarmee over alles. Dat was zo, is nu zo en blijft zo met de nieuwe IORP-II-richtlijn.
Update Hierover ontstond meteen een felle welles/nietes-discussie die nogal interessant is, want wie heeft nou eigenlijk het laatste woord? Komen we op terug.

2. Waarom bemoeit de EU zich met ons pensioen?
Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste opereren veel bedrijven in meerdere Europese landen en is de EU de aangewezen bestuurslaag om daarvoor regels te stellen. Ten tweede acht de EU een goed pensioeninkomen voor elke EU-inwoner van belang. Ten derde zijn pensioenfondsen buitengewoon belangrijke spelers op financiële markten. De EU daarover in de richtlijn: 'They are a vital part of the European economy, holding assets worth EUR 2,5 trillion on behalf of around 75 million citizens of the Union'. Merk op dat Nederland daar ongeveer de helft van onder zijn hoede heeft (later meer cijfers).

3. Welke concrete Brusselse regelgeving is nu van toepassing op mijn pensioen?
Op grond van het vrije verkeer van diensten mag een bedrijf het pensioen in een andere lidstaat regelen. Dat is al zo sinds de jaren '60 van de vorige eeuw en vindt zijn basis in het unierecht. Dat recht bestaat uit verschillende verdragen en uitspraken van het Hof van Justitie van de EU (meer info). Het Hof is voor de EU-lidstaten de hoogste rechter in geval van pensioengeschillen. Als u een geschil hebt met uw werkgever/pensioenfonds, dan komt/kunt u uiteindelijk daar terecht. Ook kunt u kiezen voor een gang naar Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (let op! dat is een Europees, maar geen EU-orgaan). Daarnaast hebben in 2007 alle lidstaten de IORP-richtlijn opgenomen in nationale wetgeving. IORP staat voor Institutions for Occupational Retirement Provision (pensioenfondsen/pensioenverzekeraars). Daarin worden minimale eisen gesteld aan de bekwaamheid van pensioenfondsbestuurders en de mate waarin pensioenen zeker worden gesteld (meer info). Vanaf 2018 vervangt IORP-II de huidige IORP-richtlijn.

4. Waarom laat de EU pensioen niet een zaak zijn voor de lidstaten?
Pensioenen worden bij uitstek gerekend tot terreinen waarover de lidstaten veel zeggenschap hebben. Arbeidsmarkt en sociale zekerheid behoren daar ook toe. Dit is het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel. Sommige zaken kunnen beter Europees geregeld worden, andere zaken beter door de lidstaten zelf. De Europese Unie laat het aan Nederland over hoe wij pensioenen hier regelen, zo lang we voldoen aan minimumstandaarden (en daar voldoen we aan, zie punt 7).

5. Verdwijnt Nederlands pensioengeld naar andere landen?
Ja, dat gebeurt al jaren en daar verandert de nieuwe richtlijn niets aan. Bedrijven die internationaal opereren, kunnen besluiten hun pensioen in één land te regelen. Nederlandse bedrijven maken graag gebruik van de zogenoemde België-route. Bedrijven verhuizen hun pensioen naar België, omdat België een interessant alternatief biedt voor mogelijkheden die bedrijven in Nederland hebben (meer info). Overigens kunnen (kort gezegd) alleen ondernemingspensioenfondsen naar het buitenland. Bedrijfstakpensioenfondsen zijn, ook onder de nieuwe richtlijn, gebonden aan Nederland (van onze pensioenpotten wordt circa €1 biljoen beheerd door bedrijfstakpensioenfondsen en €200 miljard door ondernemingspensioenfondsen, cijfers hier/t8.11).

6. Wat kunnen werknemers en DNB doen om een verhuizing tegen te gaan?
Nederland heeft het sinds kort zo geregeld dat de ondernemingsraad moet instemmen met zo'n verhuizing (meer info). DNB heeft als toezichthouder op dit moment de bevoegdheid om een verhuizing te blokkeren, maar de gronden waarop een toezichthouder kan blokkeren, zijn ons niet geheel duidelijk. Voor de goede orde: dat is het niet onder IORP-I en ook niet onder IORP-II (althans ons niet). Eén en ander is wel duidelijker omschreven, maar, als er een geschil optreedt, zal veel afhangen van 'alle omstandigheden van het geval' en welke rechter bevoegd is (de Nederlandse of bijvoorbeeld de Belgische) hangt eveneens af van 'alle omstandigheden van het geval'. Daar kunnen mensen heel zenuwachtig van worden, maar je kunt eenmaal niet alles wat in het leven gebeurt vooraf verzinnen en neerkalken in een wet (voor histeurisch geïnteresseerden: hebben de Fransen ooit geprobeerd. Nooit gelukt).

7. Wat wijzigt er met IORP-II?
De Europese Unie vindt dat pensioenen in Europa nog steeds niet goed zijn geregeld. Dus komt het met minimumeisen aan de bekwaamheid van pensioenbestuurders, eisen aan de waardering van pensioenen en eisen aan de informatievoorziening. Nederland stelt strengere eisen dan de minimumeisen. Met name voor wat betreft de waardering van pensioen is Nederland bijna fundamentalistisch (maar dat moet u in dit geval positief opvatten. Meer daarover in ons archief over rekenrente). Bovendien is het instemmingsrecht van werknemers bij het verplaatsen van de pensioenuitvoering van de ene naar de andere lidstaat beter geborgd. Voor Nederland maakt dit geen verschil, want Nederland heeft dat zelf al (zie ook punt 6) afdoende geregeld door meer bevoegdheid aan de ondernemingsraad te geven. Vermoedelijk zal de richtlijn voor Nederland alleen wijzigingen op het gebied van informatieverschaffing met zich meebrengen. Dat betekent dat uw 'uniform pensioenoverzicht' iets meer of andere informatie bevat. De bevoegdheden van de toezichthouder in geval van een overdracht van Nederland naar het buitenland zijn helderder omschreven (zie daarover ook punt 6).

8. Gaan pensioenen door de nieuwe richtlijn massaal de grens over?
De richtlijn verduidelijkt overdracht van de pensioenuitvoering, maar moedigt dat niet aan. Voor Nederlandse werknemers kan het interessant zijn om de pensioenuitvoering via België te laten verlopen. Het hangt ervan af wat de Nederlandse bedrijven en werknemers wensen (zie 6). En nogmaals dit geldt dus alleen voor de ondernemingspensioenfondsen, waarin maximaal 20% van het pensioenvermogen van Nederland zit.

9. Worden pensioenfondsen gewone financiële instellingen waar we de inspraak kwijtraken?
Dat is geheel aan Nederland. Op dit moment zijn Nederlandse pensioenfondsen over het algemeen geen 'gewone financiële instellingen' en dat zullen het vermoedelijk ook niet worden. Zo wijken bijvoorbeeld de kapitaaleisen van pensioenfondsen af van die van verzekeraars (bij pensioenfondsen wat zwakker dan bij verzekeraars, omdat pensioenfondsen kunnen korten). De nieuwe IORP-richtlijn wijzigt daar voor Nederland niets aan en laat dat over aan de lidstaten.

10. Hoe is het wetgevingsproces verlopen?
Sinds 2014 is de aanpassing op de IORP-richtlijn openbaar en voor en door iedereen in te zien (meer info). Lidstaten hebben op tal van manieren invloed uitgeoefend op de inhoud (meer info). Nederland heeft zeer veel invloed uitgeoefend en het oorspronkelijke voorstel is, met dank aan het Nederlandse pensioenpluche, ongeveer om zeep geholpen. Daarom verandert er in feite niks aan de Nederlandse situatie. De laatste onderhandelingen over de richtlijn zijn via een zogenoemde triloog verlopen. Dat is overleg tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Daar zitten de nationale parlementen niet aan tafel (meer info).

11. Is de richtlijn met grote haast door het Nederlandse parlement geloodst?
Sommige politici menen van wel, andere politici menen van niet. Schimmig was het wel een beetje. Tweede Kamerleden hadden een paar uur de tijd om zich door de definitieve tekst van ongeveer 100 pagina's heen te werken, alvorens er wat van te vinden. Zie verder vraag 10 en de doorkliks voor de juridische legitimiteit daarvan en vraag 12 voor tijdslijnen en een mogelijke verklaring (overigens lezen politici naar onze stellige overtuiging alleen stukken die a) afkomstig zijn van bezorgde burgers en b) niet langer zijn dan een korte e-mail, maar dat terzijde).

12. Waarom werd de richtlijn net na de Brexit gepubliceerd?
Kunnen we enkel naar gissen, gaan we dan ook doen. Engeland heeft met Nederland het grootste kapitaalgedekte pensioenstelsel van de EU. Nederland heeft daarom heel veel vingers in de IORP-pap gehad, net als de Britten. Het lijkt ons logisch dat iedereen het referendum wilde afwachten. Britse wensen zullen uit het voorstel zijn gehaald, nu ze wegdrijven van Europa (meer info). Daarnaast was Nederland gedurende de eerste helft van 2016 chief-in-command van Europa. Als grootste pensioenspeler is het handig alles af te ronden onder je eigen voorzitterschap. Dat voorzitterschap liep af op 1/7, vandaar de haastige spoed in het Nederlandse parlement. Meer over tijdslijnen hiero.

13. Zijn we nu slechter af met deze richtlijn?
Nee. Nederlandse pensioenfondsen zullen vermoedelijk op grond van deze richtlijn hun informatievoorziening aan de pensioendeelnemer moeten verbeteren. Voorts zijn de bevoegdheden van de nationale toezichthouders bij verplaatsing van de pensioenuitvoering verduidelijkt. Voor het overige wijzigt er voor Nederland niets.

14. Kan Brussel mijn pensioengeld invorderen en uitdelen aan de Grieken?
Op dit moment niet en ook met IORP-II niet. Maar uiteindelijk kan alles. U moet zo'n actie dan vergelijken met hoe in een ver verleden de Spanjaarden onze betbetbetovergrootmoeders bepotelden en een iets minder ver verleden de Duitsers onze oma's. Als een meerderheid van de lidstaten het een goed idee vindt om de Nederlandse kassen te plunderen en dat geld over te schrijven naar de Grieken, dan kan dat uiteraard. Net zoals Poetin dat ook zou kunnen doen. Maar wij achten dat gevaar van ietwat theoretische aard. Mocht het toch gebeuren: de pensioendeelnemer kan naar het Hof van Justitie van de EU stappen om zich te weer stellen tegen deze onteigening. Wilt u liever buiten de EU procederen, dan raden wij het Europees Hof voor de rechten van de Mens aan. Ook zou u zich in zo'n situatie met blauwe overall kunnen melden bij de Binnenlandsche Strijdkrachten (en dan niet pas stoer doen in mei 1945 2045). Voor de goede orde: IORP-II maakt de kans op een roofoverval in ieder geval niet groter.

15. Kunnen we niet beter helemaal uit de EU stappen?
Dat kan, maar voor wat betreft onze pensioenpotten is het raadzaam deze te stap goed door te denken. In de eerste plaats is de huidige pensioencrisis niet te wijten aan Europa, maar aan onze eigen politici en sociale partners (archief). In de tweede plaats is er van onze pensioenpot van €1.262 miljard ongeveer een biljoen in het buitenland belegd, waarvan weer het meeste in de EU (cijfers per 1/2016). We kunnen u niet beloven dat we voor de aanstaande vrijmibo hebben uitgerekend wat een Nexit doet voor de pensioenportefeuille. In de derde plaats steekt de rechtsbescherming door het Hof van Justitie van de EU vrij goed in elkaar (sommigen menen zelfs beter dan Nederland ooit heeft gekend).

16. Ik geloof er allemaal niks van en heb nog veel vragen
Plemp maar in de comments, dan updaten we nog wel een keer. En tip! Als u zich om echte dingen kwaad wil maken, vraag u dan eens af waarom u niet met uw eigen pensioencenten een deel van uw eigen hypotheek mag aflossen (da's pas pensioenroof, allemaal georganiseerd door uw eigen vaderlandse overheid).

Reaguursels

Inloggen

Kan iemand mij simpel uitleggen waar ik gierend de fout inga?
DickieDick | 08-07-16 | 13:09 | + 0 -
-
1200 miljard, wordt gespaard door (een deel van) 8,9 miljoen werkenden.
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/27/aanta...
Aantal gepensioneerden 3 miljoen.
Zeg 8 miljoen die pensioen sparen + 3 miljoen gepensioneerden, op elkaar delen:
1200 miljard / 11 miljoen spaarders / trekkers = 109.000 per persoon. Gemidddeld, dus vanaf 1 jaar inleg tot zeg 45 jaar inleg.

Raider Twix | 08-07-16 | 19:27 | + 0 -

@ J. van Wensen. Stel ik woon in NL en werk in een andere EU lidstaat en betaal inkomstenbelasting in NL? Aangezien ik niet in een andere EU lidstaat IB betaal heeft de administrator bepaalt dat ik niet voldoe aan de eisen en dat ik niet meer mee mag doen aan het pensioenfonds van mijn werkgever. Kan dit?

Shokrani Shokran | 08-07-16 | 18:10 | + 0 -

Goed, op papier is alles dus veilig en heilig.
En de afgelopen jaren hebben we kunnen zien wat er met afspraken uit het verleden worden gedaan in geval van nood.

Harry Turtle | 08-07-16 | 15:48 | + 1 -

"Als een meerderheid van de lidstaten het een goed idee vindt om de Nederlandse kassen te plunderen en dat geld over te schrijven naar de Grieken, dan kan dat uiteraard. Net zoals Poetin dat ook zou kunnen doen. "

Ja hoor, the same.
Man wat een dom artikel.

HotPotato | 08-07-16 | 14:06 | + 0 -

Ik ben redelijk simpel hoor, ik zal de laatste zijn die dat ontkent, maar wat is er mis aan mijn onderstaande rekensom?
De pot bevat 1.200.000.000.000 Euro. Volgens eerdere verwachtingen zouden we in 2040 ongeveer 4.500.000 gepensioneerden hebben. Als ik die 1200 miljard deel door 4,5 miljoen gepensioneerden dan zit er op dit moment 266.666 Euro per gepensioneerde in de pot. Laat iemand 20 jaar van zijn pensioen genieten dan zit er op dit moment al 13.000 Euro per persoon in de pot wat volgens mij een reëel gemiddeld pensioen is (ik ken diverse mensen die maar maximaal 500 Euro pensioen hebben)? En dan ga ik er nog niets eens vanuit dat er nieuw geld bijkomt wat natuurlijk wel het geval is.
Zoals gezegd misschien ben ik te simpel maar volgens mij is er dus geen echt urgent probleem. Kan iemand mij simpel uitleggen waar ik gierend de fout inga?

DickieDick | 08-07-16 | 13:09 | + 0 -

Afgezien van de ietwat tendentieuze kop ben ik blij met dit artikel.
Mijn korte samenvatting:
- Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen NOOIT de grens over onder IORP-II
- Bedrijfspensioenfondsen alleen met toestemming van de OR, maar zelfs dan mag DNB nog aan de noodrem trekken
- Eigenlijk is de IORP-II richtlijn dus een BEPERKING van het vrije verkeer van diensten en kapitaal. Daarom is het ook (gedeeltelijk) Unierecht;
- En alle andere aspecten van pensioenen blijven nationaal recht.

Het was dus allemaal "Much ado about nothing", maar de kop houdt de paniek nog even in stand. Ik wil méér, méér, méér van dit soort artikelen. Maar dan wel met minder, minder, minder suggestieve koppen erboven.

sacamano | 08-07-16 | 11:50 | + 2 -

'De EU is de hoogste bestuurslaag die we kennen en die gaat daarmee over alles.' Dat willen Juncker, Schulz, Tusk, Timmerfranz, CDA en D66 en DASKapital wel maar is gelukkig nog nog steeds niet waar. En gelukkig kunnen we de EU alsnog verlaten.

bijna_raak | 08-07-16 | 09:42 | + 2 -

Als ik denk aan de combinatie EU & geldstromen vanuit Nederland, kan ik maar aan 2 woorden denken:

'Mét rente!'

Sorry, maar ik vertrouw het niet meer. Dat het subsidiariteitsbeginsel rotsvast is als het gaat om pensioenen. Hell, zelfs in Nederland waren de pensioenen niet heilig, Lubbers deed al eens een graai in de reserves.

En als deelnemers naar de rechter stappen om hun deel op te eisen... het is nog geen uitgemaakte zaak dat dat een succes is. Pensioen is geen bankspaarrekening met jouw tegoed op jouw eigen naam, het is een aanspraak op X euro uitkering vanaf een bepaalde leeftijd zonder dat daar een persoonlijk spaarpotje voor is aangelegd.

raskol | 08-07-16 | 07:57 | + 1 -

"Als een meerderheid van de lidstaten het een goed idee vindt om de Nederlandse kassen te plunderen en dat geld over te schrijven naar de Grieken, dan kan dat uiteraard. Net zoals Poetin dat ook zou kunnen doen. "

Zoń onzin heb ik slechts zelden gehoord. Poetin kan dat niet, maar de lidstaten kunnen wel op een gemakkelijke manier en zonder risico aan het NL pensioengeld en dat zullen ze niet laten. Dat gevaar is een zekerheid, geen theorie. En dan komt het gebruikelijke geklets: "U kunt gaan klagen bij ... etc" Tegen die tijd, dat daar dan een uitspraak over komt, is dat pensioengeld al enige jaren in de zakken van die korrupte derde-wereld-lidstaten verdwenen en opgemaakt; dat krijgen we dan net zo min terug als die miljarden Euro-leningen aan Griekenland nu.

Is de naam van de auteur sarkastisch bedoeld? "Natuurlijk kan het, maar zo zullen die EU-graaiers niet zijn., want die oprechtheid hebben ze al eerder bewezen". Ik wens me ook wel vaker wat irreëels.

zbb | 08-07-16 | 02:06 | + 3 -

Een onderwerp wat tot dusver nog niet in de pensioen discussie wordt besproken is de latente belastingschuld op de pensioenen.

Hoe wordt hier mee omgegaan als de pensioenen over de grens gaan? Moet je dan plots IB in Malta gaan betalen?

p3xxx | 08-07-16 | 00:56 | + -1 -

Alles wat de EU doet is even zegenrijk en dat ligt vast in prachtige verdragen, helaas als Dld en/of Fr er even geen zin in heeft zijn die verdragen niet meer geldig. Dat Dld een uitzondering heeft bedongen voor zijn pensioenfondsen, maakt mij persoonlijk toch ietwat wantrouwig, hoe moreel laagstaand, minderwaardig, xenofoob, racistisch populistisch dat ook is.

bijna_raak | 07-07-16 | 23:51 | + 4 -

Hee kap eens met genuanceerde en op feiten gebaseerde berichtgeving over Europa te doen. Je bent wel van de Telegraaf hoor!

joozd | 07-07-16 | 23:23 | + 5 -

WellusNietus | 07-07-16 | 15:26 |
tsja, zo werkt een verzekering nu eenmaal.
En trouwens, als je 110jaar wordt, dan ontvang je meer dan je hebt ingelegd. dat is het hele sociale idee er achter.

Wutbürger_ | 07-07-16 | 22:10 | + 3 -

18. Wat gebeurt er bij een herhaalde Vermogensoverdracht? Dus, zou het mogelijk zijn dat DNB toestemming geeft om vanuit Belgie te opereren, waarna het nieuwe Belgische bestuur de volgende dag besluit (buiten elk toezicht van DNB) om alles maar naar Cyprus te verhuizen vanwege de soepele eisen.
Kan er in zo'n situatie nog worden ingegrepen, of kan dat alleen achteraf via Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, of EU hof van Justitie?

Wutbürger_ | 07-07-16 | 21:56 | + 1 -

Goed stuk! Maar te positief en dat bevestigt niet mijn vooroordeel dus het kan niet waar zijn

Benedenonder | 07-07-16 | 21:50 | + 5 -

Nederland heeft het sinds kort zo geregeld dat de ondernemingsraad moet instemmen met zo'n verhuizing (meer info).
Dit geldt alleen voor een ondernemingspensioenfonds en niet voor een bedrijfstakpensioenfonds .

arlen | 07-07-16 | 21:26 | + 0 -

Pensioenroof zit simpeler in elkaar: de extreem lage rente zorgt hiervoor. Wie hebben er ook alweer voordeel bij die lage rente ? Iets met zuid , europa, eu , €........

Tee Of Cup | 07-07-16 | 20:19 | + 7 -

Nummer 16 is een sterke observatie. Er is meer mis met onze eigen NL regering dan met de EU, zelfs in zijn huidige vorm met het huidige bestuur.

kindapaas | 07-07-16 | 19:28 | + 2 -

Tijd om mijn schatkist met goud in te graven. En dan maar hopen dat ik over enkele decennia tegen mijn 65e nog niet dement ben.

T0matenplukker | 07-07-16 | 18:05 | + 2 -

" In de eerste plaats is de huidige pensioencrisis niet te wijten aan Europa, maar aan onze eigen politici en sociale partners (archief). In de tweede plaats is er van onze pensioenpot van €1.262 miljard ..."
-
Zeg Van Wensen, die negatieve rente is wel degelijk van invloed op de rendementen van de pensioenfondsen, en komt direct van het EU instituut ECB, Mario Draghi.
(Die zijn ex-Goldman Sachs bank heeft nu ook wat beleggingstegenvallers bij de obligaties: www.nu.nl/z24/4289139/fondsbeheerders-...)
-
Ook het opkopen van staatsobligaties door de ECB is direct van invloed op de rente van die dingen. Gewone beleggers en ook pensioenfondsen zouden nooit obligaties kopen met amper rendement.
De zuidelijke landen zouden 7 tot 13% rente moeten vragen, zoals eerder, voordat de ECB deze bijna bankroete landen via spaardersgeld ging financieren, met de combinatie negatieve rente, QE 80 miljard per maand en opkopen staats- en nu ook bedrijfsobligaties.
-
3000 miljard aan staatsleningen naar de gallemiezen, door dat Mario de rente op 0 zet i.p.v. dat die bijna bankroete landen 7 tot 13% zouden moeten ophoesten, ook naar pensioenfondsen.
Geen (dubbele) verdubbeling van de inleg gedurende 30 - 40 jaar inleg maakt echt een enorm verschil.
-
Je mist een paar zaken, Van Wensen.

Raider Twix | 07-07-16 | 17:48 | + 9 -

@Munchausen: U weet het verschil tussen mein en dein niet. Brussel heeft geen geld ingelegd, dat hebben Nederlanders gedaan. Dit moet in Nederland beheert worden niet alleen vanuit gezond verstand, wij kunnen dit uitstekend zelf beheren. Daarnaast is Brussel niet te vertrouwen. De laatste keer dat ons geld via Brussel ging zouden we dat ook terugkrijgen met rente, heeft u daar nog vertrouwen in?

Robert-Schuman | 07-07-16 | 17:41 | + 3 -

Als je daags voor de stemming pas de stukken ter beschikking stelt, die er al langer zijn, dan verdien je met deze soort van geheimhouding een fikse rel.
En flink stemmenverlies bij de komende verkiezingen. Eigen schuld, dikke bult. Geheimhouding door dit kabinet loopt alle spuigaten uit.

Raider Twix | 07-07-16 | 17:36 | + 11 -

Ha eindelijk na al het wapengekletter een duidelijke uitleg waar dit alles over gaat. Bedankt.

Alle ophef gaat dus niet over pensioenen, maar over het gebrek aan vertrouwen in de EU.

Munchhausen | 07-07-16 | 17:25 | + 0 -

530 van de 1200 miljard valt sowieso de staat toe.Zelfs de grootste Eurofiel zal het eigendom niet laten toevallen aan het buitenland zonder te begrijpen dat Nederland failliet gaat.Groter probleem is de investeringsonafhankelijkheid :zolang milieu-reli"s als Harm Edens en Samson , Pacifisten , vertegenwoordigers van Hamas(boycot van investeringen in bezette gebieden)en de politiek de investeringsagenda mogen en kunnen bepalen ,ben ik daar meer bang voor.Waarom een pensioenfonds wel bijv. in windmolens en niet in goud mag beleggen, is mij een raadsel ? Ook de benoemde personen ,zoals bijv. Wortmann ,van Boxtel en Olphen, duiden op een veel te grote verwevenheid met de politiek. Zodra de EU directe belastingen mag gaan heffen ,zullen de directe transfers plaats vinden . Aan de kortingen met meer dan 50% op Griekse pensioenen(opgelegd door de Trojka ) te zien is de opmerking dat EU de oude dag belangrijk vindt ,onzin .

arlen | 07-07-16 | 17:16 | + 1 -

Je kunt je ook afvragen waarom men in Europa niet gewoon ZELF voor het pensioen mag sparen en/of beleggen. In de VS mag je je pensioenplan helemaal zelf inregelen. Veruit zullen de meeste werkende gebruik maken van het 'collectieve' pensioenplan, maar dat hoeft niet.

(Virtueel) vermogen op de pensioenrekening tellen ook niet mee voor de vermogensbelasting omdat het hier om uitgesteld loon gaat. Overigens is het wel mogelijk om al het federale deel van de inkomstenbelasting bij de inleg te voldoen. Als later de belastingen stijgen is dat een voordeel, het nadeel is dat je minder vermogen hebt om daadwerkelijk te (laten) beleggen. Verwacht je jaarlijks hogere rendementen, dan is belasting betaling bij het uitkeren interessant. Ben je vooral een defensieve belegger, dan kan het doen van de belasting vooral voordeel bieden.

Mijn bedrijf doen het nu al drie jaar zeer goed en ik kan elk jaar een flink bedrag opzij zetten voor de hypotheek aflossing in 2020 en een ander deel gaat naar de pensioenopbouw. Verder stort ik ook elke maand 2500 dollar op de studie rekening van mijn dochter Madelyn. Tegen haar achtiende verjaardag zou daar dan ruim 5 ton op moeten staan puur alleen op basis van de inleg. Echter de investeringsmaatschappij waarmee ik al 4 jaar werk weet over de laatste 4 jaar een gemiddeld rendement te realiseren van 9,5% waarvan de kosten voor het beheer al zijn afgetrokken (1% van het rendement). Maar deze maatschappij werkt met een soort deposito waarbij je geld een jaar lang vast staat. Je kunt wel eerder geld opnemen, maar dan krijg je alleen je inleg terug. Rendement is dan voor de maatschappij. Zij gooien de inleg van alle investeerders op 1 grote rekening en gaan daarmee aan de slag. Je hebt ook geen invloed hoe zij het geld besteden. Op 1 januari bepalen zij wat het vermogen van hun portefeuille is. Je kunt dan eventueel een deel van het rendement laten uitbetalen op rekening. Dit wordt vooral door gepensioneerde gedaan welke eigenlijk aan het rentenieren zijn.. Overigens gaat de maatschappij bij de prognose uit van een jaarlijks rendement van 4%.

TuurlijkNiet | 07-07-16 | 17:12 | + -2 -

@Mans5: Ik denk dat iedereen die is geboren na 1970 AOW kan vergeten. Als dit potje ook nog weg wordt gegeven, dan laten de babyboomers alleen een staatsschuld na. Daarom moeten we dit verdedigen tegen de grijpgrage handen van Brussel.

Robert-Schuman | 07-07-16 | 17:06 | + -1 -

@Robert-Schuman | 07-07-16 | 15:42 | + 0 -

Dus jij denkt nog AOW te krijgen?? LOL

PS: 1 op de 4 haalt zijn pensioen niet en 70% boven de 65 heeft een chronische ziekte, dus geef maar uit. Je hebt een hele kleine kans dat je gezond je pensioen gaat uitgeven.

Mans5 | 07-07-16 | 16:10 | + -2 -

frank87 | 07-07-16 | 15:27 |

Er is een verschil tussen input en output.

duitse herder | 07-07-16 | 15:50 | + -1 -

Eindelijk een beetje duidelijke uitleg over pensioenplan, ben wijzer geworden,hiervoor mijn dank

Simpele Drenth | 07-07-16 | 15:47 | + 4 -

@Mans5: Iedereen betaalt mee aan de pensioenen, de AOW komt uit de algemene begroting niet uit het opgebouwde pensioengeld. Als Brussel dit geld afpakt kunnen we of niet meer met pensioen of moeten we meer belasting betalen. Dus dan betaal jij wel mee voor een pensioen wat jij helemaal niet krijgt.

Robert-Schuman | 07-07-16 | 15:42 | + 1 -

2. Waarom bemoeit de EU zich met ons pensioen?
Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste opereren veel bedrijven in meerdere Europese landen en is de EU de aangewezen bestuurslaag om daarvoor regels te stellen.

Laten we dat eens vergelijken met belastingen.

minik | 07-07-16 | 15:33 | + 6 -

Ben een groot voorstander voor het uitdelen van de pensioenen aan de EU, heb zelf geen pensioen dus boeie.

Mans5 | 07-07-16 | 15:32 | + -20 -

Het probleem van dit verdrag, ik ben het nog aan het lezen want het is gortdroge kost, is dat het de uiteindelijke verantwoordelijkheid impliciet bij Europa legt. Het wijst een europese rechter aan als hoogste. Het verlegt sluipend de wetgevende bevoegdheid naar het EP, en daar kan een meerderheid van knoflooklanden dan de wetgeving omtrent beleggingsbeleid aanpassen.

Ik las oa iets over de ECB en het EP die mogen ingrijpen in het beleggingsbeleid, dekkingsbeleid en uitkeringen als dat "strikt" noodzakelijk is. Waar die noodzaak op slaat wordt dan weer niet vernoemd. Ik zou me een stuk beter voelen als die noodzaak expliciet beperkt werd tot noodzakelijk voor de gezonde bedrijfsvoering in het unieke belang van de pensioenverzekerde. Ik zoek er vast te veel achter, maar deze versie geeft het EP het recht om de IORPs meer in staatsobligaties te dwingen, ook als die niet voldoende in "investment grade" voorhanden zijn. En dan zit ons pensioen ineens in Porugese, Spaanse, Italiaanse of zelfs Griekse staatschuld.

Het idee dat ik daar dan tegen zou kunnen procederen lacht me recht in m'n smoel uit.

geld of je leven | 07-07-16 | 15:30 | + 35 -

duitse herder | 07-07-16 | 15:21
Fout, dat geld is van het fonds. De deelnemers hebben een vage belofte dat ze later een inkomen krijgen.

frank87 | 07-07-16 | 15:27 | + 5 -

Ik wil iedereen erop wijzen dat je geen pensioengeld in bezig hebt maar alleen het recht op een bepaalde vergoeding tijdens je pensioen. Door (maandelijks) geld in te leggen wordt je vergoeding tijdens je pensioen groter. Die ontkoppeling, van aan de ene kant mijn werkelijke inleg en aan de andere kant het daadwerkelijk geld, is mijn grootste zorg. Daarmee kan er geld uit een pensioenfonds gehaald worden, wat in het verleden vaker is gebeurd, zonder dat je op de hoogte wordt gesteld.. immers, je recht op een bepaalde vergoeding blijft hetzelfde.. En een ander punt van zorg is dat mijn inleg en/of mijn recht op vergoeding niet geërfd kan worden door mijn vrouw en kinderen! Ga je dood op je 64? Pech, geld weg!

WellusNietus | 07-07-16 | 15:26 | + 9 -

"Die hele richtlijn stelt geen fluit voor..."
Dan hoeven we hem dus ook niet te tekenen. Dan kan ie dus rustig eerst uitvoerig bestudeerd worden voor er een handtekening onder gaat. Dan heeft die richtlijn ook helemaal geen haast. Dan ligt die richtlijn ook helemaal niet gevoelig, en kan rustig vlak voor iets als een Brexit referendum openbaar worden. Dan is het ook geen enkel probleem als alle pensioenen eronder vallen, en hoeven er dus ook geen uitzonderingen in voor de Duitse fondsen. Dan kan hij dus ook gewoon in het openbaar besproken worden, ipv. dat er in achterkamertjes maanden over onderhandeld moet worden.

Dan hoef je als sneu namaakkapitalist er al helemaal niet op te wijzen dat het maar om een deel van de pensioenpot gaat (antwoord 5), want het maakt immers toch niets uit.

Kun je wel 16 "vragen" lang je papier vol lullen, maar in je eerste paragraaf laat je al zien dat je er de ballen verstand van hebt. Zoals gebruikelijk hebben de reaguursels weer een hogere inhoudelijke kwaliteit dan het prutswerk van de DK.

TheEgg | 07-07-16 | 15:24 | + 13 -

Dat geld is van de deelnemers. En van niemand anders.

duitse herder | 07-07-16 | 15:21 | + 16 -

Pensioen geld en beleggen. Dat was ooit fluitje van cent aan het werk. Drie factoren, zoals inflatie, rente, en gesjoemel, zorgden daarvoor. De laatste is de optie beurs. Ons ken niet ons mensen, bankier, reguleerden daarmee hemel op aarde bonussen. Dat was loon naar werk. Pensioen geld premie inkomsten werden gewoon zo rond gepompt dat de uitkomst winst moest wezen. Door mensen met de blik op eindeloos en verstand op nul. Vandaag is het huilen zonder pet op als je, hoogopgeleid, wil beleggen in windmolen of warmwater voorziening. Betaald door uw pensioen belegging experts. Goedgekeurd door links groen dus gek woon genoten. Dat gaat de zwarte Piet van de eeuw opleveren, voor hen. Opeens begrijp je waarom Brussel.

biltong | 07-07-16 | 15:14 | + -5 -

Zathras | 07-07-16 | 15:00 | + 0 -
Ik zie dat ze zelfs een koppelteken, een punt en de laatste T van je plempsel hebben afgepakt, die ratten uit Brussel.

Diotima | 07-07-16 | 15:10 | + 7 -

Wordt ook een beetje een mantra: er wijzigt niets, maar het is wel heel belangrijk?

IORPII: er verandert helemaal niets, maar het is wel heel belangrijk dat er met de grootst mogelijke spoed vrijwel ongelezen voor getekend wordt.

Brexit: Er verandert vrijwel niets voor de UK omdat ze zich straks ook aan de regels moeten houden om toegang te houden tot de EU markt, maar toch is de brexit rampzalig omdat er wel heel veel verandert.

straks CEPA/TTIP: niet zo zeuren er verandert bijna niets, maar het is een ramp als het niet getekend wordt.

De EU kan bijna niets zomaar beslissen, komt nooit iets van de grond, hebben helemaal geen macht, maakt allemaal niets uit, maar als die niets betekende EU in huidige vorm opgeheven wordt breekt er wel onmiddellijk een universele oorlog uit.

een_mike | 07-07-16 | 15:03 | + 31 -

Laten we wel in de gaten houden dat politici al niet te vertrouwen zijn en EU politici helemaal nie

Zathras | 07-07-16 | 15:00 | + 9 -

@RepubliekBanana: Tenzij wij weer een gasbel zoals bij Slochteren vinden is dit ons kapitaal waar wij over moeten waken. Dit is vitaal voor onze toekomst. U bent niet bekend met Brussel? Geef ze geen vinger want ze pakken je hele hand.

Robert-Schuman | 07-07-16 | 14:42 | + 4 -

Dat geld is net zo min van Nederland (de grond, de staat?), als dat het nu van Brussel gaat worden. Het is van pensioenfondsen.
Of zijn die scenario's uit vraag 14 al aan de orde?

frank87 | 07-07-16 | 14:42 | + 13 -

17. Tot nu toe was het *beheer* altijd in NL (ongeacht in welk land het geld is belegd), waardoor NL'se wetten gelden voor de uitvoering. Als het beheer wordt verplaatst naar Cyprus, gelden dan de lokale pensioenwetten van dat land? (ps, ze kennen daar alleen een staatspensioen, wat wij hier AOW noemen, dus feitelijk weinig wetgeving...).

Wutbürger_ | 07-07-16 | 14:41 | + 1 -

Er is niets gewijzigd en niets om zorgen over te maken kan ik toch niet rijmen met:
"de gronden waarop een toezichthouder kan blokkeren, zijn ons niet geheel duidelijk" (ook IORP I)

"Schimmig was het wel een beetje. Tweede Kamerleden hadden een paar uur de tijd om zich door de definitieve tekst van ongeveer 100 pagina's heen te werken, alvorens er wat van te vinden."

"Waarom werd de richtlijn net na de Brexit gepubliceerd?"
Dus gewoon bewust van dat het nadelige invloed kan hebben, nogal dubieus dat ze dat zomaar mogen doen.

"Voor het overige wijzigt er voor Nederland niets."
Het is mij nu niet duidelijk of er feitelijk qua euro's vandaag niets veranderd is, of dat er ook qua bevoegdheden van de EU over de pensioenen niets gewijzigd is? Of valt het nog niet gebruiken van nieuwe bevoegdheden, en "dat gaan ze heus niet doen, wat vergezocht", ook onder "er is is NU nog niets gewijzigd"?

een_mike | 07-07-16 | 14:40 | + 1 -

fap_cave | 07-07-16 | 14:24
Het is met de Brexit/Nexit net als met de gemeentelijke herindeling: alles krijgt een ander naampje en vrijwel alles blijft hetzelfde.
Beleidsmakers verstoppen hun fouten al jaren door naar de EU te wijzen, die fouten lossen echt niet op door de EU af te schaffen.

frank87 | 07-07-16 | 14:39 | + -1 -

Bij vraag 1 ga je volgens mij aardig de mist in. Stuk van Paul Tang niet gelezen op TPO?
.
@Robert-Schuman
75% van de 1200 miljard is pensioen van bedrijfstak en is gebonden aan Nederland (rest vermogen zit in ondernemingspensioenfondsen en die kunnen idd wel eenvoudig over landsgrens).

RepubliekBanana | 07-07-16 | 14:32 | + 3 -

En dat noemt zich Robert Schuman...

Diotima | 07-07-16 | 14:28 | + 2 -

Met er boven dit stuk niet vermeld zijn dat het een (EU) advertentie betreft?

fap_cave | 07-07-16 | 14:24 | + 6 -

1200 miljard: €70588, 1400 miljard: €82352. Onze centen niet van u Brussel.

Robert-Schuman | 07-07-16 | 14:24 | + 3 -

Het gaat om 1200 miljard Nederlands geld, verdeelt over 17 miljoen Nederlanders is dat meer dan €82000 per persoon. Wij moeten opkomen voor onze belangen, alle ophef is gerechtvaardigd. Handen af van ons geld Brussel!

Robert-Schuman | 07-07-16 | 14:22 | + 4 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken