Er gaat iets volkomen mis in pensioenenland

Vanmiddag schreven we nog dat de muziekindustrie de traditionele verdienmodellen ziet verdampen en als reactie daarop de ogen sluit, vingers in de oren doet en keihard tralalala roept. Precies datzelfde gebeurt in de pensioenindustrie. Het lukt beleidsmakers niet om in te zien dat ons huidige stelsel kapot is. Toch worden we week in week uit verrast door rapporten die in 1980 niet misstaan hadden, maar nu volstrekt archaïsch zijn. Neem het dinsdag door het ministerie van Sociale zaken gepubliceerde rapport Onderzoek Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds. Dat is in september 2015 geschreven, steekt schitterend in elkaar, maar het lijkt alsof de opstellers wat basisvragen vergeten zijn. In het rapport gaan de onderzoekers in op de mogelijkheden die er zijn om bedrijfstakpensioenfondsen efficiënter te kunnen laten werken. Dat is broodnodig, want op dit moment zijn er 57 verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en daar gaat het over het algemeen slecht mee, want lage dekkingsgraad en heel veel ingewikkelde toezichtwetgeving.

Het rapport
Als meerdere pensioenregelingen samengevoegd kunnen worden, zo betogen de onderzoekers, zijn de uitvoeringskosten lager en daarmee worden de pensioenen van de mensen hoger. Die gezamenlijk uitgevoerde regelingen moeten worden ondergebracht bij een zogenoemd 'Algemeen pensioenfonds' (afkorting APF en meer over dat broddelwerk hiero). Wat opvalt in het rapport is dat gepleit wordt voor concurrentie tussen nieuw op te richten APF'en. Want, stellen de onderzoekers, uit empirisch onderzoek blijkt dat 'de markt' zorgt voor nog lagere uitvoeringskosten. Wij kunnen de onderzoekers goed volgen in dit rapport, maar hebben het idee dat de onderzoekers vergeten zijn om de hamvraag te stellen: wat is nog het nut van een bedrijfstakpensioenregeling? In het dikke rapport is werkelijk van alles uitgezocht en betoogd, maar zelfs de kleinste analyse van nut en noodzaak is ... vergeten? (Er wordt wel verwezen naar alternatieve scenario's, maar die zijn met een paar doorkijkjes in enkele alinea's afgedaan, bijv. p. 32, 62) . Steekt er een sterke pensioenlobby achter, is dit foutje opgekomen door beroepsbijziendheid van de onderzoekers of is er toch iets dat in het voordeel van een bedrijfstakpensioenregeling spreekt? Misschien iets met sociale partners en afstemmen op de noden van de bedrijfstak, maar voor de rest hebben we geen flauw idee. Daarom vindt u hieronder ter aanvulling een kleine nut- en noodzaakanalyse.

Versnipperde uitvoerders
De meeste werknemers, op dit moment ongeveer 5 miljoen, bouwen actief pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds. Denk dan aan de horeca, zorg en ambtenaren en nog 63 andere bedrijfstakken die al dan niet verplicht bij een pensioenfonds zijn aangesloten (getallen zijn niet altijd even accuraat, wij hebben de gegevens ontleend aan het rapport en DNB). Dan zijn er 600.0000 werknemers die pensioen opbouwen bij een ondernemingspensioenfonds. Daarvan zijn er 254 (Shell, Ahold, Hoogovens/Tata, etc.). Ongeveer 50.000 zelfstandige en niet-zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals artsen, fysiotherapeuten en roeiers in de Rotterdamse haven bouwen pensioen op bij een van de 12 beroepspensioenfondsen. Daarnaast zijn er 1,2 miljoen mensen die pensioen opbouwen bij een van de zes grotere verzekeraar of 12 kleine premiepensioeninstellingen. Het pensioenlandschap is met 341 onder toezicht staande pensioenfondsen nogal versnipperd. In totaal praten we over een pensioenvermogen van €1.249 miljard, met jaarlijkse premie-inleg van €31 miljard en pensioenuitkeringen van €26 miljard.

Versnipperde potjes
We spraken hierboven telkens van actieve deelnemers. Dat zijn werknemers waarvan de werkgever maandelijks pensioenpremies stort bij het fonds of de verzekeraar (dat gaat om ongeveer 5,4 miljoen regelingen. Let op! Sommige werknemers hebben meer dan een werkgever en ook meer dan een pensioenregeling. Daarnaast zijn er deelnemers die een 'slapende regeling' hebben bij een fonds of verzekeraar. In een slapend potje worden geen pensioenpremies meer gestort, omdat de werknemer van baan is veranderd en bij de nieuwe werkkring elders pensioen opbouwt. Er zijn 9.058.373 slapende regelingen. Ten slotte is er de groep gepensioneerden. Die krijgen uit 3.114.096 regelingen pensioen uitgekeerd (let op! Iemand kan meerdere uit meerdere potjes pensioen ontvangen).

Wijze van pensioenopbouw
90,7% van de pensioenen zijn middelloonregelingen (4,9 miljoen). Jaarlijks wordt een pensioen opgebouwd dat afhangt van het inkomen in dat jaar. Stel dat het inkomen €50.000 is, dan wordt om de pensioentoezegging te berekenen het inkomen verminderd met de AOW-franchise. Die franchise wordt gehanteerd omdat het latere inkomen deels bestaat uit AOW. Gemakshalve houden we hier €10.000 aan. Vervolgens wordt een pensioen toegezegd van bijvoorbeeld en gemakshalve 1,5%. Het toegezegde en opgebouwde pensioen per jaar bedraagt dan €600 (1,5% x 40.000) en krijg je na je 67ste jaarlijks uitgekeerd. Stel dat iemand start op 27-jarige leeftijd en op 67-jarige jarige leeftijd met pensioen gaat, dan is na veertig jaar werken met een inkomen van €50.000 de latere pensioenuitkering €24.000 (want 40 jaar x €600) en daar komt een AOW-tje bij van circa €9.000 (hangt af van gehuwd/alleenstaand). In de praktijk zal het om twee redenen anders lopen: het inkomen zal laag zijn in het begin, hoger aan het eind en over salaris boven de €100.000 mag geen pensioen meer worden opgebouwd. Daarom bouwen weinig mensen zo'n keurig pensioentje als de voorbeeldman (hij/zij) hierboven. Let op! Om deze pensioenopbouw te bekostigen draagt een werknemer (bijvoorbeeld ambtenaar) jaarlijks zo'n 20% van zijn salaris af aan pensioenen (een gedeelte voor rekening werkgever, een gedeelte voor rekening werknemer).

Meerdere problemen: garanties bestaan niet
Het huidige pensioenstelsel gaat uit van de veronderstelling dat iemand veertig jaar bij hetzelfde bedrijf blijft werken. Of in ieder geval in dezelfde branche (een loodgieter wordt nou eenmaal geen dokter). Daarnaast is het stelsel ontwikkeld in een tijd dat er veel werkende waren en weinig gepensioneerden. Dus veel premie-inkomsten, weinig pensioenuitkeringen. Mocht het in jaren '70 van de vorige eeuw eens wat tegenvallen met de beleggingen, dan betaalde iedere werknemer een dubbeltje extra pensioenpremie en dan was het probleem opgelost. We zien nu dat dit niet meer werkt. De lage rentestand leidt ertoe dat bijna alle fondsen in financiële problemen verkeren. Het aantal werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden is gedaald en daarmee werkt het premie-instrument niet meer. Met 20% aan pensioenpremies zitten we al aardig aan het maximum (er moeten immers ook nog AOW-premies betaald worden, premies voor zorg en gewone belastingen). Daarnaast stierven mensen vroeger gauw na de pensioendatum. Tegenwoordig worden de eerste onsterfelijken al geboren. Toch is ons huidige stelsel zo opgetuigd, dat we aan een 27-jarige al een concreet pensioenbedrag toezeggen. Iedereen weet dat die toezegging flauwekul is, maar jaarlijks worden we gemaand om de pensioenleugen die 'uniform pensioenoverzicht' heet goed te bestuderen en te bewaren. Aan de hand van dat overzicht weten we namelijk hoeveel pensioen we later ontvangen.

Meerdere problemen: koppeling werkgever/werknemer
De werkgever blijft in ons huidige stelsel verantwoordelijk voor het pensioen van de werknemer. Als het pensioenfonds slecht presteert, dan is een van de manieren om dat op te vangen een bijstorting van de werkgever. De accountant moet daarom op de balans van het bedrijf een bedrag zetten dat een inschatting geeft van de toekomstige pensioenverplichtingen. Stel nu dat de 27-jarige voorbeeldman de enige werknemer was van zijn werkgever en na een jaar uit dienst gaat. Dan ziet de werkgever zich (in theorie) zo lang als de voorbeeldman leeft geconfronteerd met een pensioenverplichting op de balans. Het is een theoretisch voorbeeld, maar nu we in de regel niet meer levenslang bij dezelfde baas blijven, lijkt de noodzaak weg te vallen dat een werkgever actief betrokken blijft bij het pensioen van een ex-werknemer.

Nog meer problemen: hoge kosten
De werknemer die elders aan de slag gaat, ziet zich geconfronteerd met het probleem dat hij zijn pensioenpotje niet mee mag nemen. Er is weliswaar recht op waarde-overdracht, maar door de slechte financiële situatie van pensioenfondsen is in veel gevallen waarde-overdracht voorlopig niet toegestaan. En gebeurt het volgende. Stel dat iemand tijdens de studie achtereenvolgens parttime werkt als uitzendkracht, vakkenvuller, ober en daarna als beleidsmedewerker op het ministerie van pensioenen, dan heeft deze persoon vier pensioenpotjes opgebouwd. Nu de persoon jong is en vermoedelijk weinig heeft opgebouwd, is de waarde in de potjes minimaal. Toch kost elk potje een hoopt geld. Er moet een pensioenoverzicht de deur uit, er zijn incasso-kosten, rapportage-verplichtingen aan de toezichthouder, etc. In de praktijk biedt de pensioenuitvoerder daarom aan om de pensioenen af te kopen. Dan krijg je als werknemer eenmalig een bedrag uitgekeerd, daarover wordt belasting geheven en vervolgens ontvang je een miniem bedrag op je betaalrekening. Ondertussen is er dan meer geld uitgegeven aan administratieve rompslomp dan aan pensioenopbouw (alles over kosten hiero).

Coda
We hebben een paar problemen in de pensioenuitvoering behandeld en groot aantal problemen niet behandeld (zzp'ers die geen pensioen opbouwen/doorsneepremies/vage eigendomsrechten, etc.). Ondertussen zijn we in een situatie verzeild geraakt dat steeds hogere pensioenverplichtingen de economische groei afknijpen. En toch meent het ministerie van Sociale zaken onderzoekers aan het werk te moeten zetten om ons stelsel uit de tijd van Charles Dickens een beetje te tweaken. Wat is men denkende? Maandag krijgen we een hoorzitting over de toekomst van ons pensioenstelsel. Wij hopen dat dit soort mooie, maar volstrekt niet meer ter zake doende rapporten buiten de orde wordt geplaatst. Op naar een systeem van verplicht sparen voor iedereen (ja, ook voor zzp'ers), in een individueel potje met risicodeling, met een degressieve premie bij een pensioenuitvoerder naar keuze. Met excuus voor de repost.

Reaguursels

Inloggen

Bedrijfspensioenfondsen worden bestuurd door werkgevers én werknemers. Dat betekend dus dat die bestuurszetels bezet worden door allerlei figuren van werkgevers- en werknemersorganisaties, die ruimhartig beloond moeten worden als dank voor hun bondswerk. Enig benul van de materie is niet noodzakelijk, ergo zelfs niet gewenst. Zijn er nog zetels over dan hebben we nog wel wat uitgerangeerde politici die Voorzitter van de Raad van de Bestuur wil worden.
En u zich maar afvragen waarom zo'n verplichte winkelnering bij een bedrijfspensioenfonds niet lucratief is, en de resultaten bedroevend. Dat de huidige problematiek van de piramide op z'n kop -het zg omslagstelsel- eraan zat te komen leerde ik ruim 40 jaar geleden al.

josef kuijpers | 24-11-15 | 17:56 | + 1 -

@Amazing Tukker | 22-11-15 | 19:41
.
Ik snap inmiddels wat je bedoelt, maar je omschrijft het verkeerd. Je schrijft steeds "x% van het inkomen..." maar het moet zijn: "x% over het inkomen..". Dat is een wezenlijk verschil.
.
De overheid maakt de pensioenregels, maar incasseert niets. In de jaren 80 heeft de overheid inderdaad een greep uit de pensioenkas gedaan omdat het geld toen tegen de plinten klotste, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Dat kon toen ook alleen maar bij het ABP. Bij andere pensioenfondsen kon dat toen ook al niet. Of het toen wel rechtmatig was, is ook nog maar de vraag.

Bytemaster | 22-11-15 | 20:31 | + 3 -

Bytemaster | 22-11-15 | 19:10
In Jip-en-Janneke-taal:
5% van je jaarinkomen wordt door jouw betaald
15% van je jaarinkomen wordt door je werkgever betaald
In totaal wordt dus 20% van jouw jaarinkomen in jouw pensioenfonds gestort.
Het pensioenfonds wordt beheerd aan de hand van door de overheid gedikteerde regeltjes.
De overheid dikteert percentages, pensioendatum, pensioenhoeveelheid.
Als de overheid extra geld nodig heeft kan ze een hap uit jouw pensioenfonds nemen. Dit is zo'n 20 jaar geleden ook gedaan.
Vandaar: staatsruif.

Amazing Tukker | 22-11-15 | 19:41 | + -1 -

@Amazing Tukker | 22-11-15 | 18:21 |
.
Het pensioenfonds is geen onderdeel van staatsruif. Misschien moet je jezelf eens goed informeren over de pensioenen. Je idee daarover klopt van geen kant. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie is onderdeel van de loonkosten, niet van je salaris.

Bytemaster | 22-11-15 | 19:10 | + -2 -

Bytemaster | 22-11-15 | 17:54
En zonder jou als werknemer was 't ook niet in de staatsruif terecht gekomen.
Gratis geld? Dream on...

Amazing Tukker | 22-11-15 | 18:21 | + -1 -

Triest dat bepaalde beleggingsfondsen gigantische (double digit) rendementen verdienen en jouw pensioenfonds behebt is met een stel sukkels die nauwelijks 5% halen.
En je hebt hier niks over te zeggen, maar het is wel jouw geld.

Anjin Mohammed | 22-11-15 | 18:05 | + 2 -

@Amazing Tukker | 22-11-15 | 16:30
.
Dat werkgeversdeel hoort NIET bij jouw jaarinkomen.

Bytemaster | 22-11-15 | 17:54 | + -2 -

Vorm met een kleine groep met maandelijks een inleg, een pot.
Wanneer voldoende aanwezig koop er erhens grond of bedrijfsonroerendgoed voor.
Dat levert tenminste vermogen op.
Zeker bedrijfsonroerendgoed in verhuurde staat.

Dobbertegel | 22-11-15 | 17:07 | + -4 -

Zomaar even Google inschakelen en zoeken naar "brutoloon pensioenpremie" levert het volgende op:
2015 Werkgeversdeel: 14,281%
2015 Werknemersdeel: 5,119%
Totaal 2015: 19,3%
(en ja: het werkgeversaandeel wordt ook door jouw betaald, de werkgever heeft een personeelsbudget)
Bron:
www.pensioenfondsdetailhandel.nl/site...

Amazing Tukker | 22-11-15 | 16:30 | + 3 -

@Amazing Tukker | 22-11-15 | 15:29 |
.
Ik ken jouw details niet, maar 20% van je jaarinkomen afdragen aan het pensioenfonds komt me wel erg vreemd voor. En is die 1940 netto of bruto?
Ik heb het overigens nergens over beleggen in een spaarrekening. Dat maak je er zelf van.
Er zijn in Nederland heel veel mensen van koude kermis thuisgekomen die probeerden hun eigen pensioen te regelen. Het Nederlandse systeem is niet verkeerd en achterhaald. Het wordt vooral ondermijnd door het wijzigen van de spelregels door de overheid.

Bytemaster | 22-11-15 | 15:55 | + 3 -

@Bytemaster | 22-11-15 | 15:00
Leg mij nog maar eens eens uit hoe het lagere risico van een Nederlands bedrijfspensioenfonds werkt...
Dik 25 jaar op mijn complete inleg tot mijn 40e jaar zitten, om dat uit te laten groeien tot €1940 per jaar? Stelletje struikrovers...
Bytemaster | 22-11-15 | 15:15
Je pensioen "beleggen" in een spaarrekening? <proest>
Lees jezelf even in in de materie...
De meeste investeringsfondsen halen een rendement van 7% a 8%. Uiteraard is het risico gespreid, en een paar jaar voor je verwacht te gaan rentenieren schakel je deels om naar naar wat conservatievere fondsen om te voorkomen dat je vermogen verdampt in een beurscrash.
(nee, niet alles op de bank zetten, want na een crash komen de beurzen weer terug)

Je kan natuurlijk ook vertrouwen op de Nederlandse overheid die je nu knipt en scheert bij elke uitgave die je doet. En bij al je inkomsten.

Amazing Tukker | 22-11-15 | 15:29 | + -3 -

@Ajeto | 22-11-15 | 06:03
.
Je rekensom klopt niet. Die 24k per jaar is op basis van ca. 6% premie bij een pensioenfonds en jij rekent je persoonlijke pot vol met 20%. Dat is dus een inleg van 120.000 Euro bij een dienstverband van 40 jaar en geen 400.000. Daarnaast reken je voor het gemak maar even met 4% rendement. Op een spaarrekening kan dat tijdens een looptijd van 40 jaar "gewoon" maar inzakken tot 1% en als je gaat beleggen kan een jaar als 2008 betekenen dat je persoonlijke pensioenpot ineens nog maar de helft waard is.
Het klinkt allemaal zo simpel, maar een gegarandeerd pensioen bij elkaar sparen is lastiger en risicovoller dan je denkt.

Bytemaster | 22-11-15 | 15:15 | + 3 -

@Amazing Tukker | 22-11-15 | 14:16
.
De VS heeft geen pensioenstelsel, maar maakt gebruik van pensioenplannen. Die hebben we in Nederland ook en met dezelfde voorwaarden als jij omschrijft. Die pensioenplannen kennen over het algemeen een hoger risico dan het Nederlands pensioenstelsel.

Bytemaster | 22-11-15 | 15:00 | + 3 -

Ik heb tot mijn 40e keurig (verplicht) zo'n 20% van mijn jaarinkomen afgedragen aan het BedrijfsPensioenfords voor de Kleinmetaal.
Sinds 2002 woon ik in de VS, en krijg ieder jaar een keurig briefje van datzelfde pensioenfonds dat nu op mijn centjes past, dat ik op mijn pensioengerechtigde leeftijd (65? 67? 70?) €1940 per jaar krijg.
In de VS ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn pensioeninleg, en kan hier kiezen tussen vooraf belasten en belastingvrij opnemen na mijn pensioendatum, belastingvrij inleggen en na mijn pensioen belasting betalen. O, en ik mag zelfs aandelen kopen zonder jaarlijks 1.2% af te moeten kaasschaven richting belastingruif.
En het allermooiste: het is MIJN geld. Als ik het NU wil opnemen kan dat - met wat boetes.

Amazing Tukker | 22-11-15 | 14:16 | + 1 -

Ik heb ooit 20 jaar betaald voor een pensioen.... bij een fonds.... gaat me misschien wel € 100 per maand opleveren, wow... Samen met die 4 andere potjes gaat me dat vast aan een mooi pensioen helpen....
En dat is dus waarom die fondsen oneerlijk, ineffectief en totale onzin zijn in de huidige tijd waarin "arbeidsmigratie" (kots, want gewoon dat je makkelijk ontslagen kan worden en het maar moet uitzoeken als werknemer) zo'n beetje gedicteerd wordt door onze overheid.

BekiekUtMoar | 22-11-15 | 13:50 | + 3 -

en nu ik 60 ben moet doorwerken tot 67 .
Kunnen ze nu wel over veranderingen praten maar als de overheid geld nodig heeft worden de gewone werkers het eerst gepakt .
elevator | 22-11-15 | 12:05 | + 0 -

En als je 65 bent is het al weer opgeschroefd naar 70.

FrankVeer | 22-11-15 | 12:49 | + 7 -

"De pensioenpot", ik heb er nooit in geloofd. Het is lucht die ergens zweeft, waarvan ik nog maar moet zien of ik daar iets van terugkrijg tegen de tijd dat ik 67 (als die leeftijd niet alwéér verhoogd is) ben. Ik spaar wel lekker zelf in zoverre dat dat mogelijk is met de bedroevende rentes, dan heb ik in ieder geval tastbaar geld.

Le Roi | 22-11-15 | 12:06 | + 10 -

Het ergste vind ik de willekeur .
Toen ik 40 was gingen mensen met 57 met pre-pensioen , toen ik 50 was dacht ik zelf met 62 te kunnen stoppen , toen ik 57 was moest ik tot 65 wachten op pensionering en nu ik 60 ben moet doorwerken tot 67 .
Kunnen ze nu wel over veranderingen praten maar als de overheid geld nodig heeft worden de gewone werkers het eerst gepakt .

elevator | 22-11-15 | 12:05 | + 11 -

Ir Rita Tie | 22-11-15 | 11:50 | + 0 -
-
Als de uitvoeringskosten van een pensioenfonds laag zijn, is er geen kosten probleem.
Resteert het beleggingsresultaat.

Raider Twix | 22-11-15 | 11:53 | + 2 -

Goed stuk deze keer! Het verouderde pensioensysteem gaat steeds meer knellen zal ertoe leiden dat mensen steeds minder pensioen gaan ontvangen.

Vraag is dus: waarom hoor je daar de vakbonden nooit over?!

Antwoord: omdat die zo lekker meesmullen uit de ruif der Hoge Uitvoeringskosten. In elk bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds zitten wel een paar vakbondsbestuurders hun eigen oude dag veilig te stellen. Twintigduizend euro voor 4 vergaderingen per jaar is heel gewoon, net zoals het combineren van meerdere bestuursfuncties. Dat dit ten koste gaat van de pensioenen van schilders, lassers, metselaars etc. nemen deze sociaal-democratische idealisten op de koop toe, natuurlijk.

Ir Rita Tie | 22-11-15 | 11:50 | + 7 -

"in een individueel potje met risicodeling"
Je moet natuurlijk wel voor de ander blijven betalen.
Je zult hoe dan ook bestolen en belazerd worden.
-
Het rendement van beleggingen van mijn oude pensioenfonds is nu wel goed.
Dat van de nieuwe PPI is waardeloos, in een woord.
Kortom, dat Algemeen Pensioenfonds idee kan zo de Kliko in.
Alles vrije keus, 100% individueel. Alleen dat is eerlijk.

Raider Twix | 22-11-15 | 11:43 | + 3 -

Vraag me toch wel af hoe je dan nog op fatsoenlijke wijze zelf spaart voor je pensioen.
DaZe | 21-11-15 | 19:42 | + 14 -

Ik doe het op drie manieren. Een deel spaar ik op een bankspaarrekening, een deel zit in mijn tweede huis dat ik nu als kantoor gebruik en na mijn pensioen kan verkopen of verhuren, een derde deel zit in mijn eigen huis dat voor mijn pensioen is afbetaald en zo een verlaging van de leefkosten oplevert. Of het wijsheid is, weet ik niet, ik heb geen flauw idee hoe de zaken er over een x aantal jaren uitzien.

FrankVeer | 22-11-15 | 11:34 | + 4 -

@kanon,

Dat komt omdat de inleg in bijvoorbeeld 2017 nog maar 29 is maar de uitkering 30, en het vermogen onvoldoende dekking geeft voor het verschil (tenminste, jaar over jaar over jaar dat er zo'n verschil zal zijn). Vergeet niet dat de vergrijzing haar piek nog niet bereikte. Het gaat er niet zozeer om of er in een bepaald jaar het maximale aantal mensen pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar op welk moment de grootste totale massa een leeftijg boven pensioengerechtigde leeftijd heeft, en dus pensioen ontvangt.

Bovendien, die inleg van 31 miljard is zo hoog omdat de grenzen van het betamelijke qua hoogte van de pensioenpremie voor werkenden ruimschoots overschreden wordt om het stelsel in de lucht te houden. Een redelijke premie zou eerder 20 miljard per jaar of zelfs minder opleveren. De premie die de huidige pensioengerechtige gemiddeld betaals (incl werkgeverdeel), geprojecteerd op de huidige werkenden, zou betekenen dat er misschien 15 miljard per jaar de kas instroomt.

Duidelijker wat het probleem is?

F#ckingAwesome | 22-11-15 | 11:13 | + 7 -

"In totaal praten we over een pensioenvermogen van €1.249 miljard, met jaarlijkse premie-inleg van €31 miljard en pensioenuitkeringen van €26 miljard."

Kijk, en daar wringt bij mij nu de schoen… men spreekt al jaren over een groeiende vergrijzing, wat ik best kan begrijpen. Maar met een INLEG van 31 miljard, en UITKERING van 26 miljard, dan blijft er toch nog 5 miljard per jaar over? Hoe kan het dan zijn, zélfs met lagere beleggingsresultaten, dat men tóch besluit om de uitkeringen telkens te verlagen of niet mee te laten stijgen met de inflatie?

Je kan beter zelf een privé pensioenrekening openen (bankspaar of beleggen), en hier jaarlijks je fiscale jaarruimte in gooien. Dan heb je er ten minste zelf overzicht en (meer) controle over, en wordt je ook niet zomaar gekort op de uitkering hiervan als je deze later wilt opnemen. Al die "verplichte" fondsen doen maar één ding: liegen en graaien.

kanon0503 | 22-11-15 | 09:43 | + 3 -

Een punt dat niet aan de orde komt is dat de huidige wijze van pensioenopbouw fiscaal wordt voorgetrokken. Immers, als je zelf spaart voor de oude dag, dan krijg je elk jaar een Box 3-heffing van 1,2% om de oren. Ik krijg momenteel 0,9 % rente op mijn spaarrekening. Daarentegen is de huidige te betalen pensioenpremie aftrekbaar, en wordt het pensioeninkomen effectief tegen een lager tarief belast. Als 67-plusser pensionado betaal je immers geen AOW-prmie van ongeveer 18%meer.

theo-is-dood | 22-11-15 | 09:12 | + 5 -

@Ajeto | 22-11-15 | 06:03
Het grote nadeel daarvan is dat Den Haag en vooral Brussel dan niet in jouw pot kan graaien als ze dat opeens willen.
Daarom zal zoiets nooit mogelijk gaan worden. Het is niet de bedoeling dat de bevolking financieel onafhankelijk word, daar krijgt ze alleen maar een grote mond van en voor je het weet wil het echte democratie.

sinar2 | 22-11-15 | 08:55 | + 18 -

Ajeto | 22-11-15 | 06:03 |

Maar wel je spaarrekening openen in een niet EU land.

duitse herder | 22-11-15 | 07:49 | + 2 -

Als die voorbeeldwerknemer ipv 20% van zijn salaris in het pensioenfonds stort dat belastingvrij op een spaarrekening mag zetten heeft hij na 40 jaar 400.000 op de rekening staan en daar komt dan het rendement nog bij, stel gemiddeld over de looptijd 4% per jaar. Dan heeft hij na 40 jaar 988.000 euro. Dat is voor hem een stuk beter dan vanaf zijn 67ste 24k per jaar vangen, zonder garantie dat hij dat ook daadwerkelijk gaat krijgen. Kortom, beter zelf (verplicht en belastingvrij) sparen dan welk pensioenfonds dan ook.

Ajeto | 22-11-15 | 06:03 | + 21 -

kreeg toevallig vandaag bericht dat de dekkingsgraad van mijn pensioen 119% is en dat daarom iedereen een verhoging van zijn pensioen krijgt bovenop de normale indicering. Het kan dus wel, als het pensioenfonds maar terzake kundig is. En dat zijn de meeste nu eenmaal niet.

jan-lul-de-behanger | 22-11-15 | 00:18 | + 13 -

Komen we weer bij de politiek uit:
1 Hef de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen/verplichte winkelnering op, waarom, krijgen slapend centjes binnen hoef je niks voor te doen, men moet verplicht storten wat wil je nog meer, achterhaald model.
2 Verlicht de regelgeving omtrent pensioenadvies.
3 Vereenvoudig de regels i.z. pensioen mogelijkheden, is rocket science geworden, waarom, is een gefiscaliseerd onderwerp, de overheid is doodsbang wat centjes te missen, dus kilo s regelgeving er tegen aan gooien, er zijn nog maar een handvol adviseurs die de materie beheersen.
4 Frustrerend daar het in wezen een simpel onderwerp is, maar goed nogmaals, de fiscus.
5 De alwetende Draghi, 0 % rente, veel succes met je rendement.
6 Nieuwe / groene / pensioenfonds bestuurders, gaan investeren in molentjes en aanverwante shit, veel succes er mee.
Maar goed men kan wel 100 punten aandragen, maar het gaat over fiscale toestanden/gevestigde belangen/politiek dus niet over het belang van de consument.
Nog eentje dan het opbouw % heeft 070 verlaagd scheelt nu lekker weer een paar belastingcenten, NU, bedoel ik dus, over 30 jaar kan men meer belastingcentjes terug krijgen omdat de uitkeringen lager zullen zijn, hoe zo korte termijn denken.
We worden geregeerd door debielen wijs me 1 deskundige in de TK op pensioen gebied, juistem, die is er niet.
Ben het zelf ook niet, maar dat terzijde.

Uw Verzekeringsadvis | 21-11-15 | 22:44 | + 8 -

Aardig stuk, met goede poging wat dieper op de issues in te gaan.

Maar jullie hadden 'm aan het begin al hoor:
"Steekt er een sterke pensioenlobby achter, is dit foutje opgekomen door beroepsbijziendheid van de onderzoekers "

Beide kloppen. De hele branche is ziende blind mbt het eigen product en bestaansrecht (gebrek aan), en tegelijkertijd in complete ontkenning waar het om de echte vragen over het stelsel gaat. Daarom offert men het voor de hand liggend lam van de efficiëntieverbetering door operationele schaalvergroting. In de praktijk maken de direct administratiekosten ongeveer 10-20% van de totale kostenvoet uit bij uitvoerders. Het APF is bij voorbaat een mislukking, alleen al daarom.

F#ckingAwesome | 21-11-15 | 22:11 | + 4 -

@likmegaties | 21-11-15 | 18:14 | + 0 -
Als de euro plots ten onder gaat, zijn we allemaal de sjaak dus daar ga ik me niet voor indekken. Evenmin voor oorlog, overstromingen auto-ongelukken en andere dingen waar je geen invloed op hebt. That's life. Uitgeven dat geld.

-=PyP=- | 21-11-15 | 21:53 | + 4 -

Gut... een maand of twee geleden schreef van Wensen dat het Nederlandse pensioenstelsel de beste ter wereld was. Zelfs beter dan Denemarken die jaar in en jaar uit op de eerste plaats staat, worldwide.

Dan gaat het wel snel down... in Nederland.

duitse herder | 21-11-15 | 21:30 | + 5 -

Ik heb als 17-jarige jongen, 10 maanden als ambtenaar gewerkt, beviel me uiteindelijk niet.
Maar ambtenaren beginnen gelijk al met pensioenopbouw, in de gewone wereld niet,snapte ik al niet.
Maar ik krijg na 35 jaar nog steeds elke 5 jaar post van ABP, dat ik na mijn 65 jaar, 37 eurocent bruto/per maand van hun krijg.
Ja ,ze laten me niet vallen gelukkig.

Tja, afkopen kan,natuurlijk, maar daar krijg ik dan weer geen bericht over.

koekje erbij? | 21-11-15 | 21:07 | + 23 -

Eindelijk weer eens een inhoudelijk artikel, en geen gelul over telefoons of de marktaandelen van de respectievelijke producenten. Hulde!

Het Koude Gooi | 21-11-15 | 20:32 | + 26 -

Ondertussen zijn we in een situatie verzeild geraakt dat steeds hogere pensioenverplichtingen de economische groei afknijpen.
J. van Wensen | 21-11-15 | 17:46
Goh, en ik maar denken dat al die babyboomers die nu gaan potverteren juist de economie stimuleren.

dugo | 21-11-15 | 20:11 | + 2 -

De alternatieven zijn ook ontzettend aantrekkelijk. Sparen? vermogensbelasting. Investeren? Belasting over rendement. Zilver of goud kopen? BTW over zilver, plus vermogensbelasting. Onroerend goed? Liever niet met die vergrijzing. Beleggen? Ik win het toch niet van HFT. Vraag me toch wel af hoe je dan nog op fatsoenlijke wijze zelf spaart voor je pensioen.

DaZe | 21-11-15 | 19:42 | + 47 -

En wat ik dus wilde zeggen: volgens mij kun je beter investeren in betere risicodeling en meer keuze passend bij individuele voorkeuren.

Fiasco | 21-11-15 | 18:42 | + -3 -

du vin du pain et du boursin,ik leef mijn hele leven al als een pensionado meer heb je niet nodig..... behalve een groep tien jaar jongere vriendinnen natuurlijk....

arretje | 21-11-15 | 18:34 | + -24 -

Een goed artikel dit waar je de vinger op de zere plek legt. De conclusie (zzpers verplicht pensioen en individueel potje) lossen het probleem echter niet op. In het ergste geval verdampt er dan juist meer geld vanwege de, veronderstel ik, hogere inleg. Ok kostenreductie zal het wat compenseren maar zo'n stelsel heeft ook administratie en wijzigingen nodig.

Fiasco | 21-11-15 | 18:34 | + 12 -

Sparen voor je pensioen moet je vooral zelf doen , wat als de Euro plots kopje onder gaat ?

likmegaties | 21-11-15 | 18:14 | + 8 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken