Welkom bij het toeslagencircus van Nederland rondpompland

Uitzichtloos
Uitzichtloos
We've created a monster, dat moge duidelijk zijn als we het over ons inkomensondersteunende, nivellerende, koopkrachtreparerende toeslagenstelstel hebben. Wisten we natuurlijk al lang en vandaag zien we het nog eens fijntjes verbeeld in bovenstaand plaatje (vooruit, nog een dan) van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (Actal). Het rapport met als centrale onderzoeksvraag 'Hoe ervaren burgers regeldruk als gevolg van de koppeling van de uitgewerkte regelingen aan het inkomen van de burger en welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze ervaren regeldruk te verminderen?' is verder niet zo heel boeiend. De vraag hoe burgers regeldruk ervaren, hadden wij ook wel kunnen beantwoorden. Ze worden er knettergek van, aangezien we leven met een enorm bureaucratisch apparaat van verschillende loketten met ieder een eigen caseklantzorgvraagmanager en waar voor elke maatregel die we invoeren om uitkeringen te beperken een nieuwe in het leven wordt geroepen om ongewenste effecten te dempen (recent voorbeeldje: verhoging AOW-leeftijd -> overbruggingsuitkering AOW). Er zijn zo'n beetje 27 inkomensondersteunende regelingen (let wel: Actal telt niet alleen toeslagen mee maar ook fiscale maatregelen als heffingskortingen en hypotheekrenteaftrek; zie ook het overzicht onder dit topic). Deze zijn volstrekt ondoorzichtig en bovendien blijken juist de groepen voor wie de maatregelen zijn bedoeld vaak niet te weten dat ze bestaan. Wij hadden inderdaad ook nog nooit van de Ooievaarspas gehoord. Iedereen is het er het wel over eens dat dit anders moet. Alleen weet niemand precies HOE.

Ook Actal biedt hier niet al te veel inzichten over. Eén inkomensloket, één casemanager en één datum van uitbetalen zou nog enigszins haalbaar moeten zijn (en ook al voorgesteld door de commissie-Van Dijkhuizen). Maar het hanteren van één inkomens- en vermogensdefinitie wordt al lastiger. Niet iedereen met hetzelfde (bruto)inkomen heeft hetzelfde te besteden dus deze definities zijn in het leven geroepen om op verschillende niveaus het inkomen te repareren. Over het belangrijkste, het vereenvoudigen van het aantal regelingen, komt Actal ook niet veel verder dan een slag in de lucht. 'Ondanks het besef dat de vereenvoudiging niet gemakkelijk gerealiseerd kan worden, is het van groot belang dat de hervormingen opgestart worden en wellicht over een langere termijn planmatig worden aangepakt. Hiervoor zou een plan moeten worden opgesteld in goede afstemming tussen het rijk, de gemeente en uitvoerende instanties.'

Juist. Een plan.

Vereenvoudigen?
Maar dat plan is er al lang. De commissie-Van Dijkhuizen heeft zich immers recent nog over de hervorming van ons belasting- en toeslagenstelsel gebogen (lees vooral hfd 5 over ons toeslagenstelsel nog eens, pdf hier te vinden). Een van de belangrijkste voorstellen van de commissie was om zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en een 'ouderencomponent' te combineren tot één toeslag: de huishoudentoeslag. Omdat deze toeslagen allemaal andere regels rond het afbouwpercentage hebben is werken voor lage inkomens vaak niet lonend (de wel bekende armoedeval of poverty trap). In die nieuwe, gecombineerde huishoudentoeslag zou dit één afbouwpercentage worden.

Maar helaas: het bleek gewoon te ingewikkeld, moesten Asscher en Wiebes dit voorjaar nog concluderen. De bottleneck: het zou 'export' van uitkeringen doen toenemen. 'Indien de verschillende componenten van de huishoudentoeslag niet van elkaar zijn te onderscheiden, zullen zij worden beschouwd als één uitkering die in zijn geheel exporteerbaar moet zijn volgens het meest gunstige exportregime van de betrokken toeslagen. Dit zou niet alleen een forse stijging van de uitgaven aan toeslagen in het buitenland betekenen, maar ook leiden tot een complexe uitvoering.'

Mkay.

Afschaffen dan?
En wat als we dan gewoon alle toeslagen afschaffen en de inkomensbelasting verlagen? Was het maar zo eenvoudig. Van Dijkhuizen schreef daarover: 'In de inkomstenbelasting is sinds de wet IB 1964 juist een beweging gemaakt van een gezinsheffing naar een indivi­duele heffing. Het terugdraaien van deze ontwikkeling door het afschaffen van het toe­ slagenstelsel zal leiden tot gecompliceerde wetgeving om de draagkrachtcorrectie en inkomensondersteuning bij dezelfde groepen te laten neerslaan als thans het geval is. Afschaffen van de verschillende toeslagen, waarbij de opbrengst wordt teruggesluisd in lagere belastingtarieven, slaat dan ook zeer negatief neer bij de laagste inkomens zoals figuur 5.2.1 laat zien.' En dan moeten er dus weer regelingen komen om de koopkracht voor de laagste inkomens te repareren. Datzelfde probleem verwachten wij ook bij het vaker voorgestelde basisinkomen (of dat basisinkomen zou dan weer zo hoog moeten worden dat het én onbetaalbaar wordt én de prikkel om te gaan werken wegneemt).

Het probleem is dat we enerzijds eenvoud willen en anderzijds met iedereen rekening willen houden. Kijk alleen al naar de jaarlijkse dans rondom de 100 (honderd!) koopkrachtplaatjes van de 'meest voorkomende huishoudtypen'. Voor vrijwel elk huishouden is inmiddels wel een tegemoetkoming gecreëerd. Overigens zijn we hier niet uniek in, kijk maar naar bijvoorbeeld België en het Verenigd Koninkrijk (seriously, cold weather payment?). Elke poging om het stelsel te verbeteren en effectiever te maken (heffingskortingen, invoer toeslagen) lijkt alleen maar averechts te werken. Hoe komen we hier ooit uit?

regelingen-1.png
regelingen-2.png

Reaguursels

Inloggen

die misplaatste bezorgdheid voor de laagste inkomen moet maskeren dat de focus helemaal niet ligt op werkenden maar op niet-actieven. voor alle werkenden is de uitruil van aftrekposten en toeslagen tegen een inkomstenbelastingtarief van 15% voordelig. dat werkt inderdaad denivellerend, maar zal de economie met een geschatte 6 tot 8 procent doen groeien. politiek loont het echter om te concentreren op niet-actieven en een aftrekposten en toeslagen circus op te tuigen waarin ook nog eens een trouw ambtenarenleger emplooi kan vinden. een bureaucratie is nu eenmaal veiliger dan een samenleving bestaande uit mondige, zelfstandige burgers.

minimá-armezusvan.. | 05-09-14 | 13:31 | + 2 -

het zal niet veranderen ben ik bang

ik gok dat het mede komt omdat de polletiek juist wil dat we kinderen blijven maken, zodat de belastinginkomsten worden gegarandeerd door de toekomstige loonslaven.

wanneer heb je ooit ergens gewenste krimp gezien? alles moet groeien groeien groeien.

het leven voor de individualist (die we door de sexuele revolutie steeds meer hebben, als de liefde voorbij is gaat men tegenwoordig scheiden) wordt steeds zwaarder belast, gezinnen hebben meer voordeeltjes.

neem nu de afvalstoffen heffing. je betaald voor 1 persoon, of voor 2 en meer.

zo betaal ik met een volle zak in de week, 3 euro per zak.
terwijl het grote gezin wellicht op 30 cent zit.

hoezo ''de vervuiler betaald?''
hoe bedoel je, overbevolking?

daarbij mis ik in dit verhaal het eigen vermogen.
toeslagen zijn daarvan afhankelijk. het wordt dus niet gestimuleerd om zuinig te zijn/ sparen.
leef liever op de pof, eet maar uit de staatsruif zolang uw spaargeld onder de 22k blijft.
niet bepaald Nederlands...

Van Nostrand | 05-09-14 | 10:26 | + 5 -

Schaf alle toeslagen, subsidies, aftrekposten enz. af hef maar 20% belasting en hop economie trekt weer aan en werkgelegenheid neemt weer toe. Doe gelijk een verplicht vignet voor Ausländer invoeren en wij zijn allemaal blij. O en zorg mag ook goedkoper dus niet meer allemaal van die maatschappen in ziekenhuizen waarbij de artsen meer dan een veelvoud verdienen van wat ze 10 jaar terug verdienden.

Ingpe | 04-09-14 | 21:13 | + 6 -

@kapotte_stofzuiger | 04-09-14 | 15:47 en Verloren_onschuld | 04-09-14 | 15:48: Moet u beiden nou eens even goed luisteren, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we in dit land de problemen daadwerkelijk gaan oplossen!
 
Want wat denkt u wel?! Een eenvoudig belastingsysteem (totziens, 75% van de ambtenaren bij de fiscus) dat iedereen begrijpt (de groeten, hele sector van belastingadviseurs en 50% van de accountantskantoren). Het idéé!
 
Hoe moeten die verdomde hippies dan geld afpakken van dat deel van de bevolking dat wel werkt?

pietvanvliet | 04-09-14 | 20:46 | + 9 -

Oorlog is een vreselijk middel, maar de enig mogelijke oplossing.

omineuze omnipotent | 04-09-14 | 20:10 | + -6 -

@Coolkip
Moord en vernietiging als oplossing van wereldproblemen laten aan onze rode vrienden van de collectivistische heilstaten over, zoals Mao en Hitler.

omineuze omnipotent | 04-09-14 | 20:09 | + 2 -

@Coolchwip_ | 04-09-14 | 18:56
Je onderschat het positieve effect van alle gevluchte politici.

Dömper | 04-09-14 | 19:21 | + 7 -

Zou je wel willen we | 04-09-14 | 18:39
Dat doet een vrije markt ook. Moord en vernietiging als oplossing van wereldproblemen, schei uit man.

Coolchwip_ | 04-09-14 | 18:56 | + 4 -

@coolchwip:

Sorry voor jou maar een stevige oorlog zou heel veel wereldproblemen oplossen. En doen we dat niet zelf dan doet een of ander virus het wel voor ons.

Zou je wel willen we | 04-09-14 | 18:39 | + 0 -

Men denkt nog steeds dat door het toevoegen van regulering en bijbehorende inzet van ambtenaren om toezicht te houden het systeem beter wordt. Enige dat nodig is, is een rode pen. Schrappen al die wetgeving. Heb je dan pech gehad? Jammer voor je, vind je eigen manier. Het is jouw leven, maak er wat van.

Met een minimuminkomen moet je geen kinderen nemen, daar heb je simpelweg de centen niet voor. Wel kind krijgen? Prima, kind afnemen en ter adoptie aanbieden. Moet je opletten hoe weinig jankers er in die minimagroep dan overblijven. Kortom, dan heb je de mensen te pakken die het echt moeilijk hebben. En die moet je helpen en niet alleen geld toestoppen.

@kapotte_stofzuiger. Dat politieke partijen er niet aan willen, wil niet zeggen dat het een slecht idee/systeem is. Vaak zegt het eerder dat het een goed systeem is.

DenSchuldenaer | 04-09-14 | 18:36 | + 1 -

omineuze omnipotent | 04-09-14 | 16:04
Joh, rot op met je oorlog. Volgens mij snap je niet wat je zelf voorstelt.

Coolchwip_ | 04-09-14 | 17:25 | + -1 -

Niet alleen de handhavingsdruk door de complexe regelgeving die wordt neergelegd bij het ambtenarenapparaat, maar ook de fraudegevoeligheid en onrechtmatigheden van het hele toeslagsysteem én er is nog eens sprake is van een flinke inkomensscheefgroei door de inkomensafhankelijkheid, die maken dat dit systeem moet worden afgeschaft of zeer versimpeld.
Deze doorgeslagen nivellering moet stoppen.

AbleArcher13 | 04-09-14 | 17:24 | + 7 -

"Afschaffen van de verschillende toeslagen, waarbij de opbrengst wordt teruggesluisd in lagere belastingtarieven, slaat dan ook zeer negatief neer bij de laagste inkomens."

Met dit 'argument' gebeurt er dus niks, nooit, op geen enkel gebied. Het typische 'licence to do nothing' van politiek Den Haag. 'k Heb jarenlang minder dan het wettelijk minimumloon verdiend/gekregen en kwam zonder al die onzintoeslagen prima rond. Kwestie van met geld om kunnen gaan, niet boven je stand leven en geen kinderen/auto/koophuis/etcetera nemen wanneer je dit niet kunt betalen.

Toon als overheid godverdomme nu eens ballen en pak die zooi aan. Het huidige rondpompsysteem is verrot, onhoudbaar en oneerlijk bovendien. Waarom moet ik als belastingbetaler meebetalen aan andermans wensenlijstje?

Rémy Martin ® | 04-09-14 | 17:07 | + 16 -

@Mahatma | 04-09-14 | 16:03
Ook een uitkering is bruto; ja, het rondpompcircus is nog idioter dan hierboven geschetst.

kapotte_stofzuiger | 04-09-14 | 16:26 | + 12 -

Ergo Oorlog

omineuze omnipotent | 04-09-14 | 16:05 | + 2 -

Oorlog is de enige oplossing. Daarna kunnen we weer vers beginnen. De gebruikelijke 3 jaarlijkse grote schoonmaak die nodig is bij alle grote organisaties (zoals bedrijven) is niet mogelijk bij de overheid omdat de dwingeland: "er moet geld overblijven aan het eind van het jaar" , er niet geldt.
We hebben een democratische onevenwichtigheid dat de minderheid betaald voor de meerderheid, en dat gaat democratisch nooit ophouden.

omineuze omnipotent | 04-09-14 | 16:04 | + 12 -

kapotte_stofzuiger | 04-09-14 | 15:47 | + 0 -
Maar dat is zielig voor de minima want zij betalen geen belasting...

Mahatma | 04-09-14 | 16:03 | + 4 -

Het aantal immigranten zal alleen maar toenemen. Het land dat de beste uitkeringen en bijbehorende toeslagen heeft is de zonnekoning. Sinds 2000 staat dat aantal op 2.001.737.

duitse herder | 04-09-14 | 15:56 | + -1 -

@Verloren_onschuld | 04-09-14 | 15:48
Alleen het aantal bijstandstrekkers is al goed voor 7 Tweede Kamerzetels.

kapotte_stofzuiger | 04-09-14 | 15:55 | + 13 -

@Verloren_onschuld | 04-09-14 | 15:48
Binnen 5 jaar zitten 2 landelijke verkiezingen, geen politieke partij die zich daar aan wil branden. Als politicus wil je immers niet al te afhankelijk van toeslagen zijn.

kapotte_stofzuiger | 04-09-14 | 15:51 | + 6 -

Het is op zich niet zo lastig. IB drastisch verlagen en toeslagenonzin afschaffen. Dan accepteren dat er een bepaald deel van de populatie is waarmee je geen fuck kunt en die geld kost. Daar opslag voor realiseren binnen IB met als voorwaarde dat dit geld beschikbaar komt voor 4 jarige programma, die bij objectief slagen ( meer aan het werk, minder armoede, minder criminaliteit) verlengd kunnen worden. Uit dit geld mag niet door de politiek geroofd worden en de politiek mag enkel aangeven waarop meer of minder ingezet gaat worden.

Binnen 5 jaar is NL weer een enorm welvarend land.

Verloren_onschuld | 04-09-14 | 15:48 | + 22 -

Simpel: 1 belastingtarief voor iedereen, ~35% (uit de lucht gegrepen percentage).

Voor iedereen die onveilig wil neuken of een huis kopen/huren: vrije keuze, dus geen overheidsbemoeienis.

kapotte_stofzuiger | 04-09-14 | 15:47 | + 25 -

das een lekker onderzoek, de moeder van alle toeslagen, de kinderbijslag, zie ik niet eens in het bovenstaande lijstje staan, al is het geen inkomen afhankelijke toeslag. hoort wel in het lijstje thuis lijkt mij

geldgelul | 04-09-14 | 15:46 | + 8 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken