Alles wat u wil weten over de huursector (en asielzoekers)

Een van de thema's in het verhitte asieldebat is waar alle nieuwkomers naartoe moeten. Dan hebben we het niet over opvangcentra, maar over de stap daarna. Krijgen de 13.000 'vergunninghouders' die nu nog in de centra zitten en de naar verwachting 43.000 asielzoekers die er dit jaar bijkomen voorrang op de andere wachtenden in de nogal krappe markt voor sociale huurwoningen? Of moeten ze in containerwoningen en oude verpleegtehuizen gaan wonen, zoals de VVD vandaag voorstelde? Dat laatste is in het kader van integratie nou weer niet zo'n heel handig plan. Bovendien kunnen we nu al voorspellen wat de reacties zijn als er zo'n asielcontainerbunker voor uw deur komt en daarmee lossen we op de langere termijn het woningprobleem natuurlijk ook niet op. De komst van asielzoekers legt de vinger op een aantal zere plekken die al aanwezig waren in onze samenleving. Hoe gaan we met integratie om? Voor wie en hoe groot moet onze verzorgingsstaat zijn? Met wie willen we solidair zijn? Ook de al bestaande problemen in onze woningmarkt worden uitvergroot. Door het ontbreken van een goed functionerend particulier middensegment in de huurmarkt, hebben 'scheefwoners' de markt verstopt (= 25% van de huurders van sociale woningen). Hierdoor hebben de mensen die het echt nodig hebben een probleem met het vinden van een huis. Deze mensen moeten nu ook nog eens concurreren met een stroom asielzoekers. (Waarmee ze ook al concurreren op de arbeidsmarkt en uitkeringen, want asielzoekers leggen vooral druk op de onderkant van de samenleving, maar dat terzijde). Er moeten meer dus woningen komen. Maar nog nog meer sociale woningen bijbouwen zoals PvdA/SP willen, is niet de oplossing en zorgt er alleen maar voor dat nog meer mensen afhankelijk zijn van de overheid wat betreft hun woonsituatie. Hieronder meer cijfers en achtergronden.

Hoeveel sociale huurwoningen hebben we?
Er zijn in Nederland ongeveer 7,5 miljoen huishoudens. Daarvan wonen 4,3 miljoen in een eigen koophuis en 3,2 miljoen in een huurwoning. Internationaal gezien zitten we met 60% koopwoningen aan de lage kant. Er zijn 2,3 miljoen corporatiewoningen, en er zijn in totaal 2,571 miljoen huurwoningen tot de liberalisatiegrens. In totaal is 29% van de woningen in Nederland een sociale huurwoning (huurprijs tot €710,68 euro). In steden als Amsterdam is zelfs 44% van de woningen een sociale huurwoning.

huishoudenshuurkoopgestapeld.png

koophuurverdeling.png

Hoeveel hebben we er nodig?
Volgens Blok zijn er 2,068 miljoen doelgroephuishoudens met een inkomen tot €34.678 en 2,189 miljoen doelgroephuishoudens met een inkomen tot €38.000. We zouden dus genoeg sociale huurwoningen moeten hebben voor deze groep. Alleen hangt dat wel een beetje af hoe je naar de doelgroepen kijkt. Er zijn namelijk wel meer huishoudens die in deze inkomenscategorieën vallen, al behoeven deze niet allemaal een sociale huurwoning.

Hoe zit het met 'scheefwoners'?
Wanneer we de koopwoningen buiten beschouwing laten, woont van de lage inkomens (tot €33k) 93% in een gereguleerde huurwoning. Van de middeninkomens (tussen €33k en €43k) en hoge inkomens (>€43k) woont respectievelijk 34 en 12% in het gereguleerde huurwoningsegment, dat dus eigenlijk niet voor hen bedoeld is. Naar schatting zijn er tussen de 700.000 en 550.000 'scheefwoners'. Huishoudens die, als je kijkt naar hun inkomen, eigenlijk niet meer thuishoren in de sociale huurwoningen. Ruim 200.000 gezinnen in een sociale huurwoning hebben zelfs een inkomen van meer dan €50.000. In de ideale wereld zouden deze huurders doorstromen naar een niet-sociale huurwoning om plaats te maken voor de mensen die het echt nodig hebben. Dat gebeurt, gezien het feit dat 25% van de huurders van sociale woningen daar eigenlijk niet voor in aanmerking komt, dus niet.

huurofkoopperinkomensgroep.png

Waarom zit de markt verstopt?
In Nederland hebben we geen goed ontwikkelde particuliere huurmarkt (uitgebreid rapport hier). In 2012 hadden ongeveer 1,6 miljoen huishoudens een middeninkomen (tussen €33k en €50k). Het middensegment op de huurwoningmarkt bestond toen uit 439.000 woningen (= corporatiewoningen tussen €710,68 en €1.000 en particuliere huur tussen €550 en €1.000). Dit is overigens het enige segment op de Nederlandse woningmarkt dat niet gesubsidieerd is (geen hypotheekrenteaftrek, geen mogelijkheid voor huursubsidie en niet gebouwd met goedkoop geld). Misschien dat dit segment daarom wel zo onderontwikkeld is?

Ruim 1 miljoen van deze middengroep woont in een koopwoning. Door de aanscherping van leennormen is het voor middeninkomens aan de ene kant moeilijker geworden een huis te kopen, aan de andere kant hebben prijsdalingen bepaalde huizen weer goedkoper gemaakt. Maar vooral op de duurdere woningmarkten in de steden kunnen deze middeninkomens niet zo makkelijk de stap naar een koopwoning maken. Deze mensen zit dus 'vast' in hun sociale huurwoning, en kunnen of willen niet verder.

tekortenhuurmarkt.png

middeninkomensenbereikbarewoningen.png

woningtekort.png

Hoe zit het met de 'uitverkoop' van sociale huurwoningen?
De VVD wil graag minder sociale huurwoningen in Nederland, en dat die weer alleen beschikbaar zijn voor mensen voor wie ze ooit zijn bedoeld: de lage inkomensgroepen. Volgens Blok hebben corporaties tussen 2011 en 2014 zo'n 85.000 woningen verkocht, waarvan 62.000 aan particuliere huishoudens en 23.000 voor verhuur aan andere instellingen en beleggers. Van alle verkochte woningen was 90% een sociale huurwoning (77.500 woningen). In dezelfde periode hebben corporaties ruim 100.000 huurwoningen, waarvan 88.000 sociale huurwoningen, gebouwd. Dat dit deels vervanging is voor sloop, meldt Blok er dan weer niet bij. Maar per saldo kwamen er iets meer woningen bij.

verkoopnieuwbouw.png

In 2012 was 77% van de huurwoningen in handen van corporaties. Dat is minder dan het hoogtepunt in 2002 (80%), maar meer dan in 1983 (73%). Het absolute aantal sociale huurwoningen is de afgelopen jaren niet gedaald. Maar er zijn wél meer huishoudens bijgekomen.

huurwoningentotaal.png

Dat verkopen is overigens niet per definitie verkeerd: het kan juist een oplossing zijn voor middeninkomens die eigenlijk niet in een sociale huurwoning thuishoren, maar niet makkelijk een andere woning kunnen vinden. Met het geld dat de corporaties ophalen kunnen ze weer woningen bouwen voor lage inkomens.

Het WSW-fonds schreef in een analyse uit juni dat het aantal goedkope (huur tot €389) en betaalbare (huur tot €597) huurwoningen de komende jaren met 280.000 afneemt. Dat betekent dus niet dat het totaal aantal sociale huurwoningen zoveel afneemt: tot 2019 wordt een afname van 35.000 corporatiewoningen verwacht. Dit jaar worden er mede dankzij de verkoop van de Vestia-portefeuille bijna 30.000 woningen verkocht. Die verkoop is nodig om de schulden bij Vestia op te vangen.

verkopenhuurmarkt.png

Hoe lang wachten mensen op een huurwoning?
Jaarlijks wisselt 8-10% van de huurwoningen van eigenaar, dus grofweg 200.000 woningen. Maar de vraag is groter dan het aanbod. De zoek- of wachttijd voor een woning is het kortst in het oosten van het land (1 jaar) en het langst in de Randstad (4 jaar). Maar hoe zit het dan met die verhalen dat mensen in Purmerend bijvoorbeeld 21 jaar op een woning moeten wachten? Dat klopt niet helemaal. Het punt is dat in veel gemeenten woningen worden toegewezen aan mensen met de langste inschrijf- of woonduur. Dat wil niet zeggen dat deze mensen ook 21 jaar slapend onder een brug op een huis hebben gewacht en al die jaren aan het zoeken zijn geweest. Je moet dus eigenlijk kijken naar de zoek- of wachttijd: de tijd tussen de eerste reactie op een woning en het vinden van een woning. In Purmerend is die wachttijd gemiddeld 1,9 jaar. Maar de mensen met jarenlange woonduur komen wél overal boven aan de lijst. In sommige gemeenten kiezen ze daarom voor een ander systeem: de helft wordt toegewezen aan mensen op basis van inschrijf/woonduur, de andere helft wordt verloot.

Hoeveel asielzoekers/gezinnen hebben een woning nodig?
Dit probleem met lange inschrijf/woonduur heeft op zich niets met asielzoekers te maken. Wel wordt hierdoor de groep urgentiehouders groter die voorrang krijgen. In Amsterdam bijvoorbeeld ging vorig jaar 29% van de woningen naar urgentiehouders, eenvijfde daarvan ging naar asielzoekers (dus 5% van het totaal).

Er zitten nu in 13.000 zogeheten vergunningshouders in asielzoekerscentra die wachten op een woning (en daar dus nu ook broodnodige plekken bezet houden). Dat worden er met de huidige toestroom uiteraard nog meer. Een jaar geleden werd 6% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan asielzoekers toegewezen. Naar verwachting loopt dat dit jaar op naar 10%. Volgens Aedes worden de wachttijden door de komst van asielzoekers 5-10% langer. Gemeenten moesten in de eerste helft van 2015 14.000 vergunninghouders huisvesten, ruim het dubbele van de zogeheten 'taakstelling' in de eerste helft van 2014. Vergunninghouders worden verspreid over gemeenten naar rato van inwonertal. Met de schaarste aan sociale woningen wordt daarbij geen rekening gehouden. Vooral de grote gemeente zoals Amsterdam kunnen het maar nauwelijks aan en lopen achter. Overigens lezen we in dit stuk dat de stad haar taak in 2013 al niet aankon. Hoe dat nu verder gaat kunnen we wel raden dus.

WAT IS NOU DE OPLOSSING?
Tja, meer middensegmenthuurwoningen is de langetermijnoplossing. Met dat doel voor ogen stond Stef Blok onlangs nog te lobbyen op een vastgoedbeurs om buitenlandse investeerders aan te trekken. De korte termijn kan gaan van het ombouwen van kantoorpanden (al is dat ook kostbaar en leek dat eerder nauwelijks rendabel), meer asielzoekers per woning, betere spreiding en matching, en hier nog een hele rits aan ideetjes. Misschien moet het toewijzen van woningen voor de zowel urgenten als niet-urgenten wel veranderen, meer lotingen bijvoorbeeld om ook starters een kans te geven.

In de Kamer gingen vandaag veel stemmen op voor het afnemen van de urgentiestatus van vluchtelingen. Wij vragen ons af wat dat precies oplost. De wachtlijsten voor woningen verdwijnen er in elk geval niet mee. Wel moeten die mensen dan nog langer in asielzoekerscentra blijven, en daar is nu al tekort aan opvangruimte. Te veel asielzoekers boven op elkaar = problemen hebben we de afgelopen tijd gezien. Bovendien, lang in een asielzoekerscentrum verblijven, niet werken en geen bestaan opbouwen zal later voor alleen maar meer problemen zorgen.

Reaguursels

Inloggen

Tss... 'Scheefwonder'... Dus als je niet in de hype meegaat en je je niet tot over je nek in de schulden steekt en ergens gewoon prettig woont dan ben je een scheefwoner... Niet iedereen vind het normaal om je hele inkomen op te branden aan vaste lasten

Mark van Leeuwen | 09-10-15 | 11:02 | + 0 -

@cabbit | 08-10-15 | 17:42
In de jaren zeventig kostte een beetje huis ook al snel ruim een ton terwijl een modaal salaris onder de 20k zat. Guldens wel te verstaan. Je hele inflatieverhaal raakt dus kant noch wal, want dat is maar een (klein) deel van het verhaal. De jaren zeventig is bovendien meer dan dertig jaar geleden, dus de oorspronkelijke hypotheek die deze mensen afsloten is al lang afgelost. Dat deze mensen nu minder betalen is dus iets waar ze zelf in geïnvesteerd hebben.

Het scheefwoner verhaal heeft betrekking op mensen die korting ontvangen op hun woonlasten. De term ontstond bij corporaties die woningen met korting hadden aangeboden omdat deze boven de huurtoeslaggrens voor de oorspronkelijk onvermogende huurders zaten. Naar ik aanneem zal dat wel gaan om mensen met urgentieverklaringen, want anders hoef je natuurlijk geen te dure woningen aan te bieden. Hoe dan ook, het kabinet kaapte de term en stelde dat sociale woningen gesubsidieerd zijn en dat het argument korting dus van toepassing is op alle mensen met bovenmodale inkomens.

Met dat subsidieargument zijn veel mensen, ook hier op DK, het hartgrondig eens. Zie bovenstaand stuk van Dijkman en het commentaar van Bubbelonia die er als vanouds cijfermatig weer een zooitje van maakt. Sowieso heeft Duitsland wel degelijk koperssubsidie, dus vort terug naar je hok en maak eens een keer leesbare grafieken. Waar velen het ook hartgrondig mee eens zijn is dat mensen die hypotheekrenteaftrek genieten ook subsidie ontvangen. Hetgeen dus inhoudt dat ze van mening zijn dat de prijs die deze mensen voor hun huis betaalden de juiste is en dat dientengevolge grondprijzen van € 600 of meer per vierkante meter eveneens correct zijn. Maar dan gebeurt er iets vreemds: als je er dan op wijst dat "de enige huurders die geen subsidie ontvangen" in huizen wonen waar veel minder voor de grond is afgedragen worden deze mensen boos. Het verstoort namelijk hun beeld dat zij tot de zieligste groep van Nederland behoren en alles voor anderen moeten betalen. Jammer jongens, maar ook jullie betalen op deze manier zo'n 15-20 procent te weinig huur en profiteren dus net zo hard. In werkelijkheid kosten jullie zelfs nog veel meer, want behalve voor de grond minder inkomsten aan BTW, OZB, rioolbelasting, en dat verlies aan inkomsten moet allemaal door anderen gecompenseerd worden.

Hoe dan ook, de term scheefwoner gaat inmiddels niet zozeer over hoe veel je betaalt, maar of je tot de juiste doelgroep behoort. Al betaal je ondertussen duizend euro per maand voor zo'n kippenhok, maakt je dan ook niet minder scheefwoner. Integendeel: het versterkt de typering alleen maar.

Pierre Tombal | 09-10-15 | 11:02 | + 0 -

Artikel doorgelezen, maar er klopt niet zoveel van.
De wachttijd hier en in de omgeving (randstad) op een sociale huurwoning is meer dan 5 jaar. Ongeveer 7. Als ex-gedetineerde, asielzoeker of 65-plusser krijg je voorrang. Als je dat verrekend kun je het gemiddelde omlaag halen, maar dat is goochelen met cijfers, en maakt de wachttijd voor een werkende twintiger of dertiger er niet korter op.
Het purmerend voorbeeld is stemmingmakerij. Mensen slapen weliswaar niet onder een brug, maar wel soms 5 jaar bij hun ouders, vrienden of in een caravan. De 21 jaar én de 1,9 jaar wachttijd zijn flauwekul. Mensen met een laag inkomen zijn 3 tot 7 jaar dakloos. (Of ze gaan in limburg wonen en nemen de reiskosten en tijd voor lief of gaan aan de uitkering want geen werk daar).
Meer betaalbare middensegment woningen is inderdaad een deel van de oplossing, maar de echte oplossing is gewoon meer betaalbare sociale huurwoningen bouwen. Veel meer. En heel snel. De VVD wil de huizenprijs kunstmatig hoog houden door het creeeren van schaarste, en dat kost ze mijn stem.
NB een sociale huurwoning kost doorgaans 500 p.m. voor een twee kamer woning en 700+ euro voor een tweepersoonswoning of kleine eengezinswoning. Voor mensen met een uitkering of minimuminkomen is dat tweederde of driekwart van hun inkomen. Dat is moeilijk nog een sociale huurwoning te noemen. En de huurprijs stijgt alleen maar, met zo'n 50 euro per maand per jaar.
Dan zijn mensen met een koopwoning en hypotheek een stuk goedkoper uit. Waarom heten mensen die 2000 netto per maand verdienen en 800 sociale huur betalen trouwens "scheefhuurders" en mensen met een koopwoning (babyboomers die een huis in de jaren '70 of '80 gekocht hebben toen het de helft of een derde kostte inc inflatiecorrectie) die 2000 (of veel meer) netto per maand verdienen en 600 (of veel minder) hypotheek betalen niet?

cabbit | 08-10-15 | 17:42 | + 3 -

In dit artikel staat: "naar verwachting 43.000 asielzoekers die er dit jaar bijkomen"
Maar hoe komt u daar nou toch bij..?

Immers: per week komen er nu al meer dan 4000 binnen (bron: Telegraaf) , dus dat is ongeveer 200.000 per jaar; Die mogen over een paar maanden hun famie hierheen halen (gemideld nog 3 elk erbij) dus dat wordt dan dus 4x 200.000 oftewel meer dan Driekwart Miljoen immigranten..!!

Die krijgen genmiddeld 4 of 5 kinderen terwijl wij er maar gemiddeld 1,7 hebben.
Ergo: Over een jaar of 10 a 15 (of eerder!) kunnen we onze biezen hier pakken; temeer daar de grijse golf dan ook nog gaat uitsterven.
Wij Nederlands schapenvolk worden een minderheid in eigen land..!!

telelezer | 08-10-15 | 17:05 | + 4 -

@De Treinende Rechter | 07-10-15 | 22:15

Vanwege uw BKR notering ?

De gezellige Syrier | 08-10-15 | 16:02 | + -3 -

Oh en dit klopt uiteraard ook niet:

"Dit [middensegment op de huurwoningmarkt] is overigens het enige segment op de Nederlandse woningmarkt dat niet gesubsidieerd is (geen hypotheekrenteaftrek, geen mogelijkheid voor huursubsidie en niet gebouwd met goedkoop geld)".

Het verschil tussen een kleine eengezinswoning met een begane grond oppervlak van 40m² (grofweg b x h = 4m x 10m) en een grote eengezinswoning met een begane grond oppervlak van 50m² (5m x 10m) is slechts 7% meer stenen. Het prijsverschil in de woningen loopt hier echter al snel op naar 40% en hoger en dat is niet omdat de bouwer dan meer winst maakt maar omdat op basis van de doelgroeptypering die aan de woning wordt gekoppeld een hogere grondprijs in rekening wordt gebracht. Anders gezegd: voor de woning in het middensegment krijg je korting op de grondprijs en dat is binnen de definitie die hier op DK met zoveel liefde gehanteerd wordt dus subsidie.

Pierre Tombal | 08-10-15 | 15:59 | + -3 -

Het laatste is geen heerlijk plan voor de integratie maar het eerste ook niet, bij sociale huurwoningen worden ze vaak toch allemaal in dezelfde wijk gepropt (hallo kanalen eiland) waarnaar ze alsnog hun eigen cultuur behouden

niemand specifiek | 08-10-15 | 15:17 | + 0 -

@Superbowl | 08-10-15 | 13:48
Dat verschil lijkt me wat groot om realistisch te zijn. Maar reken even twee keer minimumloon en je bent met zekerheid de huurtoeslag kwijt, want samen meer dan modaal. Het gevoel kan zich dan gaan opdringen (dat is althans de bedoeling) dat de woning de € 250 die jij dan ineens meer moet betalen dan je buurman dat geld niet waard is.

En ja, die A-locatie. Het zou een extra drijfveer kunnen vormen om mensen uit goedkope huurwoningen te lokken, maar dat is niet hoe de overheid het allemaal bedacht heeft. Met name in de grote steden wordt namelijk zoveel mogelijk gemikt op het mengen van verschillende groepen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon. Sociale woningen naast CS is in hun optiek belangrijk voor integratie. Echt werken doet het uiteraard niet (zie sharia-driehoek etc), maar in het concept zitten wel meer hiaten welke zich met name wreken in een stad als Amsterdam en waar onbetaalbaar vastgoed een scherpe tweedeling veroorzaakt tussen jetset en verongelijkt armoedig paupervolk dat zich kennelijk dusdanig verveelt dat ze constant de rest van Nederland de les moeten lezen (Gario bijvoorbeeld), terwijl de middenklasse die daar rust in had moeten aanbrengen naar plaatsen als Almere en Purmerend is verdreven.

Pierre Tombal | 08-10-15 | 15:10 | + 2 -

@ Zathras | 07-10-15 | 22:34

Interessante wending, wat is daar dan niet sociaal aan, uw stelling roept veel vragen op.

De gezellige Syrier | 08-10-15 | 14:49 | + -1 -

@ De Treinende Rechter | 07-10-15 | 22:15

Een BKR noteringkje?

De gezellige Syrier | 08-10-15 | 14:48 | + -1 -

@pierre tombal
Misschien een idee om dan maar eens te stoppen met sociale huur op a locaties. Zodra men een verdienende partner heeft kiest men zo voor particuliere huur +- 1500e in de binnenstad ipv een bijlmerflat

Superbowl | 08-10-15 | 13:48 | + 0 -

Door bemoeienis van de overheid zijn de prijzen in NL het dubbele, en omdat dat weer niet te betalen is komen ze met Hoersubsidie en HRA.
@Vogelbeest | 08-10-15 | 08:24

Dat is dus niet juist. De prijzen in de sociale huur zijn expres zo hoog om te zorgen dat mensen met meer geld de woningen niet willen. Aanvullend is in de woningwet vervat dat corporaties de plicht hebben voorrang te verlenen aan mensen die recht op huurtoeslag hebben. In de regel geldt voor acceptatie van een corporatiewoning daardoor altijd een maximum jaarinkomen die het feitelijk onmogelijk maakt dat je geen huurtoeslag gaat ontvangen.

Evenzo bestaat hypotheekrenteaftrek niet omdat de huizen te duur zijn, maar zijn de huizen duurder gemaakt omdat hypotheekrenteaftrek bestaat. Sinds de Paarse kabinetten zijn gemeenten ook voor een groot deel afhankelijk gemaakt van die hogere huizenprijzen, waarbij alleen geen rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat er in de toekomst ooit iets mis zou kunnen gaan met deze inkomstenbron - voor het geval je mocht denken dat Wim Kok (ING) en Gerrit Zalm (ABN) economische genieën zijn of waren.

Huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek zijn dus geen correcties op overbeprijzing, zoals jij stelt, maar middelen om het huisvestingsbeleid van de overheid te ondersteunen of zelfs forceren.

Overigens zorgt de hypotheekrenteaftrek er dus wel voor dat het voor (buitenlandse) investeerders weinig interessant is om in Nederland huurhuizen voor het middensegment te realiseren. Je ziet dit ook bij corporaties die woningen boven de liberalisatiegrens aanbieden: er bestaat feitelijk geen aanbod tussen € 710 en € 1.000+. Een particulier kan namelijk wel een huis kopen waar hij effectief € 800 per maand voor betaalt, maar iemand die dezelfde woning wil verhuren zit dan al snel op 15% hogere representatieve kosten voor de aanschaf. De woningen worden dus al snel te duur, of je hebt een woning die eigenlijk in de sociale sector thuishoort maar voor een hogere huur in de markt wordt gezet. Conclusie: wie in Nederland meer dan € 710 huur betaalt is een dief van zijn eigen portemonnee.

Pierre Tombal | 08-10-15 | 13:35 | + 0 -

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ook dit stuk de asielproblematiek probeert te verdoezelen.

wooky | 08-10-15 | 12:20 | + 0 -

@ FW Ta-183 Huckebein | 07-10-15 | 22:05

"2) scheefwoners zijn de enige zonder subsidie.... hoezo scheef?"

Dat klopt bijna helemaal! Zelfs al wonen ze (door huurverhoging) helemaal niet meer scheef ;-) Dan heb je nog belangenclubs die de garanties voor WoCos en de gunstige voorwaarden waaronder zij kunnen bouwen ook als subsidie zien. Tja, daarover kun je discussieren.

Maar, er is natuurlijk nog een groep die helemaal niks krijgt en wel alles mag betalen. Deze groep wordt altijd "vergeten" in de discussie. De huurder die gewoon een particuliere woning huurt (soms van een woningcorporatie - want die verhuren vaak ook particulieren/geliberaliseerde woningen -, soms van een belegger, soms van een particulier, ga zo maar door). Eigenlijk kun je dus, als je het hebt over "wie betaalt en wie profiteert" op de huizenmarkt beter als volgt indelen: postimg.org/image/a6hb9c5fb/

Bovendien betalen zelfs de scheefhuurders met de laagste inkomens jaarlijks zo'n €4.000 mee aan de hypotheekrenteaftrek, en krijgt daarvoor niks terug (geen HRA want geen hypotheekschuld, en geen huurtoeslag want het inkomen is te hoog en/of de woning te duur). €4.000 per jaar is >€300 per maand. Tel je dat nog eens bij de huur op als een soort 'huurboete', dan woont ineens niemand meer scheef.

@Dijkman,

Leuk om de cijfers eens in internationaal perspectief te zien. Afhankelijk van welke pet men op heeft kun je zo eindelijk eens zien of we in Nederland nou echt zo slecht/goed bezig zijn als we onszelf aanpraten.

Wat wel grappig is: Het lijkt er op of de hypotheekrenteaftrek ook hier zijn lelijke hoofd laat zien: In landen met hogere hypotheeksubsidies is de woonquote hoger (wonen is dus duurder tov het huishoudinkomen), zijn meer sociale huurwoningen (nodig?) en zijn minder huizen in bezit van burgers. Zie woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2... - Wat nou oorzaak is en wat nou gevolg is, dat mag Joost weten. Maar dat de hypotheekrenteaftrek samenhangt met veel zaken die we als samenleving helemaal niet (moeten) willen op de huizenmarkt, dat lijkt toch wel vrij duidelijk. Ik verbaas me er elke dag weer over dat niemand die discussie durft te voeren.

bubbelonia | 08-10-15 | 11:27 | + 4 -

@Wij vragen ons af wat dat precies oplost."

Een gelijke urgentie voor bestaande inwoners en nieuwe inwoners lost in elk geval op dat de nieuwe inwoners minder scheef worden aangekeken als profiteurs en méér als een begin waarin je duidelijk wordt gemaakt dat je ook hier gewoon hard moet werken om iets leuks voor elkaar te boksen. Daarbij wordt het land zo weer een stukje minder aantrekkelijk voor gelukseisers. Terwijl échte vluchtelingen die van goede wil zijn en hun best willen doen om er zelf iets van te maken, daar méér kans op hebben doordat ze worden gezien als volwaardige burgers die niet worden beoordeeld op wie ze zijn maar op wat ze DOEN.

Joris Draaksteker | 08-10-15 | 11:18 | + 1 -

In dit verhaal valt een beetje weg dat veel sociale huurwoningen duurder worden door upgrades.Een nieuwe CV in plaats van een gaskachel,een lift etc. . Op zich verbeteringen maar vaak slecht onderhouden.Gezien de nieuwe bijstandsregels van het kabinet zijn gemeentes niet tuk op het bouwen van sociale huurwoningen.Andere sociale problemen maar buiten beschouwing gelaten.De enige scheefwoners in de sociale huurwoningen zijn de mensen die het zonder toeslagen niet kunnen betalen.Waarom via woningen nivelleren.
Het aanpakken van scheefwoners voegt alleen maar toe aan de grote druk die toch al middeninkomens ten deel valt:baanonzekerheid ,geen inkomensgroei,zzp"erschap ,hoger lasten voor zorg etc. .Een oplossing zou kunnen zijn verkoop de woning aan de bewoner en belast de winst bij doorverkoop.En voor elke verkochte woning bouw in het groen een nieuwe.Logistiek zou het veel oplossen als middeninkomens in de grote stad konden wonen.
In Nederland zijn te veel ambities die de woningmarkt verpesten: nivelleren,milieu(landschap),geldzucht,politiek en maakbaarheid.

arlen | 08-10-15 | 10:58 | + 0 -

Vogelbeest | 08-10-15 | 08:24
Die lage huurprijzen zijn er inderdaad in Deutschland, maar niet overal. Als ZZPende codeklopper of daytrader, die van huis uit werkt, kan men idd juweeltjes huren voor een paar euro. Maar wel in de dunbevolkte gebieden! Dus niet in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt am Main. En ook niet in cultureel interessante steden als Köln, Passau, Heidelberg, Koblenz. Daar zijn de prijzen net zo hoog als in NL. Verkijk u ook niet over het gebrek aan gastvrijheid in veel dunbevolkte streken van Deutschland, het liefst zien ze je hielen.

Rätselhaft | 08-10-15 | 10:58 | + 1 -

@rickierick, iedereen vergeet even voor het gemak dat je ook met je vriendin er kunt gaan wonen.. Ken weinig mensen die na hun studie in hun uppie de huur ophoesten.

Superbowl | 08-10-15 | 10:19 | + 0 -

Gemeenten verkopen bouwgrond voir 7 a 800 per m2. Als je daar een postzegelwoning op wil zetten, incl openbare ruimte, dan kom je op een grondprijs van 150.000. Dan nog een woning erop van 300 per kuub. Totaalprijs 210.000. Dat is bij 3% rente al 500 per maand excl onderhoud en winst voor de cooperatie. Gemeentes hebben sociale woninbouw de nek om gedraaid. Niet de cooperaties of de projectontwikkelaars!!

Yohean | 08-10-15 | 10:07 | + 7 -

Vogelbeest | 08-10-15 | 07:57
Een verademing om te horen en natuurlijk is dat ook de oplossing voor Nederland.
Dus weg met die geleide planwoningmarkt en weg met het NL communisme.

Atlas Shruggs 10 | 08-10-15 | 10:03 | + 4 -

79 jaar hebben opeenvolgende regeringen de tijd gehad om de woningnood op te lossen na de oorlog. Maar ja, als er voldoende betaalbare huurwoonruimte zou zijn, hoe stuwen we dan de prijs van koopwoningen naar een belachelijk niveau, dus waarom zouden we het doen? Nu er ineens een paar duizend asielzoekers voor de deur staan moeten we haastig gaan bij- en ombouwen en dan lossen we het wel op. Het spijt me, maar ik geloof het niet.

klaas.heitinga | 08-10-15 | 09:54 | + 9 -

Onderliggend probleem is in alle gevallen het tekort aan woningen, dit geldt in alle sectoren.

Even een paar puntjes uit de losse pols:

Vier jaar wachttijd voor een fatsoenlijke sociale huurwoning in de Randstad? ROTFLMFAO
Voor een 1-kamer woning met een huur van €600,-, gelegen naast deze prachtige markt,
www.youtube.com/watch?v=QjzNnfIirm0
geldt al een wachttijd van 2+ jaar.
www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenhei...

Hoe goedkoop is een goedkope sociale huurwoning, (tot €389) (ex energie, water, gem. belastingen, verzekeringen, huurdersonderhoud), afgezet naar het minimumloon van 1366 netto, dan wel een sociale uitkering van 913 netto? Hoe verhouden deze inkomens zich tot een 'betaalbare sociale huurwoning' (tot €597)? Hoezo betaalbaar?

Particulier initiatief is heel moeilijk, in uitbreidingsgebieden voor sociale woningbouw, waar alleen maar (middel)hoogbouw gebouwd mag worden. Weinigen hebben de daarvoor benodigde miljoenen op de plank liggen. En op particuliere huisjesmelkers, welke zich ontfermen over de bestaande woningvoorraad, zit niemand te wachten!

Rätselhaft | 08-10-15 | 09:26 | + 1 -

De meeste vrije sectorwoningen kosten zo 800-1000 euro per maand. Zonder hypotheekrente of huursubsidie zoals aangegeven. Dit moet je dus van je nettoloon betalen. Stel je verdient 3000 euro per maand (op papier bijna 3x een bijstandsuitkering), dan hou je daar (zonder pensioenaftrek) zo'n 2200 netto van over. Dit betekent met een huur van 1000 euro per maand een woonquote van 45%, kom daar maar eens mee aan bij de hypotheekverstrekker...

Rickierick | 08-10-15 | 09:15 | + 9 -

Zet ze maar in containerparken ver weg. Want integreren zullen ze toch nooit doen, dat zie je al met de turken en marokkanen. Het enige contact dat ze met de nederlandse samenleving willen loopt via de sociale dienst.

sinar2 | 08-10-15 | 08:56 | + 17 -

@Spinazi | 08-10-15 | 00:17 | + 14 - Jij slaat de spijker zó ontzettend op zijn kop! En dat komt allemaal door overheidsbemoeienis. Alles moet gestuurd worden in NL.
In Duitsland en België bemoeit de overheid zich haast nergens mee. Er zijn huizen genoeg en het kost maar de helft als je uitkijkt waar je gaat zitten.
Door bemoeienis van de overheid zijn de prijzen in NL het dubbele, en omdat dat weer niet te betalen is komen ze met Hoersubsidie en HRA.
In +49 en +32 is er geen subsidie te vinden en iedereen kan betaalbaar wonen waar hij wil.

Vogelbeest | 08-10-15 | 08:24 | + 9 -

Als je de markt ruimte geeft wordt het vanzelf opgelost.
In +32 bemoeit de overheid zich niet met de woningmarkt, uitgezonderd de echt zwakke gevallen.

Huizen zijn groter en goedkoper. Niemand heeft ooit van een "tekort" gehoord. Iedere particulier kan een verkavelingsaanvraag voor een weiland indienen en dan worden er gewoon het soort huizen gebouwd waar op dat moment het meeste vraag naar is.
Vraag-aanbod-oplossing

Geen cent subsidie.

Vogelbeest | 08-10-15 | 07:57 | + 12 -

FW Ta-183 Huckebein | 07-10-15 | 22:05 |
Yep! Inderdaad. Iedere immigrant krijgt een voorlopige verblijfsvergunning. Pas na bewezen acceptatie van onze normen en waarden plus geen crimineel handelen kan die na 10 jaar worden omgezet in een permanente verblijfsvergunning waarna pas gezinshereniging kan plaatsvinden. En al het geld dat de immigrant verbrand is een lening die hij/zij net als een student etc moet terugbetalen.
Het is mij een raadsel waarom dat nooit is ingevoerd, overheid had waarschijnlijk genoeg geld.

P.redgleuf | 08-10-15 | 06:58 | + 16 -

Genoeg inkomens waarmee je niet de sociale woningmarkt binnenkomt, en qua koop alleen een garagebox kunt kopen.

jcvjcvjcvjcv | 08-10-15 | 05:46 | + 8 -

Interessant verhaal en cijfers. Maar waarom wil de VVD minder sociale huur, als er nog veel vraag naar is? De sociale huur die 20 jaar geleden gebouwd is, kost nu toch geen extra geld meer (afgezien van mogelijke huursubsidie)? Of vervangen ze nog steeds huizen waarvoor weer nieuwe subsidie nodig is? Als je ziet dat er ruim 800 euro betaald wordt voor woningen die ooit als sociale huur gebouwd zijn, dan komt er ruimschoots voldoende geld binnen om die subsidie te compenseren.

Janloel7282 | 08-10-15 | 05:30 | + 11 -

'Hoe gaan we met integratie om? Voor wie en hoe groot moet onze verzorgingsstaat zijn? Met wie willen we solidair zijn?'
Zo maar een paar logische vragen stellen, vuile racist!

Harry Turtle | 08-10-15 | 00:20 | + 11 -

Ook ik betaal inmiddels meer dan de maximale huurprijs. Toch ben ik een scheefhuurder in een sociale woning. Overigens kan ik niet kopen, al zou ik willen. Op de private markt huren is nagenoeg onbetaalbaar.

Spinazi | 08-10-15 | 00:17 | + 33 -

Goed verhaal, het toont maar weer eens aan hoe krom ons woningstelsel is. Een volkomen uit de klauwen gelopen sociale huursector en veel te dure grond door kunstmatige schaarste. Overigens: de impact van asielzoekers op de woningmarkt is blijkbaar niet zo groot, maar er is toch een goede reden om asielzoekers geen urgentie te geven. Rechtvaardigheidsgevoel. En hoewel dat wellicht een subjectief gegeven is, is het toch een goede zaak. Het maakt asielzoekers duidelijk hoe de zaken hier liggen en dat de huizen hier niet aan de bomen groeien. En het maakt de toegenomen immigratie voor de inwoners hier wat makkelijker te verteren. Niet veel, wel een beetje.

Muxje | 08-10-15 | 00:01 | + 21 -

En sociale huurwoningen zijn verre van sociaal

Zathras | 07-10-15 | 22:34 | + 15 -

Zoals bij alles kunnen we hier ook weer de schuld bij de gemeentes leggen, die zitten met te dure grond posities.
Gaan dus voorlopig niets laten bouwen.
Minder regels en afschrijving van vierkante meter prijs geeft meer mensen de kans wat te bouwen waardoor er meer verschuiving is op de markt.
Blij dat ik 20 jaar geleden wat gekocht heb, nadeel is dat die jong nooit meer weggaan:-(

Zathras | 07-10-15 | 22:33 | + 6 -

@ een_mike | 07-10-15 | 22:03 | + 2 -

correct, ik ken meerdere voorbeelden en betaal zelf ook al meer dan 800 euro voor mijn 'sociale huurwoning' die ik niet kan kopen.

De Treinende Rechter | 07-10-15 | 22:15 | + 30 -

1) middeninkomens hebben netto maar iets meer dan een Bijstander met alle toeslagen en vrijstellingen
2) scheefwoners zijn de enige zonder subsidie.... hoezo scheef?

en asielzoekers: gewoon een tijdelijke verblijfsvergunning, net zolang tot het in hun thusland weer veilig is. Scheelt pakken met geld, je hoeft niet al te veel woningen te bouwen; en alle gelukszoekers gaan stande pede naar Duitsland, Zweden etc Probleem opgelost

FW Ta-183 Huckebein | 07-10-15 | 22:05 | + 50 -

Wat altijd vergeten wordt te melden, waarschijnlijk omdat het zo absurd klinkt maar toch echt waar is: of iets als sociale huurwoning wordt gezien wordt bepaald aan de hand van de huurprijs op moment van INGANG van de huurcontract (kan dus 10 jaar geleden zijn) er zijn dus al veel huren die inmiddels boven €710,68 zitten mede door de inkomensafhankelijke huurverhoging, die TOCH nog steeds als sociale huur in de boeken staan, en waar de "criminele scheefhuurder" dus gewoon een "vrije sector-prijs" betaalt. Look it up, het is echt waar...

een_mike | 07-10-15 | 22:03 | + 54 -

Onroerend goed kartel.

De onroerend goed bobo's zijn één van de weinigen naast de werkgevers die wat aan asielzoekers hebben.

Het klootjesvolk betaalt het gelag, zoals gewoonlijk.

ProAsfalt | 07-10-15 | 22:01 | + 30 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken